6. Znaky chleba a vína

01.10.2012 13:07

Ťažko by si bolo predstaviť náš život bez chleba. Tak isto bolo by ťažké žiť v stredomorskej oblasti bez vína. Tieto  znaky: chlieb a víno od pradávnych čias naznačujú symbol hojnosti a pohostinnosti.

Počas poslednej večere Kristus použil chlieb a víno, aby slávil Najsvätejšiu obetu. Cirkev nasledujúc udalosť z večeradla taktiež používa chlieb a víno ako matériu sviatosti Eucharistie. Ako učí katechizmus, chlieb a víno, ktoré sa Kristovými slovami a vzývaním Ducha Svätého stávajú Kristovým telom a jeho krvou, nachádzajú sa v srdci slávenia Eucharistie.(por KKC 1333).

Znaky chleba a vína nie len tvoria matériu sviatosti, ale sú vyjadrením dobroty Boha a stvoreného Ním sveta. Preto počas Svätej omše, počas obradu prípravy darov dobrorečíme Stvoriteľovi za chlieb a víno, ktoré je plodom  zeme a viniča. Skrze toto sa stavajú darom Stvoriteľa pre človeka. (por. KKC 1333).

Chlieb a víno ako znaky sviatosti Eucharistie boli predpovedané už v starom zákone. Katechizmus učí, že v Starom zákone ako znak vďačnosti voči Stvoriteľovi obetovali  chlieb a víno ako prvotiny plodov zeme. V knihe genezis autor ukazuje obetu Melchizedecha, kráľa a kňaza v jednej osobe, ktorý sa stretol s Abrahámom a priniesol chlieb a víno. V tom geste Cirkev vidí predpoveď  svojej vlastnej obety, ktorá je vyjadrená v omšovej modlitbe menom „dokonalej obety“.(por. KKC1333) V súlade s odporúčaním Starého zákona, v kontexte židovského sviatku Paschy, Kristus počas poslednej večere použil nekvasený chlieb. Cirkev poslušná tejto tradícii, v liturgii taktiež používa takýto chlieb. Víno, ktoré sa používa pri oslave Eucharistie je také, aké použil Spasiteľ - hroznové víno.

Oslavy Paschy boli úzko spojené s požívaním chleba a vína. Nekvasený chlieb pripomínal náhlenie pri odchode z Egypta. Spomienka na mannu na púšti pripomínala Izraelitom, že majú žiť z chleba Božieho slova a napokon každodenný chlieb je plodom Zasľúbenej zeme, zárukou, že Boh je verný svojim prisľúbeniam. Počas židovskej večere bolo vypovedané blahoslavenstvo nad kalichom z vínom. Vyjadruje sa tým prosba o spásu Izraela v mesiášskych časoch. Ježiš ustanovil svoju Eucharistiu tak, že dal „nový a definitívny zmysel dobrorečeniu nad chlebom a kalichom“ (KKC 1334). V novom zákone nájdeme podpoveď ustanovenia Eucharistie prostredníctvom udalosti spojenej so znakmi chleba a vína. V katechizme čítame: „Zázraky rozmnoženia chleba, keď Pán dobrorečil, rozlámal chleby a prostredníctvom svojich učeníkov ich rozdelil, aby nasýtil zástupy, sú predobrazom hojnosti tohto jediného chleba, ktorým je jeho Eucharistia. Znak vody premenenej na víno v Káne už zvestuje hodinu Ježišovho oslávenia. Naznačuje uskutočnenie svadobnej hostiny v otcovom kráľovstve, kde budú veriaci piť nové víno, ktoré sa stalo Kristovou krvou“ (KKC 1335)

Zapamätajme si: Znaky chleba a vína predpovedajú ustanovenie Eucharistie. Kristus, keď ustanovil túto sviatosť použil v súlade so židovskou tradíciou nekvasený chlieb a hroznové víno. Cirkev nasledujúc v liturgii udalosti z večeradla taktiež používa nekvasený chlieb a hroznové víno ako matériu sviatosti Eucharistie. Počas svätej omše sa chlieb a víno  stávajú Telom a Krvou Kristovou.

Späť