Komentár 

Pred svojím stretnutím so Samaritánkou bol Ježiš v Júdei. Farizeji začali rozširovať, že Ježišpokrstil  viac  učeníkov  ako  Ján.  Pravdepodobne  tieto  reči  zapríčinili  isté  napätie  a  nepokoj. Možno to bol dôvod, prečo sa Ježiš rozhodol odísť. Keď Ježiš prišiel k studni, rozhodol sa tam zastaviť. Bol unavený po ceste. Jeho únava mohla tiež súvisieť s týmito rečami. Pokým oddychoval, prišla k studni po vodu Samaritánka. Toto stretnutie  sa  udialo  pri  Jakubovej  studni:  pre  život  a  spiritualitu  biblického  ľudu  to  bolo symbolické miesto. Rozhovor medzi Samaritánkou a Ježišom sa začal ohľadom kultového miesta. „Je to na tomto vrchu  alebo  v  Jeruzaleme?“  pýta  sa  Samaritánka.  Ježiš  odpovedá: „...  ani  na  tomto,  ani v  Jeruzaleme...  praví  ctitelia  budú  sa  klaňať  Otcovi  v  Duchu  a  pravde.  Veď  aj  Otec  hľadá takýchto ctiteľov“ (Ján 4, 21 – 24). Toto   sa   deje   stále:   namiesto   spoločného   hľadania   jednoty   sú   vzťahy   medzi   cirkvami poznačené   súperením   a   spormi.   V   ostatných   rokoch   to   bola   aj   skúsenosť   Brazílie. Spoločenstvá  vychvaľovali  svoje  vlastné  prednosti  a  výhody,  aby  pritiahli  nových  členov  a zvýšili tak počet svojich prívržencov. Niektorí si mysleli, že čím väčšia je cirkev, čím väčší je počet  jej  členov,  tým  väčšia  je  jej  moc,  a  že  keď  sa  predstavujú  ako  jediní  praví  ctitelia,  sú bližšie  k  Bohu.  Výsledkom  bolo  násilie  a  neúcta  voči  ostatným  náboženstvám  a  tradíciám. Takýto  druh  súťaživého  marketingu  vytvára  jednak  nedôveru  medzi  cirkvami,  jednak  stratu dôveryhodnosti  kresťanstva  ako  celku  v  spoločnosti.  Keď  súperenie  vzrastá,  stáva  sa  „iné“ spoločenstvo nepriateľom. Kto sú tí praví ctitelia? Praví ctitelia nepodľahnú súťaživému zmýšľaniu – kto je lepší a kto horší  –  ktoré  zamorí  vieru.  Potrebujeme  „studne“,  na  ktoré  by  sme  sa  mohli  spoľahnúť, oddýchnuť si a opustiť spory, súťaženie a násilie; miesta, kde sa môžeme dozvedieť, že praví ctitelia sa klaňajú „v Duchu a pravde“. 

Otázky 

  1. Aké sú hlavné dôvody súperenia medzi cirkvami?  
  2. Sme   schopní   nájsť   spoločnú   „studňu“,   ku   ktorej   sa   skloníme   a   pri   ktorej   si oddýchneme od našich sporov a súperenia?