Komentár
 
V dobe Sovietskeho zväzu bolo v Lotyšsku nemožné, aby boli kresťania prítomní vo verejných médiách. Po dosiahnutí nezávislosti začal Lotyšský štátny rozhlas vysielať kresťanské programy so zameraním na jednotu a misiu. Poskytol tak fórum, kde sa mohli stretnúť vedúci predstavitelia rozličných cirkví. Toto verejné svedectvo vzájomnej úcty, lásky a radosti prispelo k duchu ekumenického života v Lotyšsku. Skúsenosť tvorcov kresťanského vysielania v Lotyšskom štátnom rozhlase inšpirovala toto zamyslenie. 
 
  • Evanjeliová radosť vyzýva kresťanov, aby žili Izaiášovo proroctvo: „Duch Pána, Boha, je nado mnou, lebo ma Hospodin pomazal, poslal ma hlásať radostnú zvesť utláčaným.“ Túžime, aby dobrá správa uzdravila naše zlomené srdcia a oslobodila nás od všetkého, čo nás zväzuje a robí z nás zajatcov.
  • Keď sme zarmútení pre naše vlastné utrpenie, môže nám chýbať energia zvestovať radosť prichádzajúcu od Ježiša. Ale aj keď sa cítime neschopní a bez sily odovzdať čokoľvek komukoľvek, ak prinášame svedectvo o tom mále, čo máme, Ježiš to rozmnoží v nás a v ľuďoch okolo nás. 
  • V evanjeliu nám Ježiš hovorí: „Ako si mňa zamiloval Otec, tak som si zamiloval aj ja vás. Zostaňte v mojej láske!“ a „milujte sa navzájom tak, ako som vás miloval ja.“ Práve takto objavíme jeho radosť v nás, aby naša radosť mohla byť úplná. Táto vzájomná láska a vzájomná radosť je v srdci našej modlitby  za jednotu. Ako hovorí žalmista: „Aké je dobré a milé, keď bratia žijú spolu v jednote!“
 
Otázky
 
  1. Čo zaháša radosť vo svete a v cirkvách?
  2. Čo môžeme prijať od ostatných kresťanov, aby vnás bola Ježišova radosť, ktorá z nás robí svedkov dobrej zvesti?