2. Slávenie sviatosti manželstva

01.10.2012 10:17

Jednou zo sviatostí, ktorú ustanovil Kristus je manželstvo. Katechizmus učí, že „v latinskom obrade sa sviatosť manželstva medzi dvoma veriacimi katolíkmi normálne slávi počas svätej omše vzhľadom na to, že všetky sviatosti sú späté s Kristovým veľkonočným tajomstvom“. (KKC 1621) V katechizme taktiež čítame, že „ako sviatostný úkon posvätenia, slávenia manželstva – včlenené do liturgie má byť samo osebe platné, dôstojné a plodné. Je teda potrebné, aby sa budúci manželia pripravili na slávenie svojho manželstva prijatím sviatosti pokánia (spoveď)“. (KKC 1622)

Manželstvo je sväté, lebo je znakom zväzku, aký jestvuje medzi Kristom a Cirkvou, jeho nevestou. Táto sviatosť spája pokrstených skrze lásku, tak ako láska spája Krista s jeho Cirkvou. Kristus sa spojil  s ňou svojou láskou skrze utrpenie, kríž a zmŕtvychvstanie. „V Eucharistii sa uskutočňuje pamiatka Novej zmluvy, ktorou sa Kristus navždy spojil s Cirkvou, svojou milovanou nevestou, za ktorú vydal seba samého.“ (KKC 1621)

Manželstvo je obrazom zjednotenia Krista so svojím ľudom. Je znakom posväcujúcej a spásonosnej sily Krista v Cirkvi. Je prameňom milosti a Božej lásky, aká sa udeľuje ľuďom a uskutočňuje sa v spoločenstve muža a ženy skrze lásku, jednotu a nerozlučiteľnosť až do smrti. Je teda vhodné, aby manželia spečatili svoj súhlas, dať sa jeden druhému obetou svojich životov tým, že ju spoja s obetou Krista za svoju Cirkev, sprítomnenou v eucharistickej obete, a prijmú Eucharistiu, aby účasťou na tom istom Kristovom tele a na tej istej Kristovej krvi boli „jedno telo“ v Kristovi. (KKC 1621)

„Podľa latinskej tradície si manželia ako vysluhovatelia Kristovej milosti navzájom udeľujú sviatosť manželstva tým, že pred Cirkvou vyjadria svoj súhlas“ (KKC 1623),  sľubujúc si lásku a vernosť. Hovoria svoj súhlas pred Cirkvou, ktorej predstaviteľom je kňaz alebo diakon a svedkovia.

Obrad liturgie manželstva obsahuje veľa modlitieb, v ktorých prosíme Boha o milosť a požehnanie pre novomanželov. Prostredníctvom modlitby vzývame Ducha Svätého. „Manželia dostávajú Ducha Svätého ako spoločenstvo lásky Krista a Cirkvi. Duch Svätý je pečaťou ich zmluvy, stále prístupným prameňom ich lásky a silou, ktorou sa bude obnovovať ich vernosť.“ (KKC 1624)

Zapamätajme si: „Pretože manželstvo zaraďuje manželov do verejného životného stavu v Cirkvi, jeho liturgické slávenie je verejné, pred kňazom a pred inými svedkami.“ (kom KKC 343)

Späť