3. veľkonočná nedeľa (01.05.2022)

 

 1. Tento týždeň si v liturgickom kalendári pripomíname:
  - pondelok spomienka svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi,
  - utorok sviatok svätých Filipa a Jakuba, apoštolov.
 2. Na budúcu nedeľu je nedeľa Dobrého Pastiera. Modlime sa za dobré a sväté povolania. 
 3. Na budúcu nedeľu bude sa konať zbierka na seminár
 4. Na budúcu nedeľu o 15.00 hod Vás pozývame na Veľkonočný organový koncert. Bude účinkovať organista p. István Nagy.
 5. Pozývame Vás tento týždeň o 15.00 hod. na Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.
 6. Ďakujeme ženám z I. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z II. skupiny.
 7. Tento týždeň:
  prvoprijímajúce deti: budú mať vo štvrtok o 17.00 hod. sv. omšu,
  birmovanci - deviataci: budú mať katechézu,
  birmovanci - II. rok prípravy: budú mať vo štvrtok o 19.00 hod. svätú omšu.
 8. Oznam pre rodičov birmovancov - II. rok prípravy: Vo štvrtok o 18.00 hod. bude stretnutie ohľadom birmovky.
 9. Každý pondelok o 18.00 hod. bude svätá omša v kaplnke svätej Heleny.
 10. V mesiaci máj po svätej omši budeme sa modliť loretánske litánie.
 11. V pondelok o 19.30 hod. bude stretnutie s Božím slovom a synodálne stretnutie.
 12. V utorok bude Večer milosrdenstva od 20.00 do 22.00 hod.
 13. V stredu o 05.45 hod. bude modlitba otcov.
 14. V sobotu po večernej svätej omši bude adorácia do 22.00 hod.
 15. V sobotu o 21.30 hod. pozývame mužov na mužský ruženec.
 16. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci. Budeme spovedať v pondelok, utorok a stredu od 17.30 hod., vo štvrtok od 16.00 hod. a v piatok od 15.00 hod.
 17. Tento týždeň bude priamy prenos svätej omše na našej webovej stránke v nedeľu 8. mája 2022 o 09.30 hod.
 18. Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 24. - 26. júna 2022 v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch.
 19. Pozývame Vás na púť do Medžugoria od 3. do 9. júna 2022. 
 20. Pozývame rodiny na rodinný tábor v Tatranskej Lesnej od 16. do 23. júla 2022.
 21. Pastoračný fond Žilinskej diecézy Vás pozýva zapojiť sa do hlasovania v rámci 2. kola súťaže pastoračných projektov, zameraných na obnovu života a vzťahov vo farnostiach a v diecéze. Počas pôstneho obdobia mohli skupinky farníkov alebo organizácie predkladať pastoračné projekty farského i celodiecézneho charakteru. Po formálnom a obsahovom vyhodnotení predložených projektov postúpilo do verejného hlasovania 9 celodiecéznych a 57 farských projektov. Hlasovanie začína 24. apríla a končí 8. mája 2022. Z našej farnosti sú tri projekty a to materskej škôlky, Cirkevného centra a z Oázy mladých.

 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.