8. Spytovanie svedomia

01.10.2012 13:46

Ako sa máme pripraviť na spoveď, aby bola dobrá a prinášala ovocie? Ako máme chápať spytovanie svedomia (spovedné zrkadlo), ktoré je v modlitebnej knižke? Tieto otázky chcú položiť ľudia kňazovi, ktorí hľadajú pomoc, aby prežili správne sviatosť zmierenia. Veľa ľudí nie je spokojných so svojou spoveďou. Trápia ich pochybnosti, či sa dobre pripravili na spoveď. Iní vyjadrujú svoje znechutenie, hovoriac: „Neviem sa spovedať!“ Sú aj takí, ktorí sa celý svoj život spovedajú ako deti podľa návodu, ktorý dostali v treťom ročníku základnej školy. Nevedia sa rozlúčiť zo zvykom z detstva a zároveň chcú obsiahnuť životné problémy dospelých ľudí.

            Čo je spytovanie svedomia? Najjednoduchšie vyjadrenie, aké nájdeme v učebnici z tretej triedy: spytovanie svedomia je pozorné pripomenutie si hriechov, ktoré sme spáchali od poslednej spovede.  Počas spytovania svedomia je potrebné sa zamyslieť, aké bolo moje konanie voči Bohu, iným ľuďom a sebe. Spytovanie svedomia nie je len zamyslenie sa nad hriechmi, ale aj zamyslenie nad tým, čo nám prekáža milovať Pána Boha. Je to zamyslenie nad našimi chybami a neresťami.

            O spytovaní svedomia hovoríme v súvislosti so sviatosťou zmierenia. Je to jedna z podmienok, ako prežiť túto sviatosť. Ľútosť, ktorá má prvé miesto medzi konaním  kajúcnika – je možná vtedy, keď pozeráme do srdca v pravde, tj. vtedy, keď konáme dobre spytovanie svedomia (por. KKC 1451)

            Katechizmus učí: „Na prijatie tejto sviatosti sa treba pripraviť spytovaním svedomia vo svetle Božieho slova. Najvhodnejšie texty na tento cieľ treba hľadať v Desatore a v morálnej katechéze evanjelií a listov apoštolov – v reči na vrchu a v ponaučeniach apoštolov.“ (KKC 1454)

            V praxi sa stretávame s kajúcou pobožnosťou, kde sa číta Božie slovo. Prežívajúc túto pobožnosť dostávame pomoc v podobe spytovania svedomia, ktoré niekto vedie. Katechizmus ponúka konkrétne texty Svätého písma na rozjímanie počas kajúcej pobožnosti, a ktoré pomáhajú k zmiereniu s Bohom. Taká pobožnosť vedie k obráteniu, k očisteniu srdca a je pomocou v príprave na osobnú spoveď. Spytovanie svedomia, ktoré robíme na základe textov Svätého písma ( napríklad podobenstvo o márnotratnom synovi, o Zachejovi) poukazujú na to, ako treba poznať seba a meniť život. Jednotlivé kresťanské spoločenstvá na základe vzorov kajúcich pobožností majú  pripraviť túto pobožnosť tak, aby pre každú skupinu boli vhodné texty Božieho slova, spevy a návody spytovania svedomia. Iné je spytovanie svedomia pre deti, iné je pre mládež a pre dospelých. Iné je pre manželov a ešte iné pre kňazov a rehoľné osoby.

            Zapamätajme si: Vždy pri spytovaní svedomia treba položiť zásadnú otázku: pristupujem k sviatosti zmierenia z úprimnou túžbou očistiť sa, obrátiť sa, obnoviť kresťanský  život a prehĺbiť priateľstvo s Bohom? A možno, že pokladám spoveď ako ťarchu, ktorej sa treba vyhýbať? Nezabudol som alebo nezatajil som na spovedi ťažký hriech? Splnil som pokánie, ktoré mi uložil kňaz ako zadosťučinenie za svoje hriechy? Napravil som krivdy, ktoré som spôsobil? Snažil som sa uskutočniť predsavzatie polepšiť sa v súlade s požiadavkami Evanjelia?

Späť