1. Slávenie sviatosti pokánia

01.10.2012 13:41

Viditeľné rady ľudí pri spovedniciach na prvý piatok alebo počas vianočnej a veľkonočnej spovede sa zaznamenajú v našej nábožnosti. Taký stav nás môže z jednej strany upokojiť, ale z druhej strany môže znepokojovať a rodiť určité otázky. Je postačujúca takáto forma vysluhovania sviatosti pokánia, aby prinášala dobré ovocie? Nestačila by všeobecná spoveď s  rozhrešením pre všetkých? Tieto otázky nie sú znakom ľahostajnosti. Sú určitým vyjadrením osobného nepokoja mnohých ľudí, ale aj starosti o ovocie vysluhovania a prežívania znaku Božieho milosrdenstva.

Čo Cirkev hovorí na tému foriem vysluhovania sviatosti zmierenia? Vychádza v ústrety očakávaniam, ak sú autentickým prejavom starosti o náš duchovný život, o našu spásu?

Katechizmus vymenúva tri formy vysluhovania sviatosti zmierenia: obrad zmierenia jedného kajúcnika, obrad zmierenia mnohých kajúcnikov s individuálnym vyznaním hriechov a individuálnym rozhrešením, a spoločná celebrácia zmierenia so všeobecnou spoveďou a všeobecným rozhrešením. (por. KKC 1482-1484)    

Prvá a základná forma vysluhovania sviatosti zmierenia je individuálna spoveď. Umožňuje hlboké a osobné prežitie stretnutia s milosrdným Bohom. Katechizmus zreteľne hovorí, že „individuálna a úplná spoveď a rozhrešenie ostávajú jediným riadnym spôsobom, ktorým sa veriaci zmierujú s Bohom a s Cirkvou“ (KKC 1484).

Príprava na takúto spoveď sa koná skrze osobnú modlitbu a spytovanie svedomia. Môže k tomu pomôcť čítanie alebo počúvanie Božieho slova, vo svetle ktorého človek skúma svoj život. Toto slovo osvecuje veriaceho, aby spoznal svoje hriechy, vyzýva ho k obráteniu a k dôvere v Božie milosrdenstvo. (por. KKC 1480) Na tomto mieste je dobré spýtať sa, ako vyzerá moja príprava na spoveď.

Druhá forma vysluhovania sviatosti zmierenia je spoločná celebrácia. Vtedy sa veriaci, zúčastnení na kajúcej pobožnosti skrze počúvanie Božieho slova a spytovanie svedomia, spoločne pripravujú na spoveď. Zjednocujú sa v modlitbe „Otče náš“ a v spoločnom ďakovaní. Samotná spoveď a rozhrešenie sa koná individuálne (por. KKC 1482) Táto forma je  bohatšia na prežívanie tajomstva zmierenia a lepšie vyjadruje ekleziálnu povahu pokánia. Odporúča sa počas farských misií.

Tretia forma vysluhovania sviatosti zmierenia je spoločné slávenie sviatosti zmierenia so všeobecnou spoveďou a všeobecným rozhrešením. Takáto vážna potreba sa môže vyskytnúť, keď hrozí bezprostredné nebezpečenstvo smrti a kňaz alebo kňazi nemajú dosť času, aby vypočuli spoveď každého kajúcnika. Vážna potreba sa môže vyskytnúť aj vtedy, keď vzhľadom na počet kajúcnikov niet naporúdzi dosť spovedníkov, ktorí by mohli náležite vypočuť individuálne spovede v primeranom čase, takže by kajúcnici bez vlastnej viny zostali dlhý čas bez sviatostnej milosti alebo bez svätého prijímania. V takom prípade, aby bolo rozhrešenie platné, veriaci musia mať predsavzatie individuálne vyznať svoje ťažké hriechy v náležitom čase. (por. KKC 1483)

Zapamätajme si: Spomedzi troch foriem vysluhovania sviatosti zmierenia, katechizmus na prvom mieste hovorí o individuálnej spovedi a rozhrešení. Je to jediný riadny spôsob, ktorým sa veriaci zmieruje s Bohom a s Cirkvou (KKC 1484). Odporúča sa spoločná príprava na spoveď, lebo lepšie vyjadruje ekleziálu povahu pokánia. Všeobecná spoveď so všeobecným rozhrešením sa povoľuje len v výnimočných situáciách.

Späť