4. pôstna nedeľa 19.3.2023

 1. Dnes o 15.00 hod. a v piatok 17.15 hod. bude krížová cesta
 2. Dnes pozývame na modlitbové stretnutie pre rozvedených. Začne sa o 15.00 hod. krížovou cestou a potom bude zdieľanie z Božieho slova a spoločný čas
 3. V pondelok slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie.
 4. V sobotu slávnosť Zvestovania Pána. Svätá omša ráno o 06.45 hod. V piatok o 18.00 hod. bude vigília slávnosti Zvestovania Pána. Po svätej omši bude požehnanie matiek v požehnanom stave.
 5. Na budúcu nedeľu o 15.00 hod. bude krížová cesta podľa videní Anny Kataríny Emmerichovej v nevšednej forme hovoreného slova a expresívnych organových meditácii. Hovorené slovo bude mať p. Július Krajčík a organové meditácie p. Richard Vôrôs.
 6. Ďakujeme ženám z V. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z VI. skupiny.
 7. V pondelok bude o 19.30 hod. bude stretnutie s Božím slovom.
 8. V utorok bude Večer milosrdenstva od 20.00 hod do 22.00 hod.
 9. V stredu ráno o 05.45 hod. bude modlitba otcov.
 10. Pozývame Vás každý deň o 15.00 hod. na modlitbu za mier pred vyloženou Oltárnou sviatosťou.
 11. Tento týždeň:
  prvoprijímajúce deti: katechéza,
  birmovanci - deviataci: svätá omša vo štvrtok o 19.00 hod.,
  birmovanci - II. rok prípravy: kurz Vyvolený v piatok o 18.30 hod. v CCVČ,
  miništranti: stretnutie v pondelok o 17.15 hod.,
  Oázka: stretnutie v stredu o 16.00 hod.
 12. Oznam pre rodičov birmovancov - deviatakov: V utorok o 19.00 hod. bude stretnutie na fare.
 13. Zbierka na stavbu pastoračného centra z minulej nedele činila 2.360 Eur. Pán Boh zaplať
 14. Aj tento rok Vás chceme poprosiť o vaše 2% dane pre naše občianske združenie Komunitné centrum Rozkvet. Tlačiva si môžete vyzdvihnúť vzadu v kostole alebo TU. Vyplnené potvrdenia môžete doniesť aj do sakristie a my odnesieme na daňový úrad.
 15. Ponúkame Vám púť do La Salette od 23. do 29. júla 2023. Podrobné informácie nájdete na nástenke a prihlásiť sa môžete v sakristii u pátra Mateja.
 16. O týždeň, to je 26. marca v nedeľu, sa uskutoční farský jarmok. Prosíme všetkých, ktorí sú obdarení rôznymi schopnosťami, darmi, aby priniesli svoje výrobky na faru. Vopred Vám ďakujeme.
 17. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trenčín oznamuje, že v 5. pôstnu nedeľu 26. marca 2023 o 16:30 hod. v Kaplnke sv. Heleny bude slávená gréckokatolícka svätá liturgia. Pozýva na ňu všetkých gréckokatolíkov z Považskej Bystrice i z okolia.
 18. Pripravujeme nové číslo nášho farského časopisu Helenský maják. Téma tohto čísla bude: „Cez kríže (problémy, krízy, ťažkosti...) v našom živote/v mojom živote/ som stretol živého Krista“. Prosíme Vás o napísanie článku, svedectvá, svoje postrehy.
 19. Ponúkame Vám púť do Ostrihomu (Maďarsko) a Nitry v pondelok 8. mája 2023. Cena púte je 25 Eur. Podrobnejšie informácie - TU.
 20. Na budúcu nedeľu 26. marca 2023 príde celebrovať svätú omšu o 07.30 a o 09.30 hod. páter Bruno Donoval OP, riaditeľ rádia Mária.
 • V našej farnosti chceme vyčleniť v nedeľu sv. omšu o 7.30 hod. práve hlavne pre ľudí
  nad 65 rokov .
  To neznamená že nemôžete prísť na inú svätú omšu, než na tú, ktorá je pre Vás určená:
  Našim úmyslom nie je Vás diskriminovať, ale chrániť vaše zdravie.
  Na dverách pri vstupe do kostola sú umiestnené upozornenia na platné opatrenia.
  Preto Vás prosíme, aby ste si ich prečítali a dodržiavali.
  Keďže v danej fáze ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, V našom kostole je
  približne 100 miest, ktoré sú označené žltým kruhom, Na týchto označených miestach
  veriaci môžu v laviciach (či v radoch stoličiek) sedieť, pri zachovaní pravidla obsadenia
  každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Na choruse na podlahe sú označené
  miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové
  odstupy.
  Ak bude naplnená kapacita kostola, máme ešte možnosť sa postaviť pred kostolom ,
  takisto pamätajme na dvojmetrové odstupy. V nedeľu zabezpečíme vonkajšie ozvučenie.
  V kostole musíme zabezpečiť vetranie, aby vzduch vo vnútri nezostal celkom bez pohybu.
  Pravidelne po sv. omši je potrebné dezinfikovať kľučky a kontaktné plochy. Znak pokoja
  vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v
  laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty, či ružence.
  Pri vstupe do kostola bude pre Vás k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky.
  Podobný stolík budeme mať aj my kňazi pre rozdávanie svätého prijímania: ak by došlo
  ku kontaktu s veriacim, aby sme mohli, my kňazi možnosť dezinfikovať si ruky.
  Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk.
  Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu do rúk, nech na to
  upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver, ako posledný.

OZNAMY Z MINULÝCH NEDELÍ

8. nedeľa v Cezročnom období (27.02.2022)

  V stredu je Popolcová streda - začiatok veľkého pôstu. Tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je to deň pokánia v celej Cirkvi a deň modlitby za pokoj vo svete. Preto v našom kostole bude vyloženie Sviatosti oltárnej po rannej sv. omši...

7. nedeľa v Cezročnom období (20.02.2022)

  Tento týždeň si spomíname: - utorok sviatok Katedry svätého Petra, apoštola, - streda spomienka svätého Polykarpa, biskupa a mučeníka Ďakujeme ženám z VII. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z VIII. skupiny. Zbierka na stavbu pastoračného...

6. nedeľa v Cezročnom období (13.02.2022)

  Tento týždeň si spomíname: - pondelok sv. Cyrila, mnícha, a Metoda, biskupa - hlavní patróni diecézy. Ďakujeme ženám z VI. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z VII. skupiny. Dnes sa koná zbierka na stavbu farského pastračného centra. Aj tento rok...

5. nedeľa v Cezročnom období (06.02.2022)

  Tento týždeň si spomíname: - utorok spomienka Svätej Jozefíny Bakhity, panny, - štvrtok spomienka Svätej Školastiky, panny, - piatok spomienka Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej. Ďakujeme ženám z V. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z VI....

4. nedeľa v Cezročnom období (30.01.2022)

  Tento týždeň si spomíname: - pondelok spomienka svätého Jána Bosca, kňaza, - streda sviatok Obetovania Pána, - štvrtok spomienka svätého Blažeja, biskupa a mučeníka, - sobota spomienka svätej Agáty, panny a mučenice. Ďakujeme ženám z IV. skupiny za upratovanie kostola....

3. nedeľa v Cezročnom období (23.01.2022)

  Tento týždeň si spomíname: - pondelok spomienka svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, - utorok sviatok Obrátenie svätého Pavla, apoštola, - stredu spomienka svätých Timoteja a Títa, biskupov, - piatok spomienka svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa...

2. nedeľa v Cezročnom období (16.01.2022)

  Tento týždeň si spomíname: - pondelok: spomienka. Svätého Antona, opáta, - piatok: spomienka Svätej Agnesy, panny a mučenice. Ďakujeme ženám z II. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z III. skupiny. Sväté omše v týždni okrem štvrtka budú: o...

Oznamy - Krst Krista Pána (09.01.2022)

  Ďakujeme ženám z I. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň prosíme ženy z II. skupiny. Sväté omše v týždni okrem štvrtka budú: o 06.45 hod. a o 18.00 hod. V stredu o 16.00 hod. bude svätá omša pre deti z oázy. Vo štvrtok bude svätá omša...

Oznamy na 2. nedeľu po narodení Pána (02.01.2022)

  Tento týždeň si spomíname: - pondelok spomienka Najsvätejšieho mena Ježiš, - štvrok slávnosť Zjavenia Pána. Vo štvrtok na slávnosť Zjavenia Pána (Troch kráľov) budú sväté omše ako v nedeľu: 07.30, 09.30, 11.00, 12.15, 16.30 a 18.00 hod. Tento deň sa požehnáva...

Oznamy na nedeľu Svätej rodiny (26.12.2021)

  Tento týždeň si spomíname: - pondelok sviatok svätého Jána, apoštola, - utorok sviatok svätých Neviniatok, mučeníkov, - piatok koniec roka, - sobotu slávnosť Panny Márie Bohorodičky a zároveň Nový rok. Ďakujeme ženám z VII. skupiny za upratovanie kostola. A tento týždeň...