Čítania

Náreky 3, 19-26 Prejavy Hospodinovej milosti neprestávajú
Žalm 57, 7-11 Až po oblaky siaha Božia vernosť
Hebrejom 10, 19-25 Ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný
Lukáš 1, 67-75 Preukázal milosrdenstvo našim otcom

Tri body na zamyslenie

  • Večná jednota Otca, Syna a Ducha nás privádza bližšie k Božej láske a volá nás, aby sme sa podieľali na Božom diele vo svete. Týmto dielom - prácou je láska, milosrdenstvo a spravodlivosť. Milosrdenstvo a spravodlivosť nie sú v Bohu rozdelené, naopak, sú spolu spojené v neochvejnej láske, ktorá sa prejavuje v Božej zmluve s nami a so všetkým stvorenstvom.

  • Zachariáš, ktorý sa len nedávno stal otcom, vydáva svedectvo o Božom prejave milosti – Boh zachováva zasľúbenia, ktoré dal Abrahámovi a jeho potomkom. Boh je verný svojej svätej zmluve.

  • Keď pokračujeme v modlitbách za jednotu Cirkvi, nesmieme zanedbávať vzájomné stretnutia a zabúdať na povzbudzovanie jedni druhých, navzájom sa pobádať k láske a dobrým skutkom slovami: „Boh je verný.“

Otázky

  1. V čom ste rozpoznávali Božiu vernosť vo vašom živote a v živote vášho spoločenstva počas minulého roka?

  2. Akým spôsobom nás Božia vernosť inšpiruje a povzbudzuje? V čom je nám Božia vernosťpríkladom, aby sme pokračovali v ceste za cieľom kresťanskej jednoty?