3. Birmovanie: znaky, obrady, celebrácia

01.10.2012 13:35

Sviatosť birmovania udeľuje  biskup. Prijatie  tejto sviatosti predchádza dlhšia príprava kandidátov, počas ktorej spoznávajú liturgiu, zmysel a význam konkrétnych obradov.

Katechizmus učí, že dôležitým znakom spojeným s touto sviatosťou je „znak pomazania a to, čo pomazanie znamená a vtláča, t.j. duchovnú pečať“(KKC 1293). V biblickej symbolike má pomazanie  bohatý obsah. Sväté písmo viackrát hovorí o oleji, ktorý je znakom hojnosti a radosti, očisťuje, uzdravuje a udeľuje silu.(por. KKC 1293) Všetky významy pomazania olejom sa nachádzajú vo sviatostnom živote. Sviatosť pomazania chorých vyjadruje uzdravenie a potechu; pomazanie olejom Krizmou po krste, počas birmovania a kňazskej vysviacky je znakom konsekrácie. Ako učí katechizmus, „kresťania, čiže tí, čo sú pomazaní birmovaním, dostávajú vo väčšej miere účasť na poslaní Ježiša Krista a na plnosti Ducha Svätého, ktorým je Kristus naplnený, aby celý ich život vydával „Kristovu ľúbeznú vôňu“. (KKC 1294) Skrze pomazanie birmovanec dostáva „znak“ pečať Ducha Svätého. „Táto pečať znamená, že kresťan úplne patrí Kristovi, že je navždy v jeho službe“.(KKC 1296) Katechizmus spomína, že táto pečať je znakom Božej ochrany vo veľkej eschatologickej skúške. (KKC 1296)

Liturgia sviatosti birmovania je  v rímskom obrade zreteľným pokračovaním liturgie sviatosti krstu. Začína sa  obnovením krstných sľubov a vyznaním viery birmovancov, tak ako sa to deje  počas krstnej liturgie. (por. KKC 1298) Ďalším znakom, ktorý sprevádza liturgiu birmovania je apoštolské gesto vystretia rúk nad birmovancami. Koná  ho biskup a prítomní kňazi. Ako učí katechizmus, „ tento úkon je už od čias apoštolov znakom daru Ducha“. (KKC 1299)

Po modlitbe za vyliatie Ducha Svätého nasleduje podstatný obrad sviatosti. Biskup pomaže olejom (Krizmou) na čelo birmovanca a povie zároveň zvolené cez neho meno a slová „Prijmi znak Daru Ducha Svätého“. Osoba, ktorá prijíma sviatosť odpovedá „Amen“. Tým dáva súhlas s prijatím sviatosti a uisťuje o svojej pripravenosti spolupracovať s Božou milosťou. (por. KKC 1300) Liturgiu sviatosti končí  znak (bozk pokoja), ktorý je prejavom „ekleziálneho spoločenstva s biskupom a so všetkými veriacimi“ (KKC 1301)

Zapamätajme si: Liturgia sviatosti birmovania obsahuje dôležité znaky. Z nich najpodstatnejší je pomazanie olejom (Krizmou), ktorý je vonkajším vyjadrením duchovnej konsekrácie. Tento znak sprevádzajú obrady, ktoré vysvetľujú podstatu sviatosti. Patria k nim: apoštolské gesto vystretia rúk, ktorý znamená udelenie daru Ducha Svätého a bozk pokoja, ktorý vyjadruje jednotu v Cirkvi.

Späť