2. Krstná milosť

01.10.2012 09:16

Krstné obrady obsahujú bohatú symboliku, napríklad krstní rodičia pripravujú pre dieťa sviecu a bielu košieľku. Čo skrývajú tieto symboly? Aké milosti prinášajú pri prvom sviatostnom stretnutí človeka s Ježišom?

V katechizme čítame: „rozličné účinky krstu sú naznačené viditeľnými prvkami sviatostného obradu. Ponorenie do vody pripomína symboliku smrti a očistenia, ale aj znovuzrodenia a obnovy. Dva hlavné účinky krstu sú teda očistenie od hriechov a znovuzrodenie v Duchu Svätom.“ (KKC 1262) Milosť viery a stav slobody od hriechu symbolizujú práve: krstná svieca a biela košieľka.

Prvá milosť spojená s krstom je odpustenie hriechov. Katechizmus učí, že „krstom sa odpúšťajú všetky hriechy: dedičný hriech i všetky osobné hriechy, ako aj všetky tresty za hriechy. A naozaj, v tých, ktorí boli znovuzrodení, nezostáva nič, čo by im bránilo vojsť do Božieho kráľovstva: ani Adamov hriech, ani osobný hriech, ani následky hriechu, z ktorých najťažším je odlúčenie od Boha.“(KKC 1263) Hoci krst odpúšťa všetky hriechy „v pokrstenom však zostávajú časné následky hriechu, ako utrpenie, choroba, smrť alebo krehkosti spojené so životom, ako sú charakterové slabosti a takisto náklonnosť na hriech.“ (KKC 1264) Boh, namiesto hriechov, ktoré odstraňuje krst, vlieva do srdca človeka milosť posväcujúcu. Tento dar spôsobuje, že sme adoptívne Božie deti a Ježišovými bratmi a chrámom Ducha Svätého. (por. 1Kor 6,19)

Boh včleňuje  novopokrsteného do rodiny Božích detí. (por. KKC 1267) Pokrstení tvoria Cirkev – Mystické telo Krista a majú účasť na Kristovom kňazstve, na jeho prorockom a kráľovskom poslaní. (por. KKC 1268) Pokrstení sú povinní vyznávať pred ľuďmi vieru a zúčastňovať sa na apoštolskej a misijnej činnosti Cirkvi. Môžu to prejaviť skrze modlitbu, obetu, slovo, príklad vlastného života, ktorý je naplnený láskou. Ich aktívna láska sa vyjadruje službou pre dobro spoločenstva a v poslušnosti predstaveným  Cirkvi. Z krstu vyplývajú nielen zodpovednosti a povinnosti. Katechizmus učí, že „pokrstený má v Cirkvi aj práva: prijímať sviatosti, živiť sa Božím slovom a dostávať aj iné druhy duchovnej pomoci Cirkvi.“(KKC 1269) Je potrebné zdôrazniť, že tí, čo veria v Krista a riadne prijali krst, sú v istom, hoci nedokonalom, spoločenstve s Katolíckou Cirkvou poctení menom kresťan a sú pokladaní za bratov v Pánovi.(por. KKC 1271)

Veriaci včlenení krstom do Cirkvi prijali sviatostný znak - krstnú pečať. Táto Pánova pečať nemôže byť zničená ani skrze ťažký hriech, preto sviatosť krstu nemôže byť zopakovaná a prijíma sa len jedenkrát v živote. (por. KKC 1273)

Skrze sviatosť krstu nám dal Boh všetko, čo je nevyhnutné, aby sme vošli do neba.

Zapamätajme si: „Krst odpúšťa dedičný hriech, všetky osobné hriechy i tresty za hriechy; dáva účasť na trojičnom Božom živote prostredníctvom posväcujúcej milosti, ktorá včleňuje do Krista a do jeho Cirkvi; dáva účasť na Kristovom kňazstve a je základom spoločenstva so všetkými kresťanmi; udeľuje čnosti a dary Ducha Svätého. Pokrstený patrí navždy Kristovi; je totiž označený nezmazateľnou Kristovou pečaťou“. (Kom KKC 263)

 

Späť