5. Sviatosť krstu - názov, predpoveď, ustanovenie

01.10.2012 09:20

Určite sme boli svedkami alebo účastníkmi uskutočnenia sviatosti krstu. Keď kňaz polieva vodou hlavičku dieťaťa, hovorí slová: Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Krst je z Kristovej vôle kľúčovou udalosťou pre existenciu človeka. Táto sviatosť prinavracia plnú pravdu o človečenstve, ktoré prevyšuje oblasť biologického života. Ján Pavol II. počas svojej cesty do rodného mesta Wadowice, pri krstiteľnici povedal: „Z veľkým dojatím prichádzam sem do tohto mesta, v ktorom som sa narodil, prichádzam do farnosti, v ktorej som bol pokrstený a prijatý do spoločenstva Kristovej Cirkvi. Pri tejto krstiteľnici som bol prijatý do milosti Božieho synovstva a viery môjho Spasiteľa, do spoločenstva Jeho Cirkvi“.Slovo „krstiť“ znamená „ponoriť“, “pohrúžiť“. „Ponorenie“ do vody symbolicky vyjadruje pochovanie katechumena v Kristovu smrť, odkiaľ vychádza skrze vzkriesenie s Kristom ako „nové stvorenie“ (KKC 1214). Katechizmus volá krst „kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, lebo naznačuje a spôsobuje ono narodenie z vody a z Ducha „ (KKC 1215) O tom novom narodení hovorí Ježiš počas nočného rozhovoru s Nikodémom (por. Jn 3,5)Iný názov krstu je „ osvietenie“, lebo  pokrstený prijíma Slovo „pravé svetlo, ktoré osvecuje každého“ (Jn 1,19). Krst voláme tiež darom, milosťou, pomazaním, osvietením, kúpeľom, pečaťou.

Túto základnú udalosť v živote človeka veriaceho predpovedá na mnohých miestach Stará zmluva (por. KKC 1217-1222) Tieto predpovede veriacim pripomína každý rok liturgia Veľkonočnej vigílie. Voda bola vždy pokladaná  ako prameň života a plodnosti. Vznášajúci Duch nad ňou obdaril ju schopnosťou posväcovať. Noemov koráb, ktorý zachraňuje ľudí pred záhubou vo vodách potopy, vidí Cirkev ako predobraz spásy skrze krst. Zvlášť zreteľným znakom záchrany skrze krst bol prechod cez Červené more, ktoré prinieslo Židom oslobodenie z egyptského otroctva. Preto kňaz počas požehnávania krstnej vody počas Veľkonočnej vigílie spieva: „Abrahámovým potomkom si dal suchou nohou prejsť cez Červené more, aby ľud vyslobodený z faraónovho otroctva bol predobrazom pokrsteného ľudu“. Predobrazom krstu je prechod Izraelitov cez rieku Jordán a vstúp do prisľúbenej zeme, ktorá je obrazom večného života. Všetky predpovede Starej zmluvy  sa spĺňajú v Ježišovi Kristovi. Ježiš začína svoj verejný život po tom, ako sa dal pokrstiť svätému Jánovi Krstiteľovi v Jordáne, aby ukázal svoju solidaritu s hriešnikmi (tento krst bol ako krst pokánia. Bol podstatne odlišný od sviatosti, ktorú ustanovil Kristus).  Prameň krstu otvoril Ježiš veriacim skrze svoju Paschu: umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Svoju misiu Kristus odovzdáva apoštolom: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ ( Mt 28,19) Cirkev slávila a vysluhovala svätý krst  odo dňa Zoslania Ducha Svätého. Pokrstení si „obliekli Krista/ (Ga 3,27) Prijať krst znamená prijať Krista, jeho štýl života, hodnotenie a konanie. Pokrstený človek má žiť tak, aby iní mohli vidieť v jeho živote Krista. Opýtajme sa:  viem kedy a kde som bol pokrstený?. Vážim si dôstojnosť pokrsteného a veriaceho človeka?

Zapamätajme si: Krst je prvou sviatosťou uvádzania  do kresťanského života a je základom celého kresťanského života. Je bránou života v Duchu svätom a dverami, ktoré otvárajú prístup k iným sviatostiam. Predpovedaný bol v Starej zmluve a splnenie nachádza v Krste Ježiša Krista a jeho evanjelizačnom príkaze.

Späť