Mimoriadne roky v Cirkvi
 
Čas milosti, obrátenia, odpustenia hriechov a bratského spoločenstva - v tomto duchovnom horizonte otvoril dnes pápež František Svätú bránu a začal slávenie mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. V dejinách sa slávia Sväté roky dvojako, buď riadne, zodpovedajúce okrúhlym výročiam Kristovho narodenia, ktorých bolo doteraz 26, alebo mimoriadne, pri iných príležitostiach, ktorých bolo doteraz viac než 90.

Inšpirácia odkazuje jubileum na židovskú tradíciu, podľa ktorej sa každých 50 rokov vyhlasoval Svätý rok. Počas neho sa neobrábali polia, vracala sa zabavená pôda, prepúšťali sa otroci. Samotný výraz "jubileum" sa odvodzuje od výrazu "yobel" - od trúby z baranieho rohu, ktorá začiatok Svätého roku ohlasovala.

Kresťanský svätý rok nesie hlboko duchovné významy. Má upevňovať vieru, viesť k bratskej solidarite a spoločenstvu vo vnútri cirkvi i v spoločnosti. Volá a vyzýva veriacich k úprimnejšiemu a dôslednejšiemu vyznávaniu viery v Krista.

Prvý Svätý rok v cirkevných dejinách vyhlásil v roku 1300 pápež Bonifác VIII. bulou Antiquorum habet digna fide relatio datovanou 22. februára na sviatok Stolca sv. Petra. V roku 1350 potom Klement VI. vyhlásil ďalšie jubileum a rozhodol, že milostivé roky sa budú nabudúce sláviť každých 50 rokov. Neskôr pápež Pavol II. v roku 1470 ustanovil, že sa jubileá majú sláviť každých 25 rokov.

Pokiaľ sa teda jubileum viaže na stanovené periódy, označuje sa za riadne, pokiaľ je spojené s inou udalosťou, hovorí sa o ňom ako o mimoriadnom. Posledné mimoriadne Sväté roky vyhlásil Pius XI. v roku 1933 a Ján Pavol II. v roku 1983 ako výročie Vykúpenia.

V nedávnych dejinách potom pápež Lev XIII. vyhlásil jubileum, ktorým sa začalo 20. storočie a v roku 1950 pápež Pius XII. otváral jubileum s odkazom na nedávno skončenú svetovú vojnu v duchu veľkej modlitby za mier: "Mier v dušiach, mier v rodinách, mier vo vlasti, mier medzi národmi..."

Pri jubileu v r. 1975, vyhlásenom ako Svätý rok obnovy a zmierenia, pripomínal pápež Pavol VI., že pre kresťana predstavuje novú životnú etapu. Jubilejný rok 2000 začal nové tisícročie. Svätú bránu Baziliky sv. Petra otváral Ján Pavol II. "Našou bránou je Kristus," zdôrazňoval: "Buď pre nás Bránou, ktorá nás privádza k tajomstvu Otca. Urob, aby nikto nezostával vylúčený z Jeho objatia plného milosrdenstva a pokoja."

A práve milosrdenstvom sa má vyznačovať tento nový mimoriadny Svätý rok vyhlásený pápežom Františkom. "Bude to Svätý rok milosrdenstva. Buďte milosrdný ako Otec." Svätý rok, v ktorom Pán opäť ukazuje ľuďom cestu zmierenia.