PRE POSILNENIE VIERY

6. Prvé prikázanie odsudzuje hlavné hriechy neúcty voči Bohu.

6. Prvé prikázanie odsudzuje hlavné hriechy neúcty voči Bohu.
  Sv. Ján Pavol II. počas púte v Poľsku v Krakove v roku 2002 povedal, že súčasne „človek často žije tak, akoby Boh nebol a postavil seba na Jeho miesto. Rôznymi spôsobmi sa snaží prehlušiť Boží hlas v ľudskom srdci a Boha chce urobiť „veľkým neprítomným” v kultúre a spoločnom vedomí národov.” Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, že k hriechu, ktorý odporuje prvému prikázaniu patrí neúcta voči Bohu. To je vtedy, keď s Bohom nepočítam. Sväté písmo nám chce ukázať bezbožnosť ako postoj,...

5. Veštenie, mágia a čarodejníctvo nie sú zlučiteľné s prvým prikázaním

5. Veštenie, mágia a čarodejníctvo nie sú zlučiteľné s prvým prikázaním
V súčasnom svete môžeme z jednej strany vnímať nedostatok viery v Boha a z druhej strany zase veľký vplyv na náš život cez vieru v moc veštenia, mágie, horskopov, hviezd. Stretávame stále viac a viac ľudí, ktorí využívajú služby spojené s okultizmom. V televízii, rozhlase, na internete môžeme sledovať reklamy s nasledujúcim obsahom: „magický portál - horoskopy, astrológia”; „Nevieš, čo ťa čaká v budúcnosti? Zavolaj veštkyni. Prečítaj si svoj horoskop”, „Mágia je tvoje predurčenie”. Prečo človek...

4. Prvé prikázanie zakazuje povery a modloslužbu

4. Prvé prikázanie zakazuje povery a modloslužbu
Povery a modloslužba - zdá sa, že patria do minulosti. Súvisia so stredovekom, ktorý sa nesprávne pokladá za obdobie zaostalosti, temna. Naše obdobie chce byť opakom. Chce byť obdobím, v ktorom vládne múdrosť, pokrok v súlade s objektívnou skutočnosťou v prístupe k najdôležitejším veciam života a osudu človeka. Čo je povera a modloslužba? Modloslužba spočíva v zavrhnutí existencie jediného Boha, Stvoriteľa a Pána života. Viera v Boha je nahradená vierou v bôžikov, ktorí nejestvujú. Týmto...

3. Prvé Božie prikázanie: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa”

3. Prvé Božie prikázanie: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa”
  Katechizmus katolíckej cirkvi nás učí: „Všetci ľudia... sú povinní hľadať pravdu, najmä v tom, čo sa týka Boha a jeho Cirkvi, a keď ju poznali, prijať ju a zachovávať” (KKC 2104). Vnútorná povinnosť prikazuje človeku hľadať Boha, uznať Ho, vzdávať mu úctu a vydávať o Ňom svedectvo. Prvým postojom morálnej čnosti je adorácia. Prostredníctvon nej človek uznáva Boha za Stvoriteľa a Spasiteľa všetkého, čo jestvuje, za nekonečnú a milosrdnú Lásku. Počas adorácií človek vidí nekonečný rozdiel...

2. Čo chce Boh povedať slovami: „Ja som Pán, tvoj Boh”?

2. Čo chce Boh povedať slovami: „Ja som Pán, tvoj Boh”?
Človek túži milovať a byť milovaným. Skúsenosť ľudskej lásky nás veľmi často mení a spôsobuje, že sme lepší, citlivejší a zodpovednejší. Túžba po láske sa netýka len našich najbližších ale predovšetkým Pána Boha. Boh si zamiloval človeka od počiatku jeho existencie, stvoril ho na svoj obraz a podobu. Túžil, aby sa človek tešil Jeho blízkosťou. Napriek neposlušnosti človeka, Boh ho naďalej miluje, lebo je verný svojej odvekej láske. Sv. Pavol v liste Timotejovi napísal: „Ak sme neverní, on...

1. Desať Božich prikázaní

1. Desať Božich prikázaní
  Všade sa stretávame s príkazmi, zákazmi. Počúvame ich od rodičov, učiteľov, predstavených. Sú zapísané v kódexoch napríklad cestovnom, trestnom. Hovorí o nich medicína i hygiena. Keď kúpime nejakú vec, je tam aj návod na použitie, ako správne a bezpečne túto vec použiť. Boh vo svojej láske dal človeku kódex ako žiť - dekalóg, desať prikázaní. Je to cesta, ako dosiahnúť večný život. Katechizmus Katolíckej cirkvi učí: „Prikázania Desatora vyjadrujú základné povinnosti človeka voči Bohu a...