16. Aké povinnosti majú rodičia voči deťom?

16. Aké povinnosti majú rodičia voči deťom?

Veľakrát sme svedkami hundrania dospelých na dnešnú mládež. Hnevajú sa, keď mladým chýba dobrá výchova. Sledujú ich správanie pri rozhovoroch medzi staršími a mladými. Snažia sa nájsť odpoveď na otázku, kedy sa stala chyba vo výchove a kto je za to zodpovedný?

Právo a povinnosť vychovávať sú pre rodičov prvoradé a neodcudziteľné.” (KKC 2221) To znamená, že sú za nich zodpovední. Toto právo a záväzok má byť vo vedomí, keď sa volí povolanie k manželskému životu. Moc a sila v tomto konaní pochádza zo sviatosti manželstva, čo znamená, že rodičia nie sú v plnení tejto úlohy ponechaní len na seba, ale spolupracujú so samotným Bohom.

„Plodnosť manželskej lásky sa neobmedzuje iba na plodenie deti, ale má sa rozšíriť aj na ich mravnú výchovu a duchovnú formáciu.” (KKC 2221) Táto výchovná úloha má takú vážnosť, že jej  nedostatok by nebolo možné  nahradiť. Musíme pamätať na to, že deti - aj keď sú naše -  nie sú predsa súkromným vlastníctvom, s ktorým môžeme robiť, čo sa nám páči. Ony sú predovšetkým Božimi deťmi. A je potrebné si ich vážiť ako ľudské bytosti. Boh nám zveril svoje deti, uschopňuje nás milovať ich a vychovávať.

Najlepším spôsobom výchovy je príklad. Rodičia „vychovávajú ich k zachovávaniu Božieho zákona tým, že sami prejavujú poslušnosť vôli nebeského Otca.” (KKC 2222) Prostredníctvom takéhoto svedectva skusujú deti koľko milosti sa dostáva rodine vďaka poslušnosti. Prináša to ovocie v podobe poslušnosti detí vo vzťahu k Bohu, k rodičom, k Cirkvi, k učiteľom a neskôr k predstaveným v práci.

Zodpovednosť rodičov sa prejavuje „predovšetkým tým, že vytvárajú rodinu, kde vládne ako pravidlo nežnosť, odpustenie, úcta, vernosť a nezištná služba. Rodina je vhodným miestom na výchovu k čnostiam. Táto výchova si vyžaduje učiť sa odriekaniu, zdravému úsudku a sebaovládaniu ako podmienkam každej pravej slobody. Rodičia majú svoje deti učiť, aby podriaďovali „materiálne a prirodzené dimenzie  dimenziám vnútorným a duchovným”. Rodičia majú veľkú zodpovednosť aj za to, aby dávali svojim deťom  dobrý príklad. Keď budú vedieť pred nimi uznať svoje chyby, budú ich môcť aj lepšie viesť a naprávať.” (KKC 2223)

Skrze sviatosť manželstva dostali rodičia úlohu a privilégium evanjelizovať svoje deti. Preto by mali byť pre svoje deti „ prvými poslami” viery, učiac ich modlitby a zapájaním ich od malička do života Cirkvi. Znamená to podielať sa na živote farnosti, ktorá je základným miestom katechézy rodičov a detí. Rodičia sú pre deti obrazom a svedectvom Božej Lásky práve vtedy, keď ich učia žiť v súlade s evanjeliom a rozvíjajú v nich schopnosť milovať. Rodičia pomáhajú deťom využívať milosti, ktoré pochádzajú zo sviatostí. Pomáhajú im nadobúdať dobré zvyky a  túžbu prijímať sviatosti. Rodičia slúžia deťom taktiež pomocou pri voľbe životnej cesty. Svojím svedectvom im pomáhajú  prijímať kríž s pokorou a vďačnosťou ako niečo neodlučiteľné v živote človeka.

Zapamätajme si: „Rodičia, účastní na Božom otcovstve, sú prví zodpovední za výchovu svojich deti a sú im prvými hlásateľmi viery. Majú povinnosť milovať a rešpektovať deti ako osoby, ako Božie deti a postarať sa, nakoľko je to možné, o ich hmotné a duchovné potreby. Majú pre ne vybrať primeranú školu  rozvážnymi radami im pomáhať zvoliť si povolanie a životný stav. Osobitne majú poslanie vychovávať ich ku kresťanskej viere.” (kom. KKC 460) Rodičia sú zodpovední pred Bohom za posvätenie svojich deti.