12. Ako oslavovať nedeľu?

12. Ako oslavovať nedeľu?

Niektorí katolíci berú účasť na nedeľnej sv. omši ako povinnosť a plnenie nepríjemného prikázania. Sú aj takí, ktorí sa síce pokladajú za veriacich ľudí, a predsa im je veľmi ťažko obetovať jednu hodinu v týždni stretnutiu s Bohom pri sv. omši. Ospravedlňujú sa nedostatkom času, únavou, povinnosťami. Sú to ale ozajstné dôvody? Nedá sa zosúladiť kresťanská povinnosť oslavovať Pánov deň s právom každého z nás – s odpočinkom, pohodou?

Oslava nedele je predovšetkým stretnutie s Tým, ktorému je tento deň zasvätený. Obyčaj stretávania sa kresťanov na nedeľnej sv. omši siaha ku dňu zmŕtvychvstania Krista. Každú nedeľu, prvý deň týždňa, keď Pán vstal z mŕtvych a zoslal Ducha Svätého, už od apoštolských čias sa veriaci v Ježiša zhromažďovali na spoločnom počúvaní Božieho slova a lámaní eucharistického chleba. Nedeľná sv. omša je najlepším spôsobom sprítomnenia spásonosných udalostí, ktoré sa uskutočnili práve v nedeľu. Kresťania dokonale chápali, že nedeľa nie je bez spoločnej Eucharistie, hoci účasť na nej bola ohrozením života.(por. KKC 2178)

Katechizmus Katolíckej cirkvi pripomína, že v nedeľu a v prikázaný sviatok sú veriaci zaviazaní zúčastniť sa na sv. omši a zdržiavať sa tých prác, ktoré by mohli prekážať svätiť tieto dni. (por. KKC 2042) Príkaz zúčastniť sa na sv. omši zadosťučiní ten, kto je prítomný na omši, kdekoľvek sa slávi v katolíckom obrade buď v samotný sviatočný deň, alebo večer predchádzajúceho dňa. (por. KKC 2180) Kto dobrovoľne zanedbáva túto povinnosť, dopúšťa sa ťažkého hriechu. Za vážny dôvod, ktorý ospravedlňuje našu neúčasť na Eucharistii, katechizmus započítava napríklad chorobu, starostlivosť o dojčatá. (por. KKC 2181) Účasť na spoločnom slávení nedeľnej Eucharistie je svedectvom príslušnosti ku Kristovi a jeho Cirkvi a vernosti voči ním. (por. KKC 2182)

Katechizmus učí, že v nedeľu a v iné prikázané sviatky sa veriaci majú zdržiavať vykonávania takých prác a činností, ktoré sú na prekážku povinnému Božiemu kultu, radosti vlastnej dňu Pána, konaniu skutkov milosrdenstva a potrebnému zotaveniu ducha i tela. Rodinné potreby alebo veľká spoločenská užitočnosť sú oprávnenými dôvodmi na ospravedlnenie od zachovania príkazu o nedeľnom odpočinku. Veriaci majú dbať na to, aby oprávnené ospravedlnenia neviedli k návykom, ktoré by škodili náboženstvu, rodinnému životu alebo zdraviu. (KKC 2185) Verejná moc má dbať o to, aby zaistila občanom čas určený na odpočinok a Boží kult. Podobnú povinnosť majú aj zamestnávatelia voči svojim zamestnancom. (KKC 2187)

V Pánov deň by sme mali využiť voľný čas, aby sme pestovali rodinný, kultúrny, spoločenský a náboženský život (por. KKC 2184) „Pri rešpektovaní náboženskej slobody a spoločného dobra všetkých sa kresťania majú pričiniť o to, aby nedele a prikázané cirkevné sviatky boli zákonom uznané za sviatočné dni. Kresťania majú dávať všetkým ľuďom verejný príklad modlitby, úcty a radosti a obhajovať svoje tradície ako cenný prínos k duchovnému životu ľudskej spoločnosti.” (KKC 2188)

Zapamätajme si: „Nedeľné slávenie Pánovho dňa a Pánovej Eucharistie je stredobodom života Cirkvi.” (KKC 2177) „Kresťania oslavujú nedeľu a iné prikázané sviatky zúčastňujúc sa na Eucharistii Pána a zdržiavajúc sa vykonávania prác a činnosti, ktoré sú na prekážku Božiemu kultu, radosti vlastnej dňu Pána, konaniu skutkov milosrdenstva a potrebnému zotaveniu ducha i tela. Rodinné potreby alebo veľká spoločenská užitočnosť sú oprávnenými dôvodmi na ospravedlnenie od zachovania príkazu o nedeľnom odpočinku. Veriaci majú dbať na to, aby oprávnené ospravedlnenia neviedli k návykom, ktoré by škodili náboženstvu, rodinnému životu alebo zdraviu.” (KKC 2185)