3. Nevyhnutná potreba krstu

01.10.2012 09:19

Keď v katolíckej rodine sa narodí dieťa, rodičia  chcú, aby hneď bolo pokrstené. V iných náboženstvách táto sviatosť sa prijíma až v dospelosti. Katolícki rodičia, keď sa rozhodnú pre krst  svojho dieťaťa, chcú sa postarať o to, aby dieťa od počiatku života dostalo najkrajší dar – milosť viery, ktorá vedie k spáse.

Katechizmus  učí, že Boh zviazal spásu so sviatosťou krstu. (por. KKC 1257) Táto sviatosť vštepuje do spoločenstva Cirkvi, ktorá od počiatku je verná misijnému príkazu. V súlade s ním Spasiteľ prikázal krstiť všetky národy „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19) V evanjeliu Ježiš zaručil, že „kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený“ (Mk 16,16). Tieto slová sú potvrdením, že kresťanská viera a krst sú nevyhnutné pre spásu.

Stáva sa, že napriek dobrej vôle kandidátov, ktorí chcú prijať krst, nemôžu z objektívnych dôvodov prijať túto sviatosť. Cirkev učí o určitých náhradných formách, ktoré nie sú síce sviatosťami, ale prinášajú to isté ovocie, ktoré dáva krst. (por. KKC 1258) Je to krst krvi a túžba po krste. Krst krvi podstupujú mučeníci, ktorí položili život za vieru skôr ako prijali sviatosť krstu. Krst túžby sa týka ľudí, ktorí sa pripravovali prijať sviatosť krstu, túžili ju prijať, ale zomreli počas tejto prípravy. Cirkev verí, že mučeníci a tí, ktorí túžili po krste dostali ovocie krstu nevyhnutné pre spásu. V katechizme čítame, že Boh hoci zviazal spásu so sviatosťou krstu a pritom  „on sám nie je viazaný svojimi sviatosťami“. (KKC 1257)

Veriacich často trápi otázka: „Budú spasené deti, ktoré zomreli bez krstu?“ Cirkev nerieši definitívne túto otázku. Zveruje také deti Božiemu milosrdenstvu ako to robí v pohrebnom obrade za ne. (por. KKC 1261) A vskutku, veľké milosrdenstvo Boha, ktorý „chce, aby boli všetci ľudia spasení“ (1 Tim 2,4) a Ježišova láska k deťom dovoľuje nám dúfať, že jestvuje cesta spásy pre deti, ktoré zomreli bez krstu. (por. KKC 1261)

Dôležitým problémom je spása tých, ktorí nepoznali Krista a Cirkev. V súlade s náukou Koncilu, katechizmus vysvetľuje, že „Kristus zomrel za všetkých a (...) máme veriť, že Duch Svätý dáva všetkým možnosť, aby spôsobom známym Bohu mali účasť na tomto veľkonočnom tajomstve“. (KKC 1260) Boh ponúka spásu tým všetkým, ktorí hľadajú pravdu a plnia Božiu vôľu. „Možno predpokladať, že takí ľudia by boli výslovne túžili po krste, keby boli vedeli, že je nevyhnutne potrebný“.(KKC 1260)

Zapamätajme si: „Krst je nevyhnutne potrebný na spásu tým, ktorým sa ohlasovalo evanjelium a mali možnosť požiadať o túto sviatosť“. (KKC 1257). „Keďže Kristus zomrel, aby spasil všetkých, môžu sa spasiť aj bez krstu tí, ktorí umierajú za vieru (krst krvi), katechumeni, ako aj všetci tí, ktorí pod vplyvom milosti, hoci nepoznajú Krista a Cirkev, úprimne hľadajú Boha a usilujú sa plniť jeho vôľu (krst túžby)“. (Kom. KKC 262)

Späť