4. Miešané manželstvá a rozdielnosť kultu

01.10.2012 10:18

Veľa mladých ľudí, ktorí cestujú do cudziny za prácou, sa stretáva s osobami iného náboženstva a pýtajú sa: Aké sú možnosti uzavretia sviatosti manželstva medzi katolíkom a nie katolíkom?

Keď hovoríme o miešanom manželstve, je potrebné ozrejmiť si terminológiu. V bežnom chápaní miešané manželstvo znamená zväzok medzi mužom a ženou rozdielneho vyznania a náboženstva. V cirkevnom práve tento pojem znamená: „Manželstvo medzi dvoma pokrstenými osobami, z ktorých jedna je pokrstená v katolíckej Cirkvi alebo bola do nej po krste prijatá a formálnym úkonom od nej neodpadla, druhá však patrí do cirkvi alebo ekleziálnej spoločnosti, ktorá nie je v plnom spoločenstve s katolíckou Cirkvou.“ (KKP 1124) Kanonické právo podriaďuje predpisom o miešanom manželstve aj dve iné situácie: manželstvo s nepokrstenou osobou a manželstvo s osobou, ktorá odpadla od katolíckej viery. Vtedy sa rodia otázky v srdci veriacich: Aký je vzťah katolíckej Cirkvi voči takýmto manželstvám? Je možné uzavrieť cirkevné manželstvo s nekatolíkom?

Od počiatku bola Cirkev proti uzatváraniu manželstva s osobami, ktoré neprijali vieru v Ježiša, alebo odpadli od viery. Motív tohto zákazu bol jednoduchý. Miešané manželstvo vystavuje manželov nebezpečenstvu náboženskej ľahostajnosti a rozdelenia rodiny. Je to nebezpečenstvo pre plnú duchovnú harmóniu manželov a spoločenstva manželského života. Skúsenosť hovorí, že miešané manželstvá znemožňujú vykonávanie náboženských povinností a potomstvo narodené z takýchto zväzkov sa náročnejšie vychováva k primknutiu sa ku katolíckej Cirkvi. Katolícka stránka sa nemôže priamo vystavovať nebezpečenstvu straty viery, nemôže zanedbávať náboženskú výchovu svojich detí. Z druhej strany si je Cirkev vedomá, že každý človek má prirodzené právo uzavrieť manželstvo a prijať potomstvo. Preto Cirkev, po splnení určitých podmienok daných právom, ak jestvuje garancia, že duchovné nebezpečenstvo neohrozuje katolícku stránku, povoľuje miešané manželstvo. „Podľa práva platného v Latinskej Cirkvi miešané manželstvo, aby bolo dovolené, potrebuje výslovné povolenie cirkevnej vrchnosti. V prípade rozdielnosti kultu sa pre platnosť manželstva vyžaduje výslovný dišpenz od prekážky. Toto povolenie alebo tento dišpenz predpokladá, že obidve stránky poznajú a nevylučujú ciele a podstatné vlastnosti manželstva, a aj to, že katolícka stránka potvrdí záväzky, s ktorými treba oboznámiť aj nekatolícku stránku, zachovať svoju vieru a zabezpečiť krst a výchovu detí v Katolíckej Cirkvi.“ (KKC 1635)

            Zapamätajme si: Opatrný postoj Cirkvi k uzatváraniu miešaných manželstiev, t. j. s osobami iného náboženstva, s nepokrstenými alebo ateistami, pochádza z reálneho ohrozenia straty čistej viery katolíckej strany. V ekumenickom duchu dnes nie je problém s uzatvorením miešaného manželstva v Cirkvi, ale je potrebné povolenie alebo dišpenz cirkevnej vrchnosti t. j biskupa. Cirkev počíta s tým, že v prípade rozdielnosti kultu sa budú manželia jeden od druhého učiť spôsobu prežívania vernosti Kristovi. V prípade rozdielnosti má katolícka stránka zvláštnu úlohu, ako čítame v prvom liste Korinťanom: „Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v bratovi.“ (1 Kor 7,14)

Späť