Keďže marec je znova mesiacom, kedy nie je možné organizovať snúbenecké kurzy v Nimnici, preto chceme ponúknuť pre tých, ktorí budú mať sobáš v mesiacoch apríl/máj, cyklus online prednášok v rámci prípravy na manželstvo v Žilinskej diecéze (3 prednášky skúsených manželov, ktorí svojim svedectvom, skúsenosťami a poznaním ponúkajú mladým párom podnety pre dobré budovanie manželstva, na ktoré sa pripravujú) ako doplnok k témam, ktoré budete absolvovať s kňazom, ktorý Vás bude sobášiť. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia. 

Vy ako snúbenci dostanete materiály pre prácu vo dvojici, teda príprava k manželstvu bude mať dve etapy:

1. ETAPA

Prihláste sa na cyklus prednášok cez diecéznu stránku www.domanzelstva.sk/online. Tí, ktorí budete mať sobáš na Rozkvete, uveďte meno kńaza, ktorý je zodpovedný za Vašu prípravu - "Wieslaw Krzyszycha". Tí, ktorí budete mať sobáš v inej farnosti, požiadajte pána farára o súhlas a do formulára uveďte jeho meno a priezvisko.

Termíny prednášok (prednášky začínajú vždy o 17.45 hod.): 

 • 7.-21. marec 2021 (v nedeľu 7.3., 14.3. a 21.3.2021)
 • 28. marec - 18. apríl 2021 (v nedeľu 28.3., 11.4. a 18.4.2021)


2. ETAPA

Stretnutie s kňazom na fare v mieste sobáša, kde postupne prebehnú tri prednášky:

 • Kresťanská viera,
 • Mravnosť a 
 • Sviatosti.
Príprava na manželstvo

Rodina je miestom, kde sa mimoriadnym spôsobom zjavuje láska. Je prvou školou ľudských čností a privilegovaným miestom ohlasovania evanjelia. Rodina je základnou bunkou Cirkvi i spoločnosti. Ale jedine rodina budovaná na manželstve chápanom ako celoživotné spoločenstvo muža a ženy, zamerané na dobro manželov, darovanie života a výchovu detí.

Slovensko v súčasnosti pociťuje ohrozenie manželstva a rodiny, ako aj zníženú sociálnu vážnosť hodnoty manželstva. Prostredie, v ktorom dnes naše rodiny žijú, je charakterizované snahou o spochybnenie udržateľnosti modelu rodiny, ktorý je postavený na manželskom zväzku jednej ženy a jedného muža.

Najväčšou výzvou sa v tomto ohľade ukazuje posilnenie prípravy na sviatosť manželstva. Je potešujúce, že z veľkého množstva mladých ľudí, ktorí chcú uzavrieť sviatostné manželstvo, je stále viac tých, ktorí túžia po hlbšej príprave na manželstvo.

Preto aj Cirkev na Slovensku vypracovala spôsob prípravy na manželstvo formou kurzov blízkej prípravy. Tento spôsob je biskupmi schválený a odporúčaný pre celé územie Slovenska. Vychádza z dokumentov Cirkvi, najmä dokumentu Pápežskej rady pre rodinuPríprava na sviatosť manželstva z roku 1996.

Je našou úlohou sa teraz oboznámiť s náplňou týchto kurzov a s možnosťami zúčastniť sa ich. Mali by sme sa snažiť pochopiť vážnosť situácie, v ktorej sa nachádzame, a nutnosť dôslednej a hlbokej prípravy na taký vážny krok, akým je vstup do manželstva.

Kurzy prípravy na manželstvo sú odlišné od doterajšieho spôsobu náuk: sú vedené tímom, v ktorom je minimálne manželský pár, kňaz a odborníci. Tento tím je na celom kurze prítomný, čo napomáha vytvárať vzťah dôvery medzi jeho členmi a snúbencami.

Kurzy sú zaradené do obdobia blízkej prípravy - to je obdobie známosti, keď sa počiatočná zamilovanosť mení na hlbší vzťah s vážnymi úmyslami do budúcnosti, ktorá sa ešte nemusí spájať s presným termínom uzavretia manželstva - čiže približne rok aj viac pred sobášom. Teda ide tu o snahu obohať čas známosti, pretože budúcnosť manželstva najviac závisí od toho, ako snúbenci využíjú čas známosti.

Takže snúbenci môžu tento kurz absolvovať s dostatočným predstihom pred sobášom, brz tlaku presobášneho zhonu. V platnosti zostáva požiadavka nahlásenia sobáša na začiatku prípravy minimálne 3 mesiace pred sobášom, túto požiadavku treba nutne dodržiavať; z počutého nám je však zrejmé, že sa veľmi odporúča prípravu robiť už oveľa skôr.

Kurz prípravy na manželstvo sa skladá z 9 stretnutí na tieto témy:

 1. Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva.
 2. Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy.
 3. Manželská láska.
 4. Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov.
 5. Kresťanská viera.
 6. Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine.
 7. Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovaného rodičovstva.
 8. Príprava na rodičovstvo a výchovu detí.
 9. Sviatosti, sviatosť manželstva.

Pripomeňme, že tieto témy nerozoberajú len kňazi, ale odborníci z daných oblastí (napr. manželský pár, psychológ, pedagóg, lekár, ...).

Kurzy absolvovali už mnohé páry na viacerých miestach Slovenska (najviac vo víkendovej forme). Účastníci prostredníctvom dotazníka najviac ocenili svedectvo života manželských párov, aktivity a možnosť rozhovoru v páre, možnosť neformálneho rozhovoru s kňazom. Viac ako 80 % účastníkov vyjadrilo názor, že im kurz pomohol v posilnení vzájomného vzťahu, ako aj vzťahu k Bohu a k Cirkvi. Väčšina párov prejavila záujem o ďalšie stretnutia aj po sobáši.

Náš otec biskup veľmi odporúča, aby sa snúbenci pripravovali na manželstvo týmto spôsobom. Môžeme v tom vidieť konkrétnu formu pomoci, ktorú majú duchovní pastieri poskytovať manželským párom (ako nás k tomu zaväzuje cirkevné právo): aby sa snúbenci prípravou na manželstvo "uspôsobovali na svätosť a povinnosti svojho nového stavu" (porov. kán. 1063 § 2 CIC).

Bolo by iste nezodpovedné, keby sme túto možnosť nevyužili. Preto tí, ktorí zamýšľajú uzavrieť manželstvo v budúcom roku (alebo aj nasledujúcich), nech sa prihlásia čím skôr, aby mohli pokojne absolvovať kurzy prípravy. (V prípade, že by niekomu nevyhovovali ponúkané termíny, je možnosť zúčasniť sa kurzov aj v inom dekanáte alebo na ľubovoľnom mieste na Slovensku - absolventi kurzov získajú potvrdenie, platné pre celé Slovensko).

Viac o týchto kurzoch môžeme nájsť na webovej stránke www.domanzelstva.sk, kde sú aj termíny ich konania na rozličných miestach. Pokúsime sa nad touto ponukou Cirkvi zamyslieť a vytvoriť k nej v sebe pozitívny postoj, aby absolvovanie kurzu nebolo pre niekoho len vybavením povinnej podmienky pre sobáš v kostole, ale naopak vítanou pomôckou, ktorá môže hodnotne ovplyvniť celý život budúcich manželov, ale aj život našich farností.

 
1. VÍKENDOVÝ KURZ

 
2. VEČERNÝ KURZ

Najbližší večerný kurz pre snúbencov začne vo štvrtok 8. októbra 2020 o 18.00 hod. a pozostáva z deviatich stretnutí v priestoroch farského úradu na Rozvkete s nasledovným programom jednotlivých stretnutí:

 • 08.10.2020 o 18.00 - Povolanie k manželstvu, predpoklady dobrého manželstva
 • 15.10.2020 o 18.00 - Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy
 • 22.10.2020 o 18.00 - Manželská láska
 • 29.10.2020 o 18.00 - Komunikácia v manželstve a riešenie konfliktov
 • 05.11.2020 o 18.00 - Kresťanská viera
 • 12.11.2020 o 18.00 - Kresťanská mravnosť a kresťanský štýl v rodine
 • 19.11.2020 o 18.00 - Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánov. rodičovstva
 • 26.11.2020 o 18.00 - Príprava na rodičovstvo a výchovu detí
 • 03.12.2020 o 18.00 - Sviatosti, sviatosť manželstva