Čítania

 
Exodus 19, 3-8 Budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom
Žalm 95, 1-7 My sme ľud jeho pastvy, ovce, čo jeho ruka vedie
Prvý Petrov list 2, 9-10 Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Boží ľud
Matúš 12, 46-50 Každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, ten mi je bratom, sestrou i matkou

Tri body na zamyslenie

  • My, ktorí vzývame meno Pána, sme spolu povolaní byť svätými „posvätenými v Ježišovi Kristovi“ (Prvý list Korinťanom 1, 2). V Druhej knihe Mojžišovej (Exodus) je spoločné zhromaždenie Božieho ľudu opísané ako cenné osobné vlastníctvo, kráľovstvo kňazov, svätýnárod.
  • V Prvom Petrovom liste sa naše členstvo v tomto spoločenstve svätých považuje za niečo, čo prichádza ako výsledok toho, že nás Boh spolu povoláva ako vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný národ. S týmto povolaním prichádza spoločný mandát zvestovaťmocné skutky Boha, ktorý nás vyslobodil z temnoty do Božieho svetla.
  • V Matúšovi ďalej objavujeme, že ako spoločenstvo svätých naša jednota v Ježišovi presahuje hranice našej rodiny, rodu, triedy, keď sa spolu modlíme za jednotu a snažíme sa konať Božiu vôľu.

Otázky

  1. Čo znamená pre vás alebo pre vašu cirkevnú tradíciu pojem „spoločenstvo svätých“? 
  2. Akým spôsobom nás naše povolanie byť „svätým národom“ núti ísť za hranice nášho miestneho kresťanského usporiadania?