10. Manželstvo uzatvorené neplatne

01.10.2012 10:24

Je nám známy jav neplatnosti právnych úkonov. Niekedy počujeme, že taký alebo iný úkon bol uznaný za neplatný kompetentným organom. Neplatná môže byť napríklad: voľba na určitú funkciu, post, zmluva, vydanie dokumentu úradníkom. Takáto situácia môže nastať na štátnom, ale aj na cirkevnom poli. Neplatnosť právnych úkonov má vždy svoj prameň v nedodržaní predpísaných predpisov v zákone, ktoré sa požadujú pre platnosť určitého právneho úkonu.

Manželstvo dvoch pokrstených ľudí je sviatosťou, ale samotné uzavretie tohto zväzku je zároveň právnym úkonom. Aby sviatosť manželstva mohla existovať, právny úkon uzavretia tohto zväzku musí byť platný,  to znamená, musí spĺňať všetky požiadavky cirkevného zákona.

 Pre platnosť uzavretia manželstva cirkevné právo požaduje splnenie troch predpokladov. Po 1. - nie sú manželské prekážky medzi snúbencami. Po 2. - správny manželský súhlas, to jest dobrovoľný a vedomý úkon vôle každej zo zmluvných strán. Po  3. - dodržiavanie kanonickej formy uzavretia manželstva, to znamená  zverejnenie manželského súhlasu slovami alebo znakmi v prítomnosti kňaza a dvoch svedkov. Keď jeden z týchto predpokladov nie je splnený, vtedy je manželstvo neplatné. Znamená to, ako hovorí katechizmus, že manželstvo nikdy nejestvovalo. (KKC 1629) Splnené požiadavky podmieňujú platnosť uzavretia manželstva. Preto  príprava k manželstvu obsahuje veľa okolností daných kanonickým právom.

Pokiaľ sa jedná o prvý predpoklad, neplatnosť manželstva spôsobuje to, že jestvuje medzi snúbencami aspoň jedna z dvanástich manželských prekážok a to: nie je dosiahnutý predpísaný vek, sexuálna neschopnosť, kanonický manželský zväzok uzavretý s inou osobou, keď nie je jedna osoba pokrstená,  vysviacka, doživotné rehoľné sľuby,  únos ženy, keď je ohraničená jej sloboda, manželovražda, blízke príbuzenstvo. Pre väčšinu prekážok je možné získať dišpenz, ktorý udeľuje miestny biskup, ale v niektorých prípadoch len rímsky tribunál. Pri niektorých z týchto prekážok sa dišpenz nedá získať.

Pokiaľ sa jedná o druhý predpoklad, neplatnosť manželstva spôsobujú: nedostatky manželského súhlasu, ktoré vážne narušujú vedomie alebo slobodu jednej alebo obidvoch strán. K tým nedostatkom patria: psychická choroba alebo iné vážne psychické narušenie, nedostatočné nevyhnutné vedomosti ohľadom manželstva, úmyselné  uvedenie do omylu, pokiaľ sa jedná o podstatu okolnosti dôležitej pre manželský život, nedostatok, ktorý vplýva na vôľu, pokiaľ sa jedná o jednotu, nerozlučiteľnosť alebo dôstojnosť sviatostného manželstva, zdanlivé uzavretie manželstva so súčasným odmietnutím alebo odmietnutím jedného z cieľov manželstva alebo sviatostnej dôstojnosti, vernosti a nerozlučiteľnosti,  dávanie podmienky, ktorá by sa mala naplniť až v budúcnosti alebo nesplnenie danej podmienky týkajúcej sa súčasnosti alebo minulosti, veľký strach spôsobený tlakom a spojený s vyhrážaním.

Nesplnenie tretieho predpokladu má miesto, vtedy, keď manželstvo požehnáva kňaz, ktorý nemá jurisdikciu, alebo keď v tom okamihu nie sú prítomní dvaja svedkovia.

Zapamätajme si: Uzavretie  kanonického manželstva je právnym úkonom. Aby začalo jestvovať manželstvo, musí byť platný právny úkon, teda musia byť splnené určité predpoklady. V opačnom prípade je manželstvo neplatné. Neplatnosť manželstva spôsobujú: manželská prekážka, nedostatky manželského súhlasu, nezachovanie kanonickej formy. Neplatnosť manželstva znamená, že toto manželstvo nikdy neexistovalo a toto môže zistiť výlučne cirkevný súd.

Späť