8. Pomenovania sviatosti Eucharistie

01.10.2012 13:08

Keď ideme v nedeľu do kostola, hovoríme, že ideme na svätú omšu. Počas kázne často počujeme, že sme prišli na Eucharistiu alebo zúčastňujeme sa na liturgickom zhromaždení. Odkiaľ sa berie taká rozmanitosť v pomenovaniach tejto sviatosti?Odpoveď na túto otázku nájdeme v Katechizme, v ktorom čítame, že „nevyčerpateľné bohatstvo tejto sviatosti sa odráža v rozmanitých pomenovaniach, ktorými sa označuje. Každé z nich poukazuje na určité jej stránky.“ (KKC 1328)

Najčastejším pomenovaním, ktoré pochádza z gréckeho slova, je„Eucharistia“. Znamená vzdávanie vďaky Bohu, a pripomína židovské dobrorečenia, ktoré ohlasujú Božie diela: stvorenie, vykúpenie a posvätenie.(por. KKC 1328) Sviatosť Kristovho Tela a Krvi je pomenovaná ako Pánova večera. Jedná sa o Večeru, ktorú Pán slávil v predvečer svojho umučenia so svojimi učeníkmi a nadväzuje na Baránkovu svadobnú hostinu, ktorá je opísaná v Zjavení Sv. Jána. (por. KKC 1329) Na inú stránku sa poukazuje názov „Lámanie chleba“. Pripomína obrad príznačný pre židovské stolovanie. Gesto lámania chleba použil Ježiš pri Poslednej večeri. Podľa toho úkonu učeníci spoznali Ježiša po jeho zmŕtvychvstaní.  Týmto výrazom prví kresťania označovali svoje eucharistické zhromaždenia. Od počiatku Cirkvi bola prežívaná v spoločenstve a preto bola pomenovaná  ako „Eucharistické zhromaždenie“(por. KKC 1329).

Eucharistiu voláme tiež „Pamiatka Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania“ alebo „Svätá obeta“. Tieto názvy zdôrazňujú, že Eucharistia  sprítomňuje jedinú obetu Krista. Zároveň táto sviatosť je pomenovaná ako „ obeta svätej omše“, „obeta chvály“, „čistá a svätá obeta“. Tieto názvy poukazujú, že  eucharistická obeta završuje a prevyšuje všetky obety Starej zmluvy .(por KKC 1330)

Ďalšie pomenovanie „Svätá a božská liturgia“ poukazuje na to, že „celá liturgia Cirkvi má svoj stredobod a najplnšie sa prejavuje v slávení tejto sviatosti. V takom istom zmysle sa volá aj „slávenie svätých tajomstiev“. (KKC 1330) Hovoríme aj o „Najsvätejšej sviatosti“. Týmto pomenovaním sa označujú aj eucharistické spôsoby uchovávané vo svätostánku. (por. KKC1330)

Eucharistia je nazývaná tiež „Prijímaním, lebo touto sviatosťou sa spájame s Kristom, ktorý nám dáva účasť na svojom tele a krvi, aby sme tvorili jedno telo. Volá sa aj anjelský chlieb, chlieb z neba, liek nesmrteľnosti, viatikum“.(KKC 1331) Napokon táto sviatosť sa volá „Svätá omša“. Pochádza z latinského slova „missio“ – „iďte“ t.j. poslanie. Katechizmus učí, že „liturgia, v ktorej sa uskutočňuje tajomstvo spásy, sa končí poslaním veriacich, aby plnili Božiu vôľu vo svojom každodennom živote“. (KKC 1332)

Zapamätajme si: Nevyčerpateľné bohatstvo tejto sviatosti sa odráža v rozmanitých pomenovaniach, ktoré pripomínajú jej osobitné aspekty. Najbežnejšie sú: Eucharistia, svätá omša, Pánova večera, Lámanie chleba a Najsvätejšia oltárna sviatosť. (kom KKC 275)

Späť