Čítania

 
Deuteronómium 26, 1-11 Hospodin nás vyviedol z Egypta
Žalm 100 Ďakujte mu, dobrorečte jeho menu
Filipanom 1, 3-11 Ďakujem Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam
Ján 1, 1-18 Milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista

Tri body na zamyslenie

  • V Piatej knihe Mojžišovej (Deuteronómium) je spôsob, ako žiť život do hĺbky si uvedomujúc Božiu prítomnosť v nás a okolo nás. Je to schopnosť rozoznávať, rozlišovať jedni v druhých a vo všetkých ľuďoch na každom mieste aktívnu a živú Božiu milosťa vzdávať Bohu vďaky. Radosť, ktorá plynie z tejto milosti je taká veľká, že zahŕňa (dokonca) i „cudzincov, ktorí bývajú v tvojom kraji“.

  • Vďačnosť znamená v ekumenickom kontexte byť schopní tešiť sa z darov Božej milosti, prítomných v iných kresťanských spoločenstvách. Takýto postoj otvára dvere k ekumenickému zdieľaniu sa, k tomu, aby sme sa v ekumenickom kontexte navzájom delili o dary a učili sa jedni od druhých.

  • Všetko v živote je darom od Boha: od momentu stvorenia po okamih, keď sa Boh stal telom v živote a činnosti Ježiša, až po túto chvíľu, ktorú práve prežívame.  Ďakujme Bohu za dary milosti a pravdy, ktoré nám dal v Ježišovi Kristovi a ktoré sa nám zjavujú  jedným v druhých a v našich cirkvách.

Otázky

  1. Ktoré dary Božej milosti z iných cirkevných tradícií už zakusujeme v našich vlastných spoločenstvách?

  2. Akými spôsobmi môžu kresťania z rozličných tradícií lepšie prijímať a deliť sa o rozmanité dary, ktoré Boh dal každému z nás?