5. pôstna nedeľa 29.3.2020
NEDEĽA
5.4.2020
KVETNÁ NEDEĽA

Farské oznamy:

 1. Na budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa - začiatok Veľkého týždňa.
 2. Ďakujeme ženám z VIII. skupiny za upratovanie kostola. Na budúcu sobotu prosíme I. skupinu.
 3. Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci a o týždeň vstupujeme do Veľkého týždňa. Mnohí z Vás budú sa pýtať: "Ako to bude so sv. spoveďou? Ako to bude s prijímaním?" Preto Vám dávame konkrétne vysvetlenie:
  V Katechizme katolíckej cirkvi sa (bod 1484) píše: „Individuálna a úplná spoveď a rozhrešenie ostávajú jediným riadnym spôsobom, ktorým sa veriaci zmierujú s Bohom a s Cirkvou, ak od takej spovede neoslobodzuje fyzická alebo morálna nemožnosť.“ Momentálne sa nachádzame v situácii, kedy z morálneho hľadiska je dôležitejšie myslieť na svoje zdravie, ako aj zdravie svojich ostatných bratov a sestier v krajine.
  Čo je potrebné urobiť? Stačí dokonalá ľútosť. Ohľadom ľútosti sa Katechizmus vyjadruje takto: „Medzi úkonmi kajúcnika je na prvom mieste ľútosť. Je to bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť." (bod 1451) Veľmi dôležitým faktom je aj nasledovný bod: „Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky - caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné.“ (bod 1452)
  Na základe učenia katolíckej cirkvi vás chceme uistiť, že v súčasnej situácii vás Boh chce objať novým spôsobom a my mu to potrebujeme dovoliť. Dovoľte mu, aby vám odpustil hriechy nielen prostredníctvom kňaza, ale aj on sám. Ak sa situácia upokojí a sviatosti sa opäť začnú vysluhovať, vtedy mu všetko môžete vyznať. Budeme vám k dispozícii. Boh nám daroval sviatostný život, ktorý je centrom kresťanského kultu a života nášho vzťahu s Bohom. Avšak Boh k nám môže vstúpiť a aj vstupuje mnohorakým spôsobom, veľakrát aj pre nás neznámym či neočakávaným. Chceme vás ešte raz pozvať, aby ste tieto dni využili pre stíšenie sa v osobnej modlitbe či v kruhu svojich najbližších v domácnosti a prosili o otvorené srdce a oči pre toto Božie pôsobenie v každej chvíli nášho všedného života.
  Čo so sv. prijímaním? Cirkev taktiež nám ponúka využiť naplno duchovné prijímanie. Prijímať duchovne znamená spojiť sa s Kristom prítomným v Eucharistii, nie však sviatostným prijatím, ale iba túžbou, ktorá vychádza z viery oživenej láskou. Sviatostné prijímanie – teda reálne pod spôsobom chleba, prípadne obojím. Duchovné prijímanie – túžbou. Možno povedať na diaľku. Cirkev nám dáva takú možnosť prijať duchovné prijímanie aj prvý piatok v mesiaci. Stále s vami zostávame spojení duchovným spôsobom.

  Ak potrebujete duchovnú útechu alebo akúkoľvek inú formu pomoci, obráťte sa na nás telefonicky, elektronicky alebo cez sociálne siete (mobil 0918 064 029; pevná linka 042/432 68 71; email rozkvet@fara.sk). Modlíme sa za skoré vyriešenie tejto situácie na Slovensku aj vo svete k dobrému Bohu a nebeskej Matke Márii.

 4. Chceme Vám ponúknuť priamy prenos nedeľnej svätej omše a ostatných pobožnosti z nášho kostola na našej farskej webovej stránke www.saletinirozkvet.webnode.sk ako aj na našej stránke na sociálnej sieti Facebook - Saletini Rozkvet.

 5. Apoštolská penitenciária, ex auctoritate Summi Pontifics, dôverujúc v slová Krista Pána a v duchu viery zvažujúc aktuálne prebiehajúcu epidémiu a jej prežívanie z pohľadu osobného obrátenia, udeľuje dar odpustkov v zmysle nasledujúceho nariadenia:
  a) udeľujú sa úplné odpustky veriacim postihnutým koronavírusom, z nariadenia zdravotníckej autority daným do režimu karantény v nemocniciach alebo vo vlastných bytoch: ak sa zrieknu pripútania k akémukoľvek hriechu a duchovne pripoja prostredníctvom komunikačných prostriedkov k sláveniu svätej omše, modlitbe svätého ruženca, k nábožnému sláveniu krížovej cesty alebo iným formám pobožností, alebo keď sa pomodlia aspoň Verím v Boha, Otče náš a pobožne budú vzývať Preblahoslavenú Pannu Máriu, obetujúc túto skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, s úmyslom splniť náležité podmienky (sviatostnú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné.
  b) zdravotnícki pracovníci, rodinní príslušníci a tí, čo nasledujú príklad Milosrdného Samaritána, keď sa vystavujú riziku nákazy, pomáhajú chorým na koronavírus podľa slov božského Vykupiteľa: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15,13), získavajú tento dal úplných odpustkov za rovnakých podmienok.
  c) Apoštolská penitenciária okrem toho ochotne udeľuje možnosť úplných odpustkov pri príležitosti aktuálnej svetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo vykonanie krížovej cesty, alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.                                                                                                        d) Cirkev sa modlí za tých, ktorí nemajú možnosť prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum, zverujúc Božiemu milosrdenstvu všetkých a každého jednotlivo na základe spoločenstva svätých a udeľuje veriacim v hodine smrti úplné odpustky, ak sú náležite disponovaní a pravidelne počas života sa modlili nejakú modlitbu (v tomto prípade Cirkev nahrádza zvyčajné tri požadované podmienky). Pre dosiahnutie týchto odpustkov sa odporúča použiť kríž s ukrižovaným Kristom alebo [jednoduchý] kríž.

 6. Chceme Vás informovať, že náš kostol Panny Márie Lasaletskej bude pre súkromnú modlitbu otvorený:
  V nedeľu: 07.30 - 09.30 hod. a  15.00 - 19.00 hod.
  V týždni : 06.30 - 08.00 hod. a  15.00 - 20.00 hod.

 7. Vysluhovanie sviatosti zmierenia: spovedáme na požiadanie. Ti, ktorí nevyhnutne potrebujú individuálnu spoveď, budeme Vám k dispozícii v týždni popoludní. Prosíme Vás, aby ste medzi sebou zachovali patričnú vzdialenosť a mali na tvári rúško.

 8. Všetky prijaté úmysly budeme slúžiť, ale bez možnosti sa zúčastniť na Eucharistii.