Rok viery

Pred rokom pápež Benedikt XVI. apoštolským listom Porta fidei (slov. Dvere viery) vyhlásil Rok viery, ktorý potrvá v Katolíckej cirkvi

od 11. októbra 2012 až do 24. novembra 2013.

Začiatok Roku viery súvisí s dvomi veľkými výročiami, ktoré poznačili tvár Cirkvi našich čias, a to 50. výročím otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu z vôle blahoslaveného pápeža Jána XXIII. (11. októbra 1962) a 20. výročím zverejnenia nového Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý Cirkvi daroval blahoslavený pápež Ján Pavol II. ako ovocie zmieneného koncilu s cieľom objasniť všetkým veriacim silu a krásu viery (11. októbra 1992). Jeho ukončenie bude na slávnosť Krista Kráľa celého vesmíru, neba a zeme v roku Pána 2013.

 

Dokumenty na stiahnutie:

  
Kompletné znenie apoštolského listu Porta fidei Dekrét o udelení úplných odpustkov v súvislosti so slávením Roka viery Úplné odpustky - Žilinská diecéza - dekrét o. biskupa Tomáša Galisa Modlitba zasvätenia sa Božskému Srdcu Ježišovmu

 

Zamyslenia v Roku viery (prevzaté z www.dcza.sk)
      
Zamyslenie č. 1 Zamyslenie č. 2 Zamyslenie č. 3 Zamyslenie č. 4
       
Zamyslenie č. 5 Zamyslenie č. 6 Zamyslenie č. 7 Zamyslenie č. 8
Zamyslenie č. 9 Zamyslenie č. 10 Zamyslenie č. 11 Zamyslenie č. 12
   
Zamyslenie č. 13 Zamyslenie č. 14    

 

Rok viery

Slávnosť Zjavenia Pána vo Vatikáne

Slávnosť Zjavenia Pána vo Vatikáne
Dnešný 6. január, je podľa Juliánskeho kalendára začiatkom slávenia Vianoc. V Katolíckej cirkvi je slávnosťou Zjavenia Pána a vo Vatikáne je spojený s vysviackou 4 nových biskupov Benediktom XVI. v Bazilike sv. Petra. Mons. Angelo Vincenzo Zani, sekretár Kongregácie pre katolícku výchovu; Mons. Fortunatus Nwachukwu, Apoštolský nuncius v Nikarague; Mons. Georg Gänwein, prefekt...

Kto je Boh?

Kto je Boh?
  Napísal Danny Dutton (8 rokov) z mesta Chula Vista, Kalifornia, ako domácu úlohu. Jeho úlohou bolo vysvetliť kto je Boh. Jedná z veľkých prác, ktoré Boh má, je vyrábať ľudí. Vyrába ich, aby ich mohol vymeniť za tých starých, ktorí umierajú. Robí to tak, aby bol stále dostatok ľudí, ktorí by sa starali o ostatné veci tu na zemi. Nevyrába ich priamo ako dospelých, ale...

Viera vo Svätom písme

Viera vo Svätom písme
  Krásne svedectvo o pravej viere môžeme nájsť aj vo Svätom písme. Jednu úžasnú ukážku o prejavoch viery v Starom zákone nájdeme v Liste Hebrejom, v 11. kapitole. Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme. Ňou si predkovia získali dobré svedectvo. Vierou chápeme, že Božie slovo stvárnilo svety tak, že z neviditeľného povstalo viditeľné. Vierou...

Viera podľa pátra Vojtecha Kodeta

Viera podľa pátra Vojtecha Kodeta
  Ako vidí vieru a jej chápanie známy český karmelitán páter Vojtěch Kodet? Je členom programového tímu Charizmatickej konferencie www.cho.cz Od roku 2001 je členom tímu, ktorý pripravuje a organizuje letné tábory pre mládež s názvom JUMP www.jump.cho.cz V roku 2012 sa stal spoluzakladateľom neziskovej organizácie BAKHITA o.p.s. www.bakhita.eu , ktorá je zameraná na...

Záverečné posolstvo Synody o novej evanjelizácii

Záverečné posolstvo Synody o novej evanjelizácii
BISKUPSKÁ SYNODA 13. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
 BISKUPSKEJ SYNODY 
7. - 28. OKTÓBRA 2012 Posolstvo Božiemu ľudu    Bratia sestry,  „Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista” (Rim 1, 7). My biskupi z celého sveta, ktorí sme sa na pozvanie biskupa Ríma, pápeža Benedikta XVI. zišli, aby sme uvažovali o „novej evanjelizácii na odovzdávanie...

Kanonizačná svätá omša nových siedmich svätcov

Kanonizačná svätá omša nových siedmich svätcov
  V nedeľu 21. októbra 2012 sa o 9:30 na Námestí sv. Petra konala kanonizačná svätá omša, ktorú celebroval Svätý Otec Benedikt XVI., a ktorý počas nej vyhlásil nových svätcov. Samotný kanonizačný obrad sa konal podľa nových pravidiel, a tak už nie je súčasťou svätej omše, aby sa nenarušoval jej slávnostný ráz a bola zachovaná vnútorná jednota, podľa požiadaviek koncilovej konštitúcie o...

Ekumenické koncily v histórii Cirkvi

Ekumenické koncily v histórii Cirkvi
  Ekumenický koncil alebo všeobecný snem je stretnutie biskupov (koncil) celej cirkvi na celom svete. Pojem celá cirkev sa vykladá v pravosláví tak, že zahrnuje všetky ortodoxné cirkvi v plnom spojení medzi sebou navzájom, kým katolícka cirkev vyžaduje okrem toho plné spoločenstvo s Rímskou cirkvou, čiže s rímskym pápežom (kan. 336 – 341 CIC 1983). Pravoslávie uznáva 7 ekumenických...

Druhý vatikánsky koncil

Druhý vatikánsky koncil
  Druhý vatikánsky koncil bol XXI. všeobecný ekumenický koncil Katolíckej cirkvi, konaný v rokoch 1962 - 1965. Koncil, ktorý zvolal pápež Ján XXIII. začal program tzv. aggiornamenta, reformoval rímskokatolícku liturgiu (o. i. umožnil pri bohoslužbách používať národný jazyk) a formuloval vzťah katolíckej cirkvi k iným kresťanských cirkvám a nekresťanským náboženstvám. 25. januára...

Biskupská synoda o novej evanjelizácii

Biskupská synoda o novej evanjelizácii
  Zástupcovia episkopátov z celého sveta sa zídu do Ríma, aby sa v dňoch 7. - 28. októbra 2012 zúčastnili na Biskupskej synode o novej evanjelizácii. Duchovným jadrom budú štyri liturgické slávnosti celebrované Benediktom XVI., ktorý sa priebeh synody modlil aj vo štvrtok počas pastoračnej návštevy Loreta. 7. október 2012 9:30 Koncelebrovaná eucharistická slávnosť,...