4. Ako sa slávi sviatosť krstu

01.10.2012 09:19

Stať sa kresťanom sa už od čias apoštolov uskutočňuje postupným napredovaním a uvádzaním do kresťanského života, ktoré pozostávajú z viacerých etáp: ohlasovanie slova, prijatie evanjelia a obrátenie, vyznanie viery, krst, vyliatie Ducha Svätého a pristúpenie k eucharistickému prijímaniu. Význam a milosť sviatosti krstu jasne vysvitajú z obradov jeho slávenia. Keď veriaci s pozornou účasťou sledujú úkony a slová tohto slávenia, sú zasväcovaní do bohatstva, ktoré táto sviatosť naznačuje a spôsobuje v každom novopokrstenom. (por. KKC 1229-1234)

Obnovený obrad krstu detí má tri časti: obrad prijatia dieťaťa, liturgia Slova a liturgia sviatosti.

Obrad prijatia dieťaťa sa začína od otázky, ktorú kňaz položí rodičom ohľadom  mena dieťaťa. Počas krstu kresťan dostáva svoje meno v Cirkvi. Má to byť meno svätca, ktorý bol verný Bohu. Rodičia, krstní rodičia a farár  sa musia starať, aby sa nedávalo dieťaťu  meno, ktoré je cudzie duchu kresťanstva. Následne predseda liturgie sa pýta na snahu pokrstiť dieťa a prijatie záväzkov vychovávať dieťa vo viere. Krstní rodičia vyjadrujú vôľu pomáhať rodičom vo výchove. Celebrant hovorí slová prijatia dieťaťa do kresťanského spoločenstva a v mene  tohto spoločenstva robí znak kríža. Znak kríža na začiatku slávenia označuje Kristovým znakom toho, ktorý mu bude čoskoro patriť, a znamená milosť vykúpenia . (por. KKC 1235)

Liturgia slova má za cieľ prehĺbiť vieru spoločenstva, ktoré prijíma nového člena. Rodičia a krstní rodičia majú si uvedomiť, že krst, o ktorý žiadajú pre svoje dieťa, nie je obyčajným gestom, ale  je včlenením do tajomstva Krista a Cirkvi. Po vypočutí Božieho slova nasledujú prosby, ktoré sa končia litániou. Cirkev prosí o orodovníctvo svätých a pritom vyznáva svoju jednotu s tými, ktorí skrze  spoluprácu z Božou milosťou naplno uskutočnili kresťanské povolanie. Po ukončení prosieb nasleduje modlitba s exorcizmom, ktorá je pokornou prosbou Boha, aby oslobodil deti od dedičného  hriechu a dal im podiel na víťazstve Krista nad zlým. Po tejto modlitbe celebrant vloží na neho ruku. Toto gesto znamená moc Spasiteľa, ktorá bude chrániť a posilňovať pokrsteného.

Po liturgii slova nasleduje obrad krstu. Krstná voda bola požehnaná počas krstu alebo na Bielu sobotu. Cirkev prosí Boha, aby skrze svojho Syna a mocou Ducha Svätého zostúpil na túto vodu, aby tí, ktorí budú pokrstení, „narodili sa z vody a z Ducha Svätého“ (J 3.5) Po požehnaní vody, celebrant obráti sa na rodičov a krstných rodičov a pripomína im  záväzok vychovávať deti vo viere Cirkvi. Preto je dôležitý život viery rodičov a krstných rodičov. Krst v Cirkvi sa koná  trojitým ponorením do krstnej vody alebo trikrát  sa leje voda na hlavu kandidáta. Toto liatie vody sprevádzajú slová celebranta: ,,Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha svätého“.

Pomazanie svätou krizmou, voňavým olejom, ktorý posvätil biskup, znamená dar Ducha svätého daný novopokrstenému. Stal sa kresťanom, to znamená pomazaným Duchom svätým, včleneným do Krista, ktorý je pomazaný za Kňaza, Proroka a Kráľa. (por. KKC 1241). Biele rúcho poukazuje  na to, že pokrstený si „obliekol Krista“ a vstal z mŕtvych s Kristom. Svieca zapálená od veľkonočnej sviece (paškálu) znamená, že Kristus novo pokrsteného osvietil. Pokrstení sú v Kristovi „svetlo sveta“.

Zapamätajme si: Boh vo sviatosti krstu oslobodzuje človeka z moci zlého a uvádza do Cirkvi a človek sa stáva jeho dieťaťom. Obrad  tejto sviatosti „spočíva v ponorení kandidáta do vody alebo  v liatí vody na jeho hlavu, pričom sa vzýva meno Otca i Syna i Ducha Svätého“(kom KKC 256) Rodičia a krstní rodičia majú po kresťansky vychovávať dieťa, preto je dôležité, aby samy boli veriacimi a praktizujúcimi.

Späť