História vzniku školy v skratke

Škola novej evanjelizácie (ŠNE) sv. Filipa pri reholi misionárov Saletínov vznikla v roku 1996 vo farnosti Mragowo v Poľsku. O dva roky neskôr v roku 1998 prijala pastoračný program s názvom i logom Redemptoris Missio.  Následne na to bola ŠNE sv. Filipa poľským provinciálom misionárov Matky Božej Lasaletskej potvrdená ako dielo vedené rehoľou misionárov Saletínov v Poľsku a o dva roky neskôr aj na Slovensku. Teda od roku 2000 je hlavným pôsobiskom a centrom ŠNE sv. Filipa na Slovensku sídlisko Rozkvet v Považskej Bystrici. Vedie ju páter Zbyszek Gierlak a spolupracujú s ním i všetci misionári saletíni pôsobiaci na Slovensku, a tiež veľkou oporou a podporou je Škola novej evanjelizácie sv. Filipa v Poľsku. 

Ako žijeme?

V ŠNE sv. Filipa pôsobia dve komunity.  

 • I. PILIEROM nášho života je KOINÓNIA (SPOLOČENSTVO), je ovocím evanjelizácie, teda to čo robíme je podložené životom v spoločenstve .    
 1. komunita vznikla v roku 2000.  
 2. komunita vznikla v roku 2003.

Obidve komunity vznikali postupne. Základom vstupu do komunít ŠNE bolo a je aj dodnes absolvovanie kurzu Filip, ktorý je tým odrazovým mostíkom v túžbe po spoločnom stretávaní sa na modlitbe i duchovnom raste. Keď nadišiel ten správny čas, obidve komunity sa postupne uzatvorili. Neznamená to, však že si zatvorili dvere pred ostatnými ale uzatvorili sa aby sa mohli spoločne formovať, duchovne napredovať a tak sa pripravovať na službu pre všetkých, ktorí to potrebujú ale aj pre potreby našej farnosti. Podstatou ŠNE nie je zakladať spoločenstvá ale učiť, evanjelizovať  a objavovať nový život, ktorý je radostnou zvesťou Ježišovho zmŕtvychvstania i novej nádeje v živote s ním.  Je to život zjednotený s našou vierou, k čomu nás vedie a učí láska k Bohu.

 • II. PILIEROM a podstatou, na ktorom ŠNE sv Filipa pôsobí je KERYGMA, čiže ohlasovanie Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania. Kerygma je prvým krokom evanjelizácie a základom  nového života kresťana. V živote našich komunít, má práve kerygma veľký význam, pretože iba ten kto sa osobne stretol so zmŕtvychvstalým Ježišom a je naplnený jeho Svätým Duchom, môže s mocou vydávať svedectvo a ohlasovať radostnú zvesť.

KERYGMA - žijeme ňou a snažíme sa ju žiť práve tým, že pozývame nových ľudí na kurz Filip, na evanjelizačné sv. omše, ktoré prežívame spoločne 1 x mesačne, na chvály-otvorené stretnutia, na kajúcnu pobožnosť, ktorá je veľkou pomocou k prežitiu dobrej sv. spovede… Okrem spomenutého kurzu Filip organizujeme aj iné kurzy napr. Emauz, kurz animácie charizmatickej modlitby,kurz Ján, Mojžiš, Betsaida a iné. Pretože mnohí už prešli kurzom Filip a v ich srdciach je túžba sa spoločne sa stretávať a formovať, v roku 2012 bola otvorená 3. komunita, do ktorej majú všetci “filipania” otvorenú cestu.

 • III. PILIEROM ŠNE sv. Filipa je CHARIZMA, to znamená, že naša spoločná ale aj osobná modlitba je charizmatická – prežívaná v radosti, sprevádzaná darmi Ducha Svätého, postavená na Svätom písme a oslave Ježiša Krista. Medzi ďaľšie charizmatické modlitby patria modlitba uzdravenia, oslobodenia, modlitba príhovoru, ktoré sú súčasťou stretnutí, evanjelizačných sv. omší, kurzov…

CHARIZMY  sú to dary, ktoré slúžia na budovanie Cirkvi a ktorými slúžia i naše komunity. Práve skrze charizmy sa ukazuje vernosť, moc  a  láska Boha. Vznikajú a sú rozoznávané práve v spoločenstve a používané vždy v spojení s evanjelizáciou. ŠNE sv Filipa je takým ”servisom”, ktorý ponúka svoje služby, charizmy pre skupiny tých, ktorí sa potrebujú formovať v oblasti biblickej, charizmatickej ale aj teologickej.

Naším poslaním je služba, ktorou sa zapájame aj do farských aktivít:

 • podielame sa na vedení a duchovnej príprave birmovancov,
 • sprevádzame nepretržitou modlitbou i iné kurzy vo farnosti napr. Alfa, kurzy pre snúbencov, Dominik,
 • zúčastňujeme sa na modlitbách matiek i otcov,
 • staráme sa o kaplnku,
 • spievame vo farskom zbore,
 • sme aktívnymi členmi živého ruženca,
 • organizujeme farské jarmoky, ktoré sú zamerané na finančnú podporu výstavby kostola i pastoračného centra a prispievame na ne i svojimi výrobkami.

Ak ťa zaujalo pôsobenie ŠNE sv. Filipa a jej komunít v našej farnosti 

a máš túžbu niečo vo svojom živote zmeniť, 

máš právo aj ty počuť slová, ktoré Duch povedal Filipovi

“Choď a pridaj sa k tamtomu vozu.” SK 8, 29

 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria33/ssne1-jpg/ /album/fotogaleria33/ssne2-jpg/ /album/fotogaleria33/ssne3-jpg/ /album/fotogaleria33/ssne4-jpg/ /album/fotogaleria33/ssne5-jpg/ /album/fotogaleria33/ssne6-jpg/