3. Manželský súhlas

01.10.2012 10:18

Každý z nás sa veľakrát zúčastnil na svadbe. Skôr ako kňaz spečatí lásku muža a ženy položí im otázky, tykajúce sa vôle uzavretia manželstva:  Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?

Katechizmus učí, že „Cirkev považuje výmenu súhlasu medzi manželmi za nevyhnutný prvok, ktorý „dáva vznik manželstvu“. (KKC 1626) Manželský súhlas je úkon vôle, ktorým sa muž a žena neodvolateľnou zmluvou navzájom odovzdávajú a prijímajú, aby ustanovili manželstvo. (KKP 1057 §2) Vyjadrujú to slová manželskej prísahy: „beriem si teba za manželku, (...) beriem si teba za manžela“. Pre platnosť manželstva je nevyhnutne potrebné dobrovoľne vyjadrená  túžba po jeho uzavretí. Byť slobodným znamená nepodliehať prinúteniu. Manželstvo, ktoré by bolo uzavreté napríklad pod vplyvom nátlaku rodičov alebo okolia, je neplatné, lebo jedna zo strán nekonala svoje rozhodnutie dobrovoľne. Byť slobodným znamená nemať prekážky zo strany prirodzeného alebo cirkevného zákona. (KKC 1625) Príkladom takej prekážky je príliš mladý vek snúbencov alebo zloženie doživotných sľubov čistoty v reholi. Podrobne o všetkých prekážkach nám hovorí Kódex kanonického práva.

Manželstvo nie je súkromnou záležitosťou. Táto sviatosť vedľa sviatosti kňazstva slúži celému spoločenstvu Cirkvi. Preto Cirkev vyžaduje správnu formu vyjadrenia manželského súhlasu. Manželia vyjadrujú súhlas v prítomnosti kňaza alebo diakona, ktorý asistuje pri slávení manželstva, ako aj v prítomnosti svedkov. (por. KKC 1630) Kňaz prijíma v mene Cirkvi súhlas manželov a udeľuje im požehnanie Cirkvi.

Vzhľadom na spoločenský rozmer manželstva, ktoré je aj liturgickým úkonom, patrí sa, aby bolo uzavreté počas liturgie Cirkvi, na sv. omši. Verejný ráz súhlasu, t.j. v prítomnosti kňaza a svedkov, chráni manželský súhlas, keď raz bol daný a pomáha mu zostať verným. Manželstvo je životným stavom v Cirkvi, je potrebné, aby bola istota o uzavretí manželstva, preto sa uzatvára pred svedkami. Manželstvo uvádza do cirkevného stavu, vytvára práva a povinnosti v Cirkvi medzi manželmi a voči deťom. (por. KKC 1631)

Aby súhlas manželov bol slobodným a zodpovedným úkonom a manželská zmluva mala pevné a trváce ľudské a kresťanské základy, príprava na manželstvo je dôležitá. Prvoradou cestou tejto prípravy je príklad rodičov a rodín. Duchovní pastieri a kresťanské spoločenstvo majú nenahraditeľnú úlohu pri odovzdávaní ľudských a kresťanských hodnôt manželstva a rodiny.

Zapamätajme si: „Manželský súhlas je vôľa vyjadrená mužom a ženou vzájomne a definitívne sa darovať s cieľom žiť podľa zmluvy vernej a plodnej lásky. Keďže súhlas dáva vznik manželstvu, je nevyhnutný a nenahraditeľný. Aby súhlas urobil manželstvo platným, jeho predmetom musí byť pravé manželstvo a musí to byť vedomý a slobodný ľudský úkon, nevynútený násilím alebo donucovaním.“ (kom KKC 344)

Späť