Kňazom, najmilším synom Panny Márie

Kňazom, najmilším synom Panny Márie

 

Taliansky kňaz don Gobbi bol veľkým šíriteľom úcty k Nepoškvrnenej Panne Márii. Keď zomrel, Benedikt XVI. o ňom povedal: "On išiel rovno do neba". Verejné posolstvá Panny Márie Gobbimu z rokov 1972-1997 sú zverejnené v knihe "Kňazom, najmilším synom Panny Márie", čo je tzv. "Modrá kniha".

Z týchto posolstiev vyberáme:

 • Hľaďte na mňa s obrovskou nádejou v dňoch, v ktorých ľudstvo prežíva bolestnú skúsenosť z toho, že sa vzdialilo od Boha, lebo si založilo civilizáciu bez Boha, v ktorej sa Boží zákon ustavične porušuje a otvorenen odmieta.
 • Duše sú zatemnené hriechmi, telá sú pošpinené nánosom vášní a nečistoty.
 • Každý rok je usmrtených niekoľko desiatok minilónov nevinných detí v lone matiek.
 • Dnes väčšina ľudí nerešpektuje Pánovo Desatoro. Boha verejne ignorujú, popierajú, urážajú a preklínajú. Deň Pánov je vždy viac znesväcovaný.
 • Na hriech sa už nepozerá ako na zlo. tužia po ňom, vedome ho chcú a už sa nespovedajú.
 • Koľko duší prichádza do pekla, pretože nemajú nikoho, kto by sa za nich modlil. Ja som vašou nežnou Matkou, pozerajte na mňa vo chvíľach pokušenia, boja a znechutenia a ja vás povzbudím a podopriem. Ak by sa stalo, že by ste padli, alebo pociťovali ťarchu svojej porážky, ak by vás premohlo zlo a hriech, príďte ku mne a ja vás podopriem. Ja som útočište hriešnikov.
 • Starám sa aj o hmotné blaho rodín mne zasvätených. Keď zasvätením vstúpim do rodiny, hneď sa starám o deti...starám sa osobitne o vašu prácu. Nebojte sa. Kam vstúpim ja, tam vstúpi so mnou istota. Nič vám nebude chýbať.
 • Predovšetkým sa vráťte k modlitbe! Každý deň môžete modlitbou od seba i svojej vlasti vzdialiť mnohé nebezpečenstvo a zlo. Modlite sa viac! Najmä sa denne modlite svätý ruženec...
 • Pozývam vás k častejšej svätej spovedi - ak je to možné - každý týždeň.
 • V eucharistii je ježiš skutočne prítomný svojím Telom, svojou Krvou, svojou Dušou a svojím Božstvom. Ponáhľajte sa často pred svätostánok, žite pred svätostánkom, modlite sa pred svätostánkom. Keď prosíte, vždy vás vypočuje. Povedzte Ježišovi, že Ho milujete a často to opakujte: "Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, hlboko sa Ti klaniam, obetujem Ti presväté Telo i Krv, dušu i Božstvo nášho Pána, Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, ako zadosťučinenie za všetky urážky, rúhania a nedbalosti, ktorými je obklopený".
 • Vstúpte do môjho Nepoškvrneného Srdca. Je to útočište, ktoré Vám dáva Matka. Dnes prosím znovu všetkých o zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. To znamená, že sa mi musíte celkom zveriť, úplne a navždy, aby som vami mohla disponovať podľa Božej vôle.
 • Skoro príde čas, keď len ten, kto bude s pápežom, zostane verný viere v môjho Syna a uchráni sa pred veľkým odpadom, ktorý sa všade rozšíri.
 • Akú radosť, aký veľký dar lásky udelí Ježiš v Eucharistii týmto, mne zasväteným veriacim! Tomu, kto sa mi zasvätí sľubujem ochranu pred bludom na tomto svete a večné spasenie. V hodine vašej smrti som blízko vás v žiare môjho osláveného tela, prijmem vaše duše do svojho materinského náručia a prinesiem ich pred môjho Syna Ježiša k osobnému súdu. Predstavte si, aké musí byť radostné stretnutie s Ježišom pre tie duše, ktoré prichádzajú pred neho, predstavené mu jeho vlastnou Matkou! Pretože ja ich prikryjem svojou krásou, dám im vôňu mojej svätosti, belosť mojej čistoty, odejem ich svojím milosrdenstvom a kde zostane nejaká škrvna, prejdem svojou materinskou rukou, aby som ju vymazala a dala im takú žiaru, aby dostali súhlas vstúpiť do blaženej večnosti raja.
 • Nebojte sa! Som s vami a zjavím sa osobitným spôsobom. Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. To nastane v najväčšom víťazstve Ježiša, ktorý vo svete nastolí svoje slávne kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja.