Biblický text na rok 2016
Prvý Petrov list 2, 9-10
 
Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás z tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Kedysi ste ani ľudom neboli, a teraz ste Boží ľud; vy, čo ste nedosiahli milosrdenstvo, teraz ste milosrdenstvo dosiahli.
 
Úvod do témy na rok 2016
 
Pozadie
 
Najstaršia krstiteľnica v Lotyšsku pochádza z obdobia pôsobenia významného lotyšského evanjelizátora, svätého Meinharda. Pôvodne bola umiestnená v katedrále v Ikškile, ktorá je tomuto svätcovi zasvätená. Dnes stojí uprostred evanjelickej katedrály v hlavnom meste Rige. Umiestnenie krstiteľnice v tesnej  blízkosti zdobenej kazateľne poukazuje na vzťah krstu, kázania slova Božieho a povolania všetkých pokrstených kresťanov zvestovať veľké skutky Pánove. Toto  povolanie je základom témy Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2016. Predstavitelia viacerých cirkví v Lotyšsku, na základe dvoch veršov z Prvého Petrovho listu, pripravili materiály na tento týždeň. Archeologické nálezy svedčia o tom, že kresťanstvo do východnej časti Lotyšska priniesli v 10. storočí   byzantskí misionári. Avšak väčšina správ datuje prítomnosť kresťanstva v Lotyšsku do 12. a 13. storočia; do obdobia pôsobenia sv. Meinharda a následne  ďalších nemeckých misionárov. Hlavné mesto Riga bolo jedným z prvých miest, ktoré prijali v 16. storočí Lutherove myšlienky. V 18. storočí  herrnhutskí bratia  oživili a prehĺbili kresťanskú vieru v celej krajine. Ich potomkovia neskôr zohrali významnú úlohu v boji za nezávislosť krajiny v roku 1918.
 
Povolanie byť Božím ľudom
 
Apoštol Peter píše kresťanom ranej cirkvi, že v hľadaní zmyslu, pred príchodom evanjelia neboli ľudom. Ale keď počuli povolanie stať sa vyvoleným národom a prijali moc Božej spásy v Ježišovi Kristovi, stali sa Božím ľudom. Táto realita je vyjadrená v krste, spoločnom pre všetkých kresťanov, v ktorom sme  znovuzrodení  z vody a Ducha Svätého (Jn 3,5).  V krste umierame hriechu, aby sme mohli byť vzkriesení s Kristom k novému životu milosti v Bohu. Uvedomovať si túto novú identitu v Kristovi je neustálou každodennou výzvou. 
 
Ako rozumieme nášmu spoločnému povolaniu byť „Božím ľudom“? 
Ako sa prejavuje naša vkrste nadobudnutá identita „kráľovského kňazstva“?
 
Počuť o Božích veľkých skutkoch
 
Krst už veky otvára vzrušujúcu cestu viery, zjednocuje každého znovuzrodeného kresťana s Božím ľudom. Slovo Božie, Písmo, s ktorým sa kresťania všetkých  tradícií modlia, ktoré študujú, a nad ktorým premýšľajú, je základom skutočného, hoci nedokonalého spoločenstva. V textoch Biblie počujeme o zachraňujúcich skutkoch Božích v dejinách spásy, keď vyviedol svoj ľud z otroctva v Egypte. Počujeme o veľkých skutkoch Božích, keď vzkriesil Ježiša z mŕtvych a tým nám  všetkým otvoril cestu k novému životu. Navyše kresťania si pri čítaní Biblie a modlitbách uvedomujú prítomnosť veľkých skutkov Božích aj vo svojich osobných životoch. Ako ich vnímame a ako odpovedáme na Božie „veľké skutky“: v chválach, piesňach, v službe za spravodlivosť a pokoj? Ako si ceníme Písmo ako živé slovo, ktoré nás povoláva k väčšej jednote a službe?