5. Veštenie, mágia a čarodejníctvo nie sú zlučiteľné s prvým prikázaním

5. Veštenie, mágia a čarodejníctvo nie sú zlučiteľné s prvým prikázaním

V súčasnom svete môžeme z jednej strany vnímať nedostatok viery v Boha a z druhej strany zase veľký vplyv na náš život cez vieru v moc veštenia, mágie, horskopov, hviezd. Stretávame stále viac a viac ľudí, ktorí využívajú služby spojené s okultizmom. V televízii, rozhlase, na internete môžeme sledovať reklamy s nasledujúcim obsahom: „magický portál - horoskopy, astrológia”; „Nevieš, čo ťa čaká v budúcnosti? Zavolaj veštkyni. Prečítaj si svoj horoskop”, „Mágia je tvoje predurčenie”.

Prečo človek podlieha pokušeniu okultizmu: čarodejníctvu, mágii, vešteniu? Je možné zosúladiť okultné praktiky s obsahom prvého prikázania dekalógu? Čo ohrozuje človeka, ktorý podľahol okultizmu?

Katechizmus Katolíckej cirkvi učí, že „Boh môže zjaviť budúcnosť svojim prorokom alebo iným svätým. Ale správny postoj kresťana, čo sa týka budúcnosti, spočíva v tom, že sa s dôverou odovzdáva do rúk Prozreteľnosti a zrieka sa každej nezdravej zvedavosti v tom ohľade.” (KKC 2115) Napriek tomu veštenie, mágia, čarodejníctvo dnes priťahuje veľa ľudí. Okultné praktiky sú spojené s tajomstvom, ktoré zobúdza ľudskú zvedavosť. Okrem toho si človek potrebuje ctiť niečo alebo niekoho, kto je väčší než on. Ak človek stratí vieru v Boha, vtedy hľadá inú cestu, ako uspokojiť svoje potreby, napríklad prostredníctvom magických, okultných praktík.

Takýto postoj je hriechom proti prvému prikázaniu „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal”. Lebo je to v protiklade s úctou a rešpektom spojených s láskyplnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu. Preto „treba odmietnuť všetky formy veštenia: uchyľovanie sa k satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že „odhaľujú budúcnosť”. Za „prejavy mať vládu nad časom, nad dejinami, dokonca nad ľuďmi a zároveň túžbu nakloniť si skryté mocnosti” pokladá Katechizmus Katolíckej cirkvi každé „používanie horoskopov, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám.” (KKC 2116)

Menom súčasného neopohanstva je mágia, ktorá dáva pocit tajomnej moci nad inými a nahovára človeku, že on je božský a má božskú moc. Katechizmus Katolíckej cirkvi učí, že „všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva – hoci aj preto, aby mu získali zdravie - vážne odporujú čnosti nábožnosti.” Zaslúžia si odsúdenie, keďže sú spojené s úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa pri nich uchyľuje k zásahu zlých duchov.” Aj nosenie amuletov si zasluhuje výčitku. Tiež „uchyľovanie sa k tzv. tradičným spôsobom liečenia neoprávňuje ani vzývanie zlých mocnosti, ani zneužívanie dôverčivosti iných.” (KKC 2117)

Okultné praktiky sú nielen hriechom, ale sú vážnym nebezpečenstvom pre človeka. Môžu spôsobiť démonické spútanie, ktoré sa prejavuje ochabnutím nábožnosti, ťažkosťami pri modlitbe a prijímaní sviatostí, strachom, depresiami, rúhavými myšlienkami. Svedectvá exorcistov dokazujú, aký veľký vplyv má satan, keď mu človek otvára dvere do svojho života, do svojej psychiky a duše cez okultné praktiky.

  • Spovedám sa z hriechov, ktoré sú proti prvému Božiemu prikázaniu?

Zapamätajme si: Prikázanie „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal” zakazuje „povery, ktoré sú vybočením kultu, ktorý vzdávame pravému Bohu, čo sa prejavuje prostredníctvom rôznych foriem veštenia, mágie, čarov a spiritizmu.” (kom KKC 445)