Komentár
 
Skúsenosť spoločnej modlitby každý deň počas ôsmich dní Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov pomohla kresťanom v malom  mestečku Madona priateľsky sa schádzať. Toto prinieslo svoje konkrétne ovocie v otvorení ekumenickej modlitebnej kaplnky, v ktorej sú plne zastúpené prvky evanjelickej, katolíckej i pravoslávnej tradície. Tu sa kresťania stretávajú k neustálej spoločnej modlitbe 24 hodín denne. Táto skúsenosť stojí na pozadí nasledujúcich úvah. 
 
  • Kým je ľud Boží rozdelený a kresťania sú si navzájom odcudzení, sme ako Ježiš v Samárii, cudzinci v cudzej zemi, bez  bezpečia, bez občerstvenia a bez miesta na odpočinok. 
  • Izraelský národ túžil po bezpečnom mieste, kde by mohli vzývať Hospodina. Izaiáš nám hovorí o veľkom skutku Pánovom: postavil hliadky na múry Jeruzalema, aby ho jeho ľud mohol bezpečne uctievať vo dne i v noci. 
  • Počas Týždňa modlitieb sa naše kostoly a kaplnky stávajú bezpečným miestom, miestom na odpočinok, kde ľudia môžu nájsť občerstvenie a spojiť sa v modlitbe. Tento týždeň nás vyzýva, aby sme vytvorili viaceré miesta a chránené  časy na modlitbu, lebo keď sa spolu modlíme, stávame sa jedným ľudom.
 
Otázky
 
  1. Ako môžeme podporiť vzájomnú pohostinnosť medzi farnosťami a cirkevnými zbormi na našom mieste?
  2. Je v našom okolí miesto, kde sa môžu kresťania z rozličných tradícií zhromaždiť k modlitbe? A ak nie je, vieme pomôcť vytvoriť také miesto?