PRE POSILNENIE VIERY

8. Čo zakazuje druhé Božie prikázanie ?

8. Čo zakazuje druhé Božie prikázanie ?
Počas sviatosti krstu sme dostali meno, ktoré nás sprevádza celý život. Meno, ktoré máme, je pre nás niečím dôležitým. Vyslovujeme ho s úctou. Nemáme radi, keď ho niekto iný ignoruje. Vtedy to berieme ako poníženie našej osoby. „Moji nepriatelia ma potupujú každý deň, preklínajú ma tí, čo zúria proti mne” - sťažuje sa žalmista (Ž 102,9) Zvláštnou úctou by malo byť obklopené Božie meno. Pripomína nám to druhé prikázanie Dekalógu, ktoré znie: „Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo.”...

7. Druhé Božie prikázanie: „Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo”

7. Druhé Božie prikázanie: „Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo”
  Každý z nás má meno. Meno vyjadruje to, kto sme. Keď sa stretávame s niekým neznámym - predstavíme sa svojím menom. Menom privolávame niekoho a určitým spôsobom ho nabádame, aby si nás všimol. Keď poznáme meno niekoho, vtedy táto osoba tým činom žije v našej pamäti. Hovoríme taktiež o dobrom mene, keď ten, kto nosí toto meno, si zaslúži úctu. V trestnom kódexe je aj trest za poškodenie, zničenie dobrého mena druhého. Môžeme toto všetko povedať vzhľadom na Božie...

6. Prvé prikázanie odsudzuje hlavné hriechy neúcty voči Bohu.

6. Prvé prikázanie odsudzuje hlavné hriechy neúcty voči Bohu.
  Sv. Ján Pavol II. počas púte v Poľsku v Krakove v roku 2002 povedal, že súčasne „človek často žije tak, akoby Boh nebol a postavil seba na Jeho miesto. Rôznymi spôsobmi sa snaží prehlušiť Boží hlas v ľudskom srdci a Boha chce urobiť „veľkým neprítomným” v kultúre a spoločnom vedomí národov.” Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, že k hriechu, ktorý odporuje prvému prikázaniu patrí neúcta voči Bohu. To je vtedy, keď s Bohom nepočítam. Sväté písmo nám chce ukázať bezbožnosť ako postoj,...

5. Veštenie, mágia a čarodejníctvo nie sú zlučiteľné s prvým prikázaním

5. Veštenie, mágia a čarodejníctvo nie sú zlučiteľné s prvým prikázaním
V súčasnom svete môžeme z jednej strany vnímať nedostatok viery v Boha a z druhej strany zase veľký vplyv na náš život cez vieru v moc veštenia, mágie, horskopov, hviezd. Stretávame stále viac a viac ľudí, ktorí využívajú služby spojené s okultizmom. V televízii, rozhlase, na internete môžeme sledovať reklamy s nasledujúcim obsahom: „magický portál - horoskopy, astrológia”; „Nevieš, čo ťa čaká v budúcnosti? Zavolaj veštkyni. Prečítaj si svoj horoskop”, „Mágia je tvoje predurčenie”. Prečo človek...

4. Prvé prikázanie zakazuje povery a modloslužbu

4. Prvé prikázanie zakazuje povery a modloslužbu
Povery a modloslužba - zdá sa, že patria do minulosti. Súvisia so stredovekom, ktorý sa nesprávne pokladá za obdobie zaostalosti, temna. Naše obdobie chce byť opakom. Chce byť obdobím, v ktorom vládne múdrosť, pokrok v súlade s objektívnou skutočnosťou v prístupe k najdôležitejším veciam života a osudu človeka. Čo je povera a modloslužba? Modloslužba spočíva v zavrhnutí existencie jediného Boha, Stvoriteľa a Pána života. Viera v Boha je nahradená vierou v bôžikov, ktorí nejestvujú. Týmto...

3. Prvé Božie prikázanie: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa”

3. Prvé Božie prikázanie: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa”
  Katechizmus katolíckej cirkvi nás učí: „Všetci ľudia... sú povinní hľadať pravdu, najmä v tom, čo sa týka Boha a jeho Cirkvi, a keď ju poznali, prijať ju a zachovávať” (KKC 2104). Vnútorná povinnosť prikazuje človeku hľadať Boha, uznať Ho, vzdávať mu úctu a vydávať o Ňom svedectvo. Prvým postojom morálnej čnosti je adorácia. Prostredníctvon nej človek uznáva Boha za Stvoriteľa a Spasiteľa všetkého, čo jestvuje, za nekonečnú a milosrdnú Lásku. Počas adorácií človek vidí nekonečný rozdiel...

2. Čo chce Boh povedať slovami: „Ja som Pán, tvoj Boh”?

2. Čo chce Boh povedať slovami: „Ja som Pán, tvoj Boh”?
Človek túži milovať a byť milovaným. Skúsenosť ľudskej lásky nás veľmi často mení a spôsobuje, že sme lepší, citlivejší a zodpovednejší. Túžba po láske sa netýka len našich najbližších ale predovšetkým Pána Boha. Boh si zamiloval človeka od počiatku jeho existencie, stvoril ho na svoj obraz a podobu. Túžil, aby sa človek tešil Jeho blízkosťou. Napriek neposlušnosti človeka, Boh ho naďalej miluje, lebo je verný svojej odvekej láske. Sv. Pavol v liste Timotejovi napísal: „Ak sme neverní, on...

1. Desať Božich prikázaní

1. Desať Božich prikázaní
  Všade sa stretávame s príkazmi, zákazmi. Počúvame ich od rodičov, učiteľov, predstavených. Sú zapísané v kódexoch napríklad cestovnom, trestnom. Hovorí o nich medicína i hygiena. Keď kúpime nejakú vec, je tam aj návod na použitie, ako správne a bezpečne túto vec použiť. Boh vo svojej láske dal človeku kódex ako žiť - dekalóg, desať prikázaní. Je to cesta, ako dosiahnúť večný život. Katechizmus Katolíckej cirkvi učí: „Prikázania Desatora vyjadrujú základné povinnosti človeka voči Bohu a...