Komentár
 
Spoločenstvo kresťanských vedúcich predstaviteľov formuje viditeľný prejav ekumenického života v Lotyšsku. Stretávajú sa pravidelne na Gaizins, lotyšskom najvyššom vrchu, a na iných miestach k 40-hodinovému času modlitieb a jednoduchému spoločenstvu pri spoločnom jedle. Tieto stretnutia sú počas ich trvania podporované nepretržitou modlitbou a bohoslužbou veriacich. Stretnutia sú obnovou pre vodcov ako spolupracovníkov v Kristu. Skúsenosť zakladateľa „Lotyšského domu modlitby pre všetky národy“ inšpirovala toto zamyslenie. 
 
  • Ježišovo prikázanie milovať jedni druhých nie je teória. Naše spoločenstvo vzájomnej lásky sa stáva konkrétnym, keď sa cielene spolu zhromaždíme ako Kristovi učeníci, aby sme v moci Ducha zotrvávali v bratskom spoločenstve a modlitbe. 
  • Čím viac sa kresťania, a zvlášť ich vedúci predstavitelia, spoločne stretávajú s Kristom, v pokore a trpezlivosti, tým viac sa zmenšujú predsudky, tým viac objavujeme Krista jeden v druhom, a tým viac sa stávame autentickými svedkami kráľovstva Božieho. 
  • Niekedy sa ekumenizmus môže zdať veľmi komplikovaný. Ale radostné spoločenstvo, spolu zdieľané jedlo a spoločné modlitby a chvály sú spôsobmi apoštolskej jednoduchosti. Keď ich konáme, poslúchame prikázanie vzájomnej lásky, a hlásame naše Amen na Kristovu modlitbu za jednotu.
 
Otázky
 
  1. Aká je naša skúsenosť stretávania jedni druhých ako bratov a sestier v Kristovi, v bratskom kresťanskom spoločenstve, pri spoločnom jedle a spoločnej modlitbe?
  2. Čo očakávame od našich biskupov a ostatných vedúcich predstaviteľov na ceste k viditeľnej jednote Cirkvi? Ako ich môžeme podporovať a povzbudzovať?