Čítania

Izaiáš 61, 1-4 Duch Pána Hospodina... ma poslal hlásať radostnú zvesť
Žalm 145, 1-7 Pokolenie pokoleniu chváli tvoje činy
Prvý Korinťanom  15, 1-8 Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som sám aj prijal
Lukáš 4, 14-21 Dnes sa splnilo Písmo, ktoré ste práve počuli

Tri body na zamyslenie

  • Spolu nanovo ohlasujeme dobrú správu, ktorú ako proroctvo predpovedal Izaiáš, ktorá sa naplnila v našom Pánovi Ježišovi, ktorú kázal apoštol Pavol, a ktorú prijala Cirkev. Keď sa čestne postavíme tvárou v tvár  rozdielom, ktoré sú medzi nami, a nálepkám denominácií, ktoré sme si osvojili, nesmieme nikdy prestať brať ohľad na spoločný mandát, ktorý máme – ohlasovať evanjelium Ježiša Krista.

  • Pavla poslal Kristus „ohlasovať evanjelium, nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený“ (Prvý list Korinťanom 1, 17).  Cestu k jednote nájdeme v moci kríža.

  • Keď prinášame svedectvo o tom, ako Kristus koná v našich vlastných životoch a v živote kresťanského spoločenstva, evanjelium, ktoré zvestujeme, sa pre nás stáva hmatateľným a zmysluplným.

Otázky

  1. Aké sú znaky toho,
ž
e „patríme Kristovi“?
Ako mo
ž
no pou
ž
i
ť
vyjadrenie „patrím Kristovi“ na rozdelenie kres
ť
anov namiesto ich
zjednotenia?Aké sú znaky toho, že „patríme Kristovi“?  •Ako možno použiť vyjadrenie „patrím Kristovi“ na rozdelenie kresťanov namiesto ich zjednotenia?
  1. Akým spôsobom je evanjelium, ktoré ste prijali, zviazané s tým, ako bolo kultúrne a historicky prenášané?

  2. Bolo to prekážkou jednoty?