4. pôstna nedeľa 19.3.2023

 1. Dnes o 15.00 hod. a v piatok 17.15 hod. bude krížová cesta
 2. Dnes pozývame na modlitbové stretnutie pre rozvedených. Začne sa o 15.00 hod. krížovou cestou a potom bude zdieľanie z Božieho slova a spoločný čas
 3. V pondelok slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie.
 4. V sobotu slávnosť Zvestovania Pána. Svätá omša ráno o 06.45 hod. V piatok o 18.00 hod. bude vigília slávnosti Zvestovania Pána. Po svätej omši bude požehnanie matiek v požehnanom stave.
 5. Na budúcu nedeľu o 15.00 hod. bude krížová cesta podľa videní Anny Kataríny Emmerichovej v nevšednej forme hovoreného slova a expresívnych organových meditácii. Hovorené slovo bude mať p. Július Krajčík a organové meditácie p. Richard Vôrôs.
 6. Ďakujeme ženám z V. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z VI. skupiny.
 7. V pondelok bude o 19.30 hod. bude stretnutie s Božím slovom.
 8. V utorok bude Večer milosrdenstva od 20.00 hod do 22.00 hod.
 9. V stredu ráno o 05.45 hod. bude modlitba otcov.
 10. Pozývame Vás každý deň o 15.00 hod. na modlitbu za mier pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.
 11. Tento týždeň:
  prvoprijímajúce deti: katechéza,
  birmovanci - deviataci: svätá omša vo štvrtok o 19.00 hod.,
  birmovanci - II. rok prípravy: kurz Vyvolený v piatok o 18.30 hod. v CCVČ,
  miništranti: stretnutie v pondelok o 17.15 hod.,
  Oázka: stretnutie v stredu o 16.00 hod.
 12. Oznam pre rodičov birmovancov - deviatakov: V utorok o 19.00 hod. bude stretnutie na fare.
 13. Zbierka na stavbu pastoračného centra z minulej nedele činila 2.360 Eur. Pán Boh zaplať
 14. Aj tento rok Vás chceme poprosiť o vaše 2% dane pre naše občianske združenie Komunitné centrum Rozkvet. Tlačiva si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole alebo TU. Vyplnené potvrdenia môžete doniesť aj do sakristie a my odnesieme na daňový úrad.
 15. Ponúkame Vám púť do La Salette od 23. do 29. júla 2023. Podrobné informácie nájdete na nástenke a prihlásiť sa môžete v sakristii u pátra Mateja.
 16. O týždeň, to je 26. marca v nedeľu, sa uskutoční farský jarmok. Prosíme všetkých, ktorí sú obdarení rôznymi schopnosťami, darmi, aby priniesli svoje výrobky na faru. Vopred Vám ďakujeme.
 17. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trenčín oznamuje, že v 5. pôstnu nedeľu 26. marca 2023 o 16:30 hod. v Kaplnke sv. Heleny bude slávená gréckokatolícka svätá liturgia. Pozýva na ňu všetkých gréckokatolíkov z Považskej Bystrice i z okolia.
 18. Pripravujeme nové číslo nášho farského časopisu Helenský maják. Téma tohto čísla bude: „Cez kríže (problémy, krízy, ťažkosti...) v našom živote/v mojom živote/ som stretol živého Krista“. Prosíme Vás o napísanie článku, svedectvá, svoje postrehy.
 19. Ponúkame Vám púť do Ostrihomu (Maďarsko) a Nitry v pondelok 8. mája 2023. Cena púte je 25 Eur. Podrobnejšie informácie - TU.
 20. Na budúcu nedeľu 26. marca 2023 príde celebrovať svätú omšu o 07.30 a o 09.30 hod. páter Bruno Donoval OP, riaditeľ rádia Mária.
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

OZNAMY Z MINULÝCH NEDELÍ

Nedeľa zoslania Ducha Svätého (05.06.2022)

  Tento týždeň si spomíname:. • pondelok spomienka Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, • štvrtok sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, • sobota spomienka Svätého Barnabáša, apoštola. Na budúcu nedeľu slávnosť Najsvätejšej Trojice. V našej farnosti 50...

7. veľkonočná nedeľa (29.05.2022)

  Tento týždeň si spomíname:. • streda spomienka sv. Justína, mučeníka, • piatok spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, • nedeľa slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Dnes sa koná zbierka na katolícke masmédiá. Pozývame Vás tento týždeň o 15.00 hod. na Hodinu...

6. veľkonočná nedeľa (22.05.2022)

  Vo štvrtok slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše v našom kostole budú ráno o 06.45 hod a popoludní o 16.30 hod. a o 18.00 hod. Na budúcu nedeľu v našej farnosti bude Prvé sväté prijímanie. Z tohto dôvodu sv. omše...

5. veľkonočná nedeľa (15.05.2022)

  Tento týždeň si v liturgickom kalendári pripomíname: - pondelok spomienka svätého Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, Dnes sa koná zbierka na stavbu pastoračného centra.  Pozývame Vás tento týždeň o 15.00 hod. na Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou...

4. veľkonočná nedeľa (08.05.2022)

  Tento týždeň si v liturgickom kalendári pripomíname: - piatok spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej, - sobota sviatok svätého Mateja, apoštola. Dnes je nedeľa Dobrého Pastiera. Modlime sa za dobré a sväté povolania.  Dnes sa koná zbierka na...

3. veľkonočná nedeľa (01.05.2022)

  Tento týždeň si v liturgickom kalendári pripomíname: - pondelok spomienka svätého Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, - utorok sviatok svätých Filipa a Jakuba, apoštolov. Na budúcu nedeľu je nedeľa Dobrého Pastiera. Modlime sa za dobré a sväté povolania.  Na budúcu nedeľu...

Nedeľa Božieho milosrdenstva (24.04.2022)

  Tento týždeň si v liturgickom kalendári pripomíname: - pondelok sviatok sv. Marka, evanjelistu, - piatok sviatok svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy. Dnes je nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. bude Hodina milosrdenstva a o 16.00...

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (17.04.2022)

  Zajtra je Veľkonočný pondelok. Sväté omše budú ako v nedeľu. Na budúcu nedeľu je nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. bude Hodina milosrdenstva a o 16.00 hod. bude svätá omša pre rozvedených. Pozývame Vás tento týždeň o 15.00 hod....

5. pôstna nedeľa (03.04.2022)

  V piatok Vás pozývame na duchovnú pôstnu obnovu s názvom "Zmierenie“. Tentokrát o 19.00 hod. bude mať prednášku p. dr. Mária Hatoková, psychologička a jej téma je „Benefity zmierenia pre telo, ducha a dušu“. Tento týždeň v našom meste a aj...

2. pôstna nedeľa (13.03.2022)

  Tento týždeň si spomíname: v sobotu slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Keďže situácia vo svete je náročná, preto Vás pozývame každý deň od zajtra a po celý veľký pôst o 15.00 hod. na Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Krížová...