PRE POSILNENIE VIERY

18. Piate Božie prikázanie - Nezabiješ

18. Piate Božie prikázanie - Nezabiješ
Ján Pavol II. počas púte do Poľska v roku 1991 pripomenul tragické následky nedostatku úcty voči ľudskému životu od počatia až po prirodzenú smrť. „XX. storočie” – ako povedal Svätý Otec – „je príkladom storočia, ktoré vojde do dejín ako obdobie poznačené smrťou miliónov nevinných ľudí. Nový spôsob vojny spočíval v tom, že množstvo ľudí bolo zabitých, hoci sa aktívne nezúčastnili na vojne. Stačí len pripomenúť použitie atómovej bomby, koncentračné tábory. Deportácie ľudí, ktoré sa končili...

17. Politické spoločenstvo a Cirkev

17. Politické spoločenstvo a Cirkev
Štát a Cirkev sú spoločenstvami, ktoré stáročia pôsobia na celom svete. Každý štát ako politické spoločenstvo uskutočňuje svoje úlohy dočasného poriadku. Cirkev zase, keďže je náboženským spoločenstvom, uskutočňuje svoje úlohy duchovného charakteru. Duchovný poriadok nie je ani nadriadený ani v protiklade vo vzťahu k časnej skutočnosti, lebo tieto poriadky sa doplňajú. Keď uznávame odlišnosť týchto dvoch spoločenstiev, II. Vatikánsky koncil prijal zásadu, ktorá hovorí, že Cirkev a politické...

16. Aké povinnosti majú rodičia voči deťom?

16. Aké povinnosti majú rodičia voči deťom?
Veľakrát sme svedkami hundrania dospelých na dnešnú mládež. Hnevajú sa, keď mladým chýba dobrá výchova. Sledujú ich správanie pri rozhovoroch medzi staršími a mladými. Snažia sa nájsť odpoveď na otázku, kedy sa stala chyba vo výchove a kto je za to zodpovedný? „Právo a povinnosť vychovávať sú pre rodičov prvoradé a neodcudziteľné.” (KKC 2221) To znamená, že sú za nich zodpovední. Toto právo a záväzok má byť vo vedomí, keď sa volí povolanie k manželskému životu. Moc a sila v tomto konaní...

15. Aké sú povinnosti detí voči rodičom?

15. Aké sú povinnosti detí voči rodičom?
Ľudský život, tak ako celý pozemský život, podlieha zmenám. Rastieme, dozrievame a starneme. Po narodení sme zo všetkých stvorení najviac bezmocní a potrebujeme opateru rodičov a tých, ktorých nám Pán Boh postaví do cesty nášho rastu. Dostávame veľmi veľa. Ale vieme za to ďakovať? Civilný zákon určuje povinnosti rodičov vo vzťahu k deťom. Aké povinnosti majú deti vo vzťahu k rodičom? Určite si každý z nás povie prikázanie: „Cti svojho otca a matku svoju.” Čo konkrétne znamená toto...

14. Kresťanská náuka o rodine

14. Kresťanská náuka o rodine
Akým spôsobom je možné zmeniť pohana na kresťana? – pýtal sa sv. Klement a ihneď dal aj odpoveď: Je potrebné umiestniť ho na určitý čas do skutočne kresťanskej rodiny. Táto pravda je stále aktuálna. Rodí sa aj iná otázka, ktorá sa týka chápania rodiny „skutočne kresťanskej”. Aká je to rodina? Ako ju formovať? Sv. Ján Pavol II. v dokumente venovanom rodine hovoril: „Rodina, „staň sa” tým, čím „si” a vysvetlil: „V pláne Boha Stvoriteľa a Vykupiteľa rodina spoznáva nielen svoju „totožnosť”, čiže...

13. Štvrté Božie prikázanie: „Cti svojho otca a matku svoju”

13. Štvrté Božie prikázanie: „Cti svojho otca a matku svoju”
  Nikto sa nečuduje, keď vidí, ako sa dieťa túli k svojim rodičom. S úsmevom sa pozeráme na malé dieťa, ktoré prináša rodičom obrázok. A na druhej strane vyhadzujeme do koša obraz dospelého syna alebo dcéry, ktorí bozkávajú ruky otca či matky. Kde sa stratila úcta, dôvera a hlboký vzťah, ktorý ich spájal? Láska detí k rodičom by mala byť prirodzeným javom v prvom období života. Následne by mal tento vzťah viesť k hlbokej láske k rodičom. Prejavom takejto lásky je napríklad modlitba za...

12. Ako oslavovať nedeľu?

12. Ako oslavovať nedeľu?
Niektorí katolíci berú účasť na nedeľnej sv. omši ako povinnosť a plnenie nepríjemného prikázania. Sú aj takí, ktorí sa síce pokladajú za veriacich ľudí, a predsa im je veľmi ťažko obetovať jednu hodinu v týždni stretnutiu s Bohom pri sv. omši. Ospravedlňujú sa nedostatkom času, únavou, povinnosťami. Sú to ale ozajstné dôvody? Nedá sa zosúladiť kresťanská povinnosť oslavovať Pánov deň s právom každého z nás – s odpočinkom, pohodou? Oslava nedele je predovšetkým stretnutie s Tým, ktorému je...

11. Z akého dôvodu bola pre kresťanov sobota nahradená nedeľou?

11. Z akého dôvodu bola pre kresťanov sobota nahradená nedeľou?
Organizácia týždňa vyučovania v školách, organizácia času práce v úradoch a v podnikoch má vplyv na naše chápanie nedele ako jedného z dvoch dní odpočinku. Ako jedného dňa víkendu po týždni práce. Vo vedomí súčasného kresťana sa stráca mimoriadnosť a dôležitosť „Pánovho dňa” – nedele a jej prvotný zmysel. Pre mnohých z nás pre voľnú sobotu, keď nechodíme do práce a pre rozšírený zvyk prežiť víkend len turisticky a oddychovo, je nám cudzia otázka: Prečo je pre kresťanov nedeľa dôležitejšia než...

10.Tretie Božie prikázanie: „Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni”

10.Tretie Božie prikázanie: „Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni”
  Väčšina pokrstených v katolíckej Cirkvi má obrovský problém svätiť nedeľu. Tretie Božie prikázanie pripomína: „Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dní”. Prečo, a akým spôsobom máme toto robiť? Starý zákon nám hovorí o svätení šabatu ako svätom dni. Dáva konkrétne predpisy, čo máme v tento deň konať. Viac ako tieto predpisy sú podstatnejšie motivácia a požehnanie, aké Boh prisľúbil tým, ktorí zachovávajú toto prikázanie. Krásne nám to približujú slová z knihy proroka Izaiáša, v ktorej...

9. Druhé Božie prikázanie zakazuje krivú prísahu a krivoprísažníctvo

9. Druhé Božie prikázanie zakazuje krivú prísahu a krivoprísažníctvo
  Vo filmoch často vidíme scénu, ako svedok prisahá, že bude hovoriť “pravdu a len pravdu”. Počas tejto prísahy položí ruku na Bibliu, ktorá je znakom autority samotného Boha. Katechizmus Katolíckej cirkvi učí, že osoba, ktorá prisahá, si volá Boha za svedka, dovoláva sa „Božej pravdovravnosti ako záruky svojej vlastnej pravdovravnosti.” (KKC 2150) V súlade s katechizmom „Boh ako Stvoriteľ a Pán je norma každej pravdy. Ľudské slovo je v zhode alebo v rozpore s Bohom, ktorý je Pravda sama....