9. La Salette - druhá Kalvária

9. La Salette - druhá Kalvária

 

Hneď po zjavení nazval veriaci ľud miesto zjavenia Panny Márie v La Salette druhou Kalváriou. To znamená, že dobre pochopil všetko, čo Matka povedala a odovzdala pastierikom, že uvidel duchovnú súvislosť medzi La Salette a Kalváriou. La Salette nadväzuje na udalosti na Kalvárii, a len v tom ponímaní môže byť správne pochopené. V La Salette sa Panna Mária ukazuje len ako Bolestná Matka, Plačúca Matka.

Vo Svätom písme nie je napísané, že by Panna Mária pod krížom plakala. Prečo? Možno preto, že takáto ukážka bolesti je samozrejmá, veď bolo zreteľne povedané: „Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka.“ Je to neobvyklé, až neskutočné, aby v takejto situácii Panna Mária stála pod krížom. Kto z nás by bol schopný sa tam postaviť, keď sa takto zaobchádza s milovaným človekom? Kto by radšej nekričal, nevolal o pomoc, nepriečil sa vrahom? Panna Mária stála pod krížom ako Matka viery, bdejúca pri smrteľnej posteli svojho Syna, nášho Spasiteľa. V tej hodine sa Panna Mária zachovala neopakovateľne – v zastúpení celej Cirkvi a všetkého veriaceho ľudu verila v zmysel smrti svojho Syna... Na základe viery Panny Márie sa vyformovala viera v Cirkvi. Jej viera a jej odkaz viery sa stali základom viery v Cirkvi.

Kardinál Suenens povedal: „Počas umučenia nosila Panna Mária vo svojom srdci Cirkev a zároveň ako prvá bola Cirkvou spasená, a ako tá, ktorá má byť spasená.“

Pre Pannu Máriu, hlboko veriacu Židovku, krutá smrť syna bola ťažkou skúškou viery, lebo jej Syn bol najvyššou náboženskou mocou – veľradou – odsúdený ako bohorúhač. Panna Mária dokázala vieru a viera ju podržala tak, že sa nezlomila pod ťarchou nezmyselnosti tejto tragédie. A teraz táto hlboko veriaca Matka, ktorá vytrvalo stála pod krížom svojho Syna, sa ukázala v La Salette ako Plačúca Pani, posadila sa na kameň, lakte si oprela o kolená, hlavu si skryla do dlaní a zaliali ju slzy.

Zdá sa nám, akoby nám chcela povedať: „Tam na Kalvárii som verila v zmysel smrti môjho Syna a dnes? Všetko, čo sme so Synom na seba vzali, sa zdá byť zbytočným, ba dokonca nezmyselným. Lebo vy si z toho nič nerobíte.“

Prečo my ako kresťania neprežívame drámu lásky? Prečo Mária hovorí o znesväcovaní nedele a podceňovaní svätej omše, čiže dnešného sprítomňovania obety kríža, ako o dôkaze, že nás to málo zaujíma? Pod krížom stojí vyrovnaná, a v La Salette sa ukáže ako zlomená pod bremenom materinskej zodpovednosti a starostlivosti. „Hľa, tvoja Matka!“ len vo svetle týchto slov Spasiteľa môžeme správne pochopiť Plačúcu Matku z La Salette.

Keď odovzdala svoje posolstvo deťom, Krásna Pani sa vzniesla hore na malý kopec. S prekvapením sa konštatovalo, že jej cesta sa podobá na skrátenú krížovú cestu v Jeruzaleme, ktorú nám Panna Mária pripomína. Krížovú cestu prešiel jej Syn za nás a na nej ho ona sprevádzala. Možno nám chcela pripomenúť, že každá cesta vedúca na vrchol, čiže nielen do večného cieľa, ale i do časného pokoja, skôr či neskôr sa stáva krížovou cestou. Jej Syn nám nesľúbil, že z nás kríž sníme alebo nás pred ním zachráni. Naopak: „Kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj každodenný kríž a nech ma nasleduje.“ Zreteľne povedal, že cesta k skutočnému šťastiu nie je široká a pohodlná, ale úzka a strmá. Veď učeník nie je nad Majstra, a preto nemali by sme sa čudovať a ako trest vnímať, keď sa nám na našej životnej púti neustále stavajú do cesty kríže ako smerovky a, skôr či neskôr, nás privedú na krížovú cestu. Kríž je v podstate následkom každého skutočného kresťanského života.

Na druhej strane fakt, že Panna Mária odišla na kopec, môžeme vnímať ako radu, že každá krížová cesta vedie, skôr či neskôr, do neba, k nadobudnutiu spásy, keď ňou kráčame, hľadiac na Krista a úfajúc v jeho pomoc.

Posolstvo Plačúcej Matky nám chce zároveň pripomenúť, že tí, ktorí milujú Boha, dosiahnu to najlepšie. Veď najistejšou cestou ku spáse je krížová cesta.

La Salette je nazývané druhou Kalváriu zrejme aj preto, lebo Panna Mária mala na prsiach kríž s Ukrižovaným Ježišom. Zjavenie je pripomienkou toho, čo vzal na seba jej Syn z príkazu Otca, a čo má urobiť, aby ten jediný prameň spásy sa stal opäť funkčným. „Keby niekto z vás hlásal iné evanjelium ako Ježiša, a to Ukrižovaného, nech bude prekliaty,“ hovorí sv. Pavol.

Čo znamená kríž na prsiach zjavenej Panny Márie, podrobne vysvetlíme na inom mieste. Tu sme ho spomenuli iba kvôli tomu, aby sme ukázali, že La Salette právom nazývajú druhou Kalváriou.