4. Kristova prítomnosť v Eucharistii

01.10.2012 13:05

„Či naozaj bude bývať Boh na zemi? Veď nebesá a nebesá nebies ťa nemôžu obsiahnuť, o koľko menej potom tento dom, ktorý som postavil!“ (1Krl 8,27) Týmito slovami sa pýtal Boha múdry kráľ Šalamún, keď posvätil chrám v Jeruzaleme. S takou istou neistotou sa aj my pýtame: Je možné, aby Kristus, skutočný Boh a človek bol prítomný pod spôsobom eucharistického chleba a vína?

Áno. Boh Otec chcel, aby sa Boží Syn stal človekom. Tento Boží Syn, Ježiš Kristus, skrze svoje umučenie, smrť na kríži a zmŕtvychvstanie, nám všetkým priniesol spásu. Keď vyplnil Otcovu vôľu, vystúpil do neba, aby nám pripravil miesto. Ale ostal na zemi v Cirkvi, ktorú sám založil: vo svojom slove, v modlitbe, „v chudobných“ (Mt 25,31-46), vo sviatostiach, v obete svätej omše, v osobe vysväteného služobníka. Nadovšetko je prítomný pod eucharistickým spôsobom. (por. KKC 1373)

Hovorí nám o tom Sväté písmo. Sv. Pavol v prvom liste Korinťanom píše: „Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v moje krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku“ (1Kor 11,23-25). Každý kňaz, ktorý koná v osobe Krista, vypovedá počas obety omše nad darmi chleba a vína slová: „Toto je moje telo...; Toto je moja krv...“. Kristus dáva týmto slovám cez Ducha Svätého skutočnosť premeny: Chlieb sa stáva skutočným Telom a víno opravdivou Krvou nášho Spasiteľa. Túto Premenu nazývame prepodstatnenie. (por. Kom.KKC 283)

Katechizmus učí, že Kristova eucharistická prítomnosť sa začína vo chvíli konsekrácie a trvá, kým jestvujú eucharistické spôsoby. Kristus je prítomný celý a úplný pod jedným i druhým spôsobom a celý a úplný v každej ich časti, takže lámanie chleba Krista nedelí“ (KKC 1377).  Keď sme účastníkmi najsvätejšej obety Krista a Cirkvi, keď adorujeme, veríme a pamätáme na to, že  sme v prítomnosti samotného Boha, ktorý pre našu spásu ostal pod spôsobom chleba a vína.

Krásne to vyjadril pápež Ján Pavol II., keď písal posolstvo na svetový deň mladých v roku 2000: „Choďte v ústrety Ježišovi Spasiteľovi! Milujte ho a klaňajte sa mu v Eucharistii! On je prítomný vo sv. omši, ktorá sviatostne sprítomňuje obetu kríža. Prichádza k nám vo svätom prijímaní a zostáva vo svätostánku našich kostolov, pretože je naším priateľom, priateľom všetkých, osobitne vás mladých, ktorí tak veľmi potrebujete dôveru a lásku“. (č.3)

Zapamätajme si: Ježiš Kristus je prítomný v Eucharistii jedinečným a neporovnateľným spôsobom. Je totiž prítomný opravdivo a podstatne: so svojím telom a so svojou krvou, so svojou dušou a so svojím božstvom. Je v nej teda prítomný sviatostným spôsobom, t.j. pod eucharistickým spôsobom chleba a vína, celý Kristus: Boh a človek. (Kom. KKC 282)

Späť