Nedeľa Božieho milosrdenstva (24.04.2022)

 

 1. Tento týždeň si v liturgickom kalendári pripomíname:
  - pondelok sviatok sv. Marka, evanjelistu,
  - piatok sviatok svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy.
 2. Dnes je nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. bude Hodina milosrdenstva a o 16.00 hod. bude svätá omša pre rozvedených.
 3. Pozývame Vás tento týždeň o 15.00 hod. na Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.
 4. Ďakujeme ženám z VIII. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z I. skupiny.
 5. Tento týždeň:
  prvoprijímajúce deti: budú mať katechézu,
  birmovanci - deviataci: budú mať vo štvrtok o 19.00 hod. svätú omšu,
  birmovanci - II. rok prípravy: budú mať v piatok o 19.15 hod. kurz Alfa v kostole.
 6. Oznam pre rodičov prvoprijimajúcich deti: Vo štvrtok o 18.00 hod. bude stretnutie ohľadom prvého svätého prijímania.
 7. Každý pondelok o 18.00 hod. bude svätá omša v kaplnke Svätej Heleny.
 8. V utorok bude Večer milosrdenstva od 20.00 do 22.00 hod.
 9. V stredu o 05.45 hod. bude modlitba otcov.
 10. V sobotu o 19.30 hod. bude mládežnícka svätá omša.
 11. Tento týždeň bude priamy prenos svätej omše na našej webovej stránke v nedeľu 1. mája 2022 o 09.30 hod.
 12. Chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.
 13. Diecézna liturgická komisia otvára nový kurz formácie akolytov, ktorý bude prebiehať v Diecéznom centre od mája 2022 do februára 2023 raz mesačne. Prvé stretnutie bude už 21. mája. Podmienkou je vek aspoň 30 rokov, minimálne 3 roky aktívnej služby pri rozdávaní sv. prijímania. Kto má záujem, nech sa prosím hlási u mňa/p. farára čím skôr.

 14. Pastoračný fond Žilinskej diecézy Vás pozýva zapojiť sa do hlasovania v rámci 2. kola súťaže pastoračných projektov, zameraných na obnovu života a vzťahov vo farnostiach a v diecéze. Počas pôstneho obdobia mohli skupinky farníkov alebo organizácie predkladať pastoračné projekty farského i celodiecézneho charakteru. Po formálnom a obsahovom vyhodnotení predložených projektov postúpilo do verejného hlasovania 9 celodiecéznych a 57 farských projektov. Hlasovanie začína 24. apríla a končí 8. mája 2022. Z našej farnosti sú tri projekty a to materskej škôlky, Cirkevného centra a z Oázy mladých.

 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.