Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania

Pravidlá prípravy a udeľovania sviatosti birmovania v našej farnosti

  • Kto má prijať túto sviatosť?

Kan 889-§ 1. prijať birmovanie je schopný každý a jedine pokrstený, ktorý ešte nie je birmovaný.

§ 2. Aby niekto mimo nebezpečenstva smrti dovolene prijal birmovanie, vyžaduje sa, aby ak je schopný používať rozum, bol vhodne poučený, riadne disponovaný a vedel obnoviť krstné sľudy.

Kan. 890 – Veriaci sú povinní túto sviatosť prijať v pravom čase; rodičia, duchovní pastieri sa majú starať, aby veriaci boli na jej prijatie riadne vyučení a v príhodnom čase k nej pristúpili.

  •  V našej farnosti:

O zaradenie do prípravy na prijatie tejto sviatosti v našej farnosti môže požiadať každý, kto ju ešte neprijal a je už v deviatej triede základnej školy. Prihlásiť sa treba na farskom  úrade alebo v Cirkevnom centre počas určených dní.

Dlžka  prípravy je priamo závislá od osobného žiadateľa. Nemožno dopredu povedať, ktorý birmovanec kedy prijme túto sviatosť, aj keď je stanovená 2- ročná príprava . Odôvodňujeme to vážnosťou tohto životného okamihu, veku a doby v ktorej prežívame svoje kresťanstvo. Táto doba kladie stále väčšie nároky na to, aby každý Ježišov učeník vedel a bol schopný zdôvodniť nádej, ktorú má jedine v Kristovi.

Prvý rok prípravy

Príprava prebieha v skupinách. V skupinách sa usilujú zdieľať svoje názory, učia sa korigovať ich podľa nauky Evanjelia a Cirkvi, učia sa modlitbe a prijímajú sviatosti.  Skupiny vedú osvedčení laickí veriaci a kňazi.

Katechézy sa konajú každý druhý týždeň v priestoroch Cirkevného centra voľného času. V týždni, keď nie je katechéza  birmovanci sa stretávajú na sv. omši vo štvrtok o 1900 hod. Okrem toho  je poskytnuté birmovancom  rôzne spoločenské aktivity, kde sa môžu realizovať. Sú to krúžky: spevokol, herňa. spoločenské hry, noviny, filmový klub, pokec liturgická.  V prvom roku prípravy každý birmovanec má absolvovať kurz DOMINIK – je to vikendová obnova pre birmovancov. Cieľom kurzu je budovať osobný vzťah k Bohu. Skladá sa zo siedmych kerygmatických tém, ktoré odhaľujú poklady srdca Sv. Dominika Sávia. Na konci prvého roka prípravy birmovanci budú mať vedomostné skúšky. Ak bude všetko v poriadku budú môcť postúpiť do druhého ročníka prípravy.

Žiadame rodičov, aby sa neusilovali vyvíjať žiaden tlak ani na kňaza, ani na nikoho iného. Príprava je nastavená tak, aby birmovanec prišiel vo viere k osobnému presvedčeniu o svojej príslušnosti ku Bohu.

Druhý rok prípravy

Birmovanci druhého ročníka na miesto katechézy absolvujú kurz Alfa, ktorý sa koná každý druhý piatok od 1830 – 2100 hod. v katolíckom dome. V týždni, keď sa nekoná kurz Alfa, birmovanci majú sv. omšu vo štvrtok o 1900 hod. Okrem toho každý birmovanec má možnosť sa prihlásiť na rôzne aktivity ako to je v prvom ročníku. V tomto roku je dôležité, aby birmovanec si našiel birmovné meno a birmovného rodiča.

Birmovné meno

Čo je dôležité pri voľbe birmovného mena?

Pri krste každý z nás dostal okrem krstného mena aj svojho nebeského patróna, orodovníka, pomocníka. Vybrali nám ho naši rodičia. Pri birmovke si my sami máme vybrať jedného takéhoto ochrancu, priateľa spomedzi svätých, teda tých ľudí, ktorí žili krásnym, príkladným životom tu na zemi a zomreli v priateľstve s Bohom a ich život bol natoľko príkladný, že Cirkev ich vyhlásila za svätých. Sú pre nás vzorom.

Podľa tohto  svätého, ktorého si vyberieš, by si mal mať aj svoje birmovné meno. Týmto menom Ťa osloví biskup, keď Ti bude udeľovať sviatosť birmovania.

Tvoja úloha spočíva v tom, že si vyberieš nového nebeského patróna, vyhľadáš o ňom nejaké údaje (Literatúra, internet, rozhovor so staršími ľuďmi...). Napíšeš na list formátu A4 alebo A5 pár viet o tomto svojom patrónovi, ktorého si si vybral/a.

Pomôcky: www.zivotopisysvatych.sk/

Birmovný rodič

Je čas, aby si vo svojom okolí našiel človeka, ktorý by Ti bol vzorom správneho konania, s ktorým by si sa mohol dôverne poradiť, ktorý by Ti pomáhal na ceste k zrelému kresťanstvu. Máš si nájsť birmovného rodiča.

Birmovný rodič by mal byť človek, ktorého si vážiš, ktorému dôveruješ. Birmovný rodič nie je len na to, aby Ťa pri udelení sviatosti predstavil biskupovi a potom Ti dával darček na Vianoce a meniny. Birmovný rodič bude preto držať pri udeľovaní sviatosti pravú ruku na Tvojom ramene, aby tým naznačil, že Ťa prijíma za svojho chránenca, priateľa, že s tebou vstupuje do príbuzenského vzťahu, že Ti chce ochotnou rukou pomáhať, že chce byť Tvojou oporou, priateľom, radcom.

Preto je najlepšie, keď si svojho birmovného rodiča k birmovke vyhľadáš sám. Vyberaj s takého, ktorý by mohol plniť, čo od neho Cirkev žiada: aby ti bol dobrým vzorom a radcom a priateľom v čase dospievania a dozrievania.

Birmovný rodič musí spľňať tieto podmienky:

  • musí to byť katolík,
  • musí byť pobirmovaný,
  • ak je sobášený, musí mať katolícky sobáš a nemôže byť rozvedený,
  • musí byť schopný plniť úlohu birmovného rodiča a musí mať úmysel plniť túto úlohu,
  • musí viesť život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať (t.zn. plní si najzákladnejšie povinnosti: pravidelne chodí na sv. omšu v nedeľu a prikázaný sviatok, pravidelne sa spovedá – aspoň raz za rok, kresťanský vychováva deti, vedie príkladný život v rodine i v spoločnosti. Nemôže to byť napr. alkoholik, alebo taký, čo navštevuje pochybné podniky, alebo ten, kto škaredo nadáva, kto má výhrady voči učeniu Cirkvi, kto nadáva na Cirkev, kto nie je príkladom vo farnosti, medzi susedmi, v práci...)

Môže to byť Tvoj krstný rodič, ale iba vtedy, ak si vzorne plní hore uvedené povinnosti. Tvoj birmovný rodič by nemal byť príliš mladý – má mať skúsenosti. Nemal by byť príliš starý – má Ti pomáhať celý život. Nemal by bývať ďaleko – má Ti pomáhať v príprave na birmovku, má Ti byť poruke. Mal by to byť niekto, za koho sa nebudeš hanbiť a kto sa nebude hanbiť za Teba. Dobre si teda rozmyslí, koho požiadaš, aby sa stal Tvojím birmovným rodičom. Vyber si dobre!. Ak si nevieš sám rady, popros o radu rodičov alebo kňaza.

Späť

Doplňujúce informácie o sviatosti birmovania z Katechizmu katolíckej Cirkvi

1. Kto môže prijať sviatosť birmovania a kto je vysluhovateľom

01.10.2012 13:34

2. Učinky birmovania

01.10.2012 13:34

3. Birmovanie: znaky, obrady, celebrácia

01.10.2012 13:35

4. Ustanovenie sviatosti birmovania

01.10.2012 13:35
TIP:

Odporúčame Vám knihu 
Sviatosti - Birmovanie

(Zachej.sk)