Komentár
 
Rôznym cirkvám v Lotyšsku sa podarilo spolupracovať pri evanjelizácii využitím Kurzu Alfa. Tento kurz vyvinuli v anglikánskom Kostole Svätej Trojice v Bromptone v Londýne. Lotyši, ktorí prišli k viere prostredníctvom tohto programu, zostávajú otvorení myšlienke učiť sa a byť obohatení darmi ostatných kresťanských spoločenstiev. Táto skúsenosť inšpirovala nasledujúce úvahy. 
 
  • Sklamaní učeníci, ktorí opúšťajú Jeruzalem a idú do Emauz, stratili nádej, že Ježiš bol Mesiáš a opúšťajú svoje spoločenstvo. Je to cesta rozdelenia a odlúčenia. 
  • V kontraste k tomu sa vracajú do Jeruzalema plní nádeje a s evanjeliovou správou na perách. Je to posolstvo vzkriesenia, ktoré ich ženie naspäť do srdca spoločenstva a k bratskému spojeniu. 
  • Tak často sa kresťania pokúšajú evanjelizovať s duchom  súperenia. Chcú naplniť svoje vlastné kostoly. Ambicióznosť prevažuje nad túžbou, aby ďalší mohli počuť životodarné posolstvo evanjelia. Pravá evanjelizácia je cestou z Emauz do Jeruzalema, cestou z odlúčenosti k jednote.
 
Otázky
 
  1. Ktoré sklamania nás oddeľujú od ostatných?
  2. Ktoré dary (iniciatívy, metódy, programy) môžeme prijať od ostatných kresťanských spoločenstiev?