5. pôstna nedeľa 26.3.2023

 1. Dnes o 15.00 hod. bude krížová cesta podľa videní Anny Kataríny Emmerichovej v nevšednej forme hovoreného slova a expresívnych organových meditácii. Hovorené slovo bude mať p. Július Krajčík a organové meditácie p. Richard Vôrôs.
 2. V stredu na sv. omši o 18.00 hod. bude vysluhovaná sviatosť pomazania chorých.
 3. V piatok bude veľkonočná spoveď od 09.00 do 11.30 hod. a popoludní od 14.30 do 17.00 hod. V sobotu spoveď bude LEN DOPOLUDNIA od 09.00 do 11.30 hod.
 4. V stredu o 19.30 hod. bude kajúca pobožnosť ako príprava na spoveď.
 5. Na budúcu nedeľu bude Palmová (Kvetná) nedeľa - Nedeľa utrpenia Pána. Popoludní o 15.00 hod. bude dramatizovaná krížová cesta cez mesto. Začiatok je pri farskom kostole v meste a končíme na Rozkvete.
 6. Ďakujeme ženám z VI. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z VII. skupiny.
 7. V pondelok bude o 19.30 hod. bude stretnutie s Božím slovom.
 8. V utorok bude Večer milosrdenstva od 20.00 hod do 22.00 hod.
 9. V stredu ráno o 05.45 hod. bude modlitba otcov.
 10. Pozývame Vás každý deň o 15.00 hod. na modlitbu za mier pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.
 11. Tento týždeň:
  prvoprijímajúce deti: svätá omša vo štvrtok o 17.00 hod.,
  birmovanci - deviataci: katechéza,
  birmovanci - II. rok prípravysvätá omša vo štvrtok o 19.00 hod.,
  miništranti: stretnutie v pondelok o 17.15 hod.,
  Oázka: stretnutie v stredu o 16.00 hod.
 12. V sobotu po večernej svätej omši bude adorácia, o 21.30 hod. pozývame mužov na mužský ruženec.
 13. Zbierka na stavbu pastoračného centra z minulej nedele činila 2.360 Eur. Pán Boh zaplať
 14. Aj tento rok Vás chceme poprosiť o vaše 2% dane pre naše občianske združenie Komunitné centrum Rozkvet. Tlačiva si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole alebo TU. Vyplnené potvrdenia môžete doniesť aj do sakristie a my odnesieme na daňový úrad.
 15. Dnes sa koná farský jarmok.
 16. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trenčín oznamuje, že dnes o 16.30 hod. v Kaplnke sv. Heleny bude slávená gréckokatolícka svätá liturgia. Pozýva na ňu všetkých gréckokatolíkov z Považskej Bystrice i z okolia.
 17. Dnes hostíme v našom spoločenstve pátra Bruna Donovala OP, riaditeľa rádia Mária.
 18. Dnes sa koná celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.
 19. Prosíme Vás, aby ste nám tento týždeň nahlásili chorých, ku ktorým by sme prišli s Pánom Ježišom.
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.