11. Z akého dôvodu bola pre kresťanov sobota nahradená nedeľou?

11. Z akého dôvodu bola pre kresťanov sobota nahradená nedeľou?

Organizácia týždňa vyučovania v školách, organizácia času práce v úradoch a v podnikoch má vplyv na naše chápanie nedele ako jedného z dvoch dní odpočinku. Ako jedného dňa víkendu po týždni práce. Vo vedomí súčasného kresťana sa stráca mimoriadnosť a dôležitosť „Pánovho dňa” – nedele a jej prvotný zmysel.

Pre mnohých z nás pre voľnú sobotu, keď nechodíme do práce a pre rozšírený zvyk prežiť víkend len turisticky a oddychovo, je nám cudzia otázka: Prečo je pre kresťanov nedeľa dôležitejšia než sobota - židovský deň šabatu? Prečo kresťania, hoci už neoslavujú sobotu - je to biblicky „posledný deň týždňa”, tým sa odlišujú, ale oslavujú nedeľu, to je „prvý deň týždňa” - a pritom neporušujú Boží príkaz z tretieho prikázania Dekalógu?

Odpoveď na túto otázku sa dotýka najdôležitejšej pravdy kresťanskej viery - a to udalosti Zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

Majster z Nazaretu pripravil premenu mentality svojich učeníkov skrze svoj vzťah k sobote, skrze svoje konanie a uzdravovanie v sobotu a tvrdením, že ako Boh je „Pánom šabatu.” (por. Mk 2,27-28) Udalosť, ktorá bola vrcholom Jeho misie a prítomnosti na zemi - Jeho zmŕtvychvstanie, sa uskutočnilo „v prvý deň po sobote.” (por. Mt 28,1; Mk 16,2; Lk 24,1; Jn 20,1) Ježiš sa zjavoval učeníkom „ôsmy deň” po sobote. (Jn 20,26) Toto bolo natoľko dôležitou udalosťou, že kresťania od počiatku vnímali, pestovali a uctievali tento „radostný deň” ako znak ich totožnosti, ich vzťahu so Zmŕtvychvstalým, ktorý zmenil osud sveta. Priniesol mu novú nádej. Ten „prvý” alebo „ôsmy” deň po sobote pripomína kresťanom nové stvorenie. Svet sa postupne vzďaloval od svojho Stvoriteľa skrze hriech a smeroval k zatrateniu. Udalosťou Zmŕtvychvstania, víťazstvom nad smrťou v ten „prvý deň” Ježiš začal „nové stvorenie”, ktoré je oslobodené od smrti a premenené. (por. KKC 2174)

Kristov prechod zo smrti k životu, to je Jeho Pascha, živá pamäť o nej v každom týždni a jej oslava práve v „prvý deň týždňa”, to je nedeľa, naplňa duchovnú pravdu židovskej soboty, lebo predpovedá prechod ľudí spolu so zmŕtvychvstalým Kristom do „večného odpočinku” v Bohu.

Nový „Pánov deň”, ktorý pre kresťanov nahradil sobotu, prevzal morálne záväzky Starého zákona vpísané do srdca človeka; záväzok, aby vonkajším spôsobom vzdával úctu Bohu- Stvoriteľovi sveta a Vykupiteľovi jeho ľudu, ktorý v Zmŕtvychvstalom Ježišovi všetko obnovil. (por. KKC 2175, 2176)

  • Je pre mňa nedeľa najdôležitejším dňom v týždni, ktorý posilňuje moju kresťanskú identitu, moju vieru a nádej? 
  • Snažím sa posilňovať vzťah so zmŕtvychvstalým Pánom, keď sa s Ním stretávam a uctievam v Pánov deň?

Zapamätajme si: Pre kresťanov bola sobota nahradená nedeľou, „lebo nedeľa je dňom Zmŕtvychvstania Krista. Je ako prvý deň týždňa”. Nedeľa nám pripomína prvé stvorenie; nedeľa je ako „ôsmy deň”, ktorý nasleduje po sobote, znamená nové stvorenie, ktoré sa začalo Kristovým zmŕtvychvstaním. Tento deň sa stal takýmto spôsobom prvým zo všetkých dní; prvým zo všetkých sviatkov; dňom Pána; Skrze Paschu Krista nedeľa napĺňa duchovnú pravdu židovskej soboty a predpovedá večný odpočinok človeka v Bohu”.(Kom KKC 452)