2. Učinky birmovania

01.10.2012 13:34

Niekto sa môže opýtať: Je naozaj potrebná sviatosť birmovania? Predsa sme pokrstení a sme začlenení do Kristovej Cirkvi. Každý z nás bol na svätej spovedi a na svätom prijímaní, obnovili sme si krstné sľuby. V takom prípade, čo vnáša nové do nášho života birmovanie? Skúsme si odpovedať na túto otázku, čiže spoznať účinky sviatosti birmovania. Bude pre nás ľahšie pochopiť jej nevyhnutnosť.

Hoci sa apoštoli stretávali s Ježišom, pozerali na jeho život, počúvali jeho náuku, dostali moc udeľovať sviatosti a misiu evanjelizovať, predsa potrebovali zvláštne posilnenie. V deň nanebovstúpenia Ježiš apoštolom prisľúbil: „Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti“. (Lk 24,49) Aj my potrebujeme túto moc, ktorú nám dáva práve sviatosť birmovania.

Katechizmus učí, že „účinok sviatosti birmovania spočíva v osobitnom vyliatí Ducha Svätého, aké kedysi apoštoli dostali v deň Turíc. Birmovanie prináša vzrast a prehĺbenie krstnej milosti: prehlbuje naše zakorenenie v Božom synovstve, v ktorom voláme: Abba, Otče; pevnejšie nás zjednocuje s Kristom; zveľaďuje v nás dary Ducha Svätého; zdokonaľuje naše spojenie s Cirkvou; dáva nám osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme ako praví Kristovi svedkovia slovom a skutkom šírili a bránili vieru, aby sme odvážne vyznávali Kristovo meno a nikdy sa nehanbili za kríž“. (KKC 1303)

Cirkev si je vedomá toho, čo vnáša do života kresťana sviatosť birmovania. Ako je nevyhnutne potrebná pre mladých ľudí, ktorí sú vystavení rôznym ohrozeniam a ťažkostiam. Človeka, ktorý vstupuje do dospelosti, čakajú nové úlohy a povinnosti, preto potrebuje Božiu pomoc, ktorú dostáva skrze sviatosť birmovania.

Od okamihu svätého krstu patríme Bohu a jeho Cirkvi. Sviatosť birmovania posilňuje ešte viac náš vzťah a dáva moc, aby sme vždy a všade boli vernými svedkami Krista a boli schopní ohlasovať jeho Evanjelium, aby sme odvážne bránili vieru a svoje náboženské presvedčenie, aby náš každodenný život bol oslavou Božieho mena.

V každom človeku a zvlášť v mladom jestvuje túžba po zaangažovaní sa a realizácii v konkrétnom spoločenstve – taktiež v spoločenstve Cirkvi. Duch Svätý nás k tomu uschopňuje vo sviatosti birmovania a dáva nám dary, ktoré voláme charizmy. Sviatosť birmovania je dovŕšením sviatosti krstu. Udeľuje sa len iba raz, lebo tak ako krst „vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, „charakter“, ktorý znamená, že Ježiš označil kresťana pečaťou svojho Ducha a obdaril ho mocou z výsosti, aby bol jeho svedkom“. (KKC 1304). Pamätajme na to, že žiaden dar od Boha nebude prinášať ovocie, ak z našej strany nebude akceptácia, zaangažovanie a spolupráca s Božou milosťou.

Zapamätajme si: Účinok sviatosti birmovania je osobitné vyliate Ducha Svätého ako kedysi v deň Turíc. Toto vyliate vtláča do duše nezmazateľný charakter a spôsobuje vzrast krstnej milosti, hlbšie zakoreňuje v Božom synovstve; pevnejšie zjednocuje s Kristom a s jeho Cirkvou; posilňuje v duši dary Ducha Svätého; dáva osobitnú silu na vydávanie svedectva o kresťanskej viere. (Kom KKC 268) Birmovanie nás posilňuje na ceste k svätosti a uschopňuje realizovať konkrétne úlohy v spoločenstve Cirkvi a v spoločenskom živote.

Späť