Čítania

Izaiáš 43, 1-7 Budem s tebou
Žalm 133 Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu!
Prvý Jánov 1, 3-7 Máme spoločenstvo medzi sebou
Ján 15, 12-17 Nazval som vás priateľmi

Tri body na zamyslenie

  • Sme povolaní do spoločenstva s Bohom Otcom a s jeho Synom, Ježišom Kristom, a s Duchom Svätým. Ako sa približujeme k trojjedinému Bohu, sme priťahovaní bližšie jeden k druhému v kresťanskej jednote.

  • Kristus spôsobil zmenu v našom vzťahu, keď nás nazval priateľmi a nie sluhami. Ako odpoveď na tento vzťah lásky sme pozvaní vystúpiť z našich vzťahov moci a nadradeného postavenia a vstúpiť do vzťahu vzájomnej lásky a priateľstva.

  • Povolaní Ježišom vydávame svedectvo o evanjeliu rovnako pre tých, ktorí ho ešte nepočuli, ako aj pre tých, čo ho už počuli. Táto zvesť obsahuje pozvanie do spoločenstva s Bohom a vytvára spoločenstvo medzi tými, ktorí odpovedia na pozvanie.

Otázky

  1. Ako zažívate povolanie do spoločenstva s Bohom? 

  2. Akým spôsobom vás Boh volá do spoločenstva s ostatnými vo vašej cirkvi i za jej hranicami