6. Učinky sviatosti manželstva

01.10.2012 10:21

Katechizmus hovorí, že hlavným účinkom sviatosti manželstva je trvalý a výlučný zväzok, ktorý je spojený Božou milosťou.

Každá sviatosť, ktorú prijímame v Cirkvi, zanecháva  trvalé  účinky. Z platného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je svojou prirodzenosťou trvalý a výlučný. (KKC 1638) Náuka Cirkvi poukazuje, že sviatosť manželstva so sebou prináša posilnenie manželov a je pre nich osobitnou sviatosťou, sú posvätení na povinnosti a dôstojnosť svojho stavu.

Katechizmus hovorí, že „sám Boh spečaťuje súhlas, ktorým sa manželia navzájom odovzdávajú a prijímajú.“ (KKC 1639) Božím rozhodnutím z ich zmluvy vzniká trvalá ustanovizeň, a to aj pred spoločnosťou. (KKC 1639) Sviatosť manželstva je z Božieho ustanovenia, a preto je trvalé a výlučné, nakoľko bolo prijaté spôsobom určeným Cirkvou a manželia prijali úlohy pochádzajúce zo spoločenstva života. „Milosť vlastná sviatosti manželstva je určená na zdokonaľovanie lásky manželov a na posilňovanie ich nerozlučiteľnej jednoty.“ (KKC 1641).

Manželské spoločenstvo prijíma konkrétne milosti, ktorej prameňom je Kristus. Jeho milosť zdokonaľuje jednotu manželov a skrze lásku sa môžu manželia naplno posilňovať a vziať zodpovednosť za svojho partnera. Dáva im silu vziať na seba svoj kríž a nasledovať Krista, znovu vstať po svojich pádoch, navzájom si odpúšťať, vzájomne si niesť bremená. Manželstvo je obdarené milosťou, ktorá pomáha stavať  vzťah postavený na nežnej a plodnej láske, ktorá je obrazom Božej lásky. Ovocie tej Božej milosti vyžaduje, aby boli kresťanské hodnoty v ich živote prijaté, a aby ich odovzdali svojím deťom.

 Tertulián, starokresťanský teológ napísal o účinkoch manželstva ako o náročných úlohách, ale  krásnom ovocí. Aké jarmo to majú dvaja veriaci spojení jedinou nádejou, jedinou túžbou, rovnakým spôsobom života a tou istou podriadenosťou? Obaja sú deti jedného Otca. Nijaký rozdiel ducha ani tela, ale naozaj dvaja v jednom tele. Kde je jedno telo, je aj jeden duch. (KKK 1642)

Zapamätajme si: Sviatosť manželstva dáva vznik trvalému a výlučnému zväzku medzi manželmi. Sám Boh spečaťuje súhlas manželov. Preto uzavreté a manželským úkonom zavŕšené manželstvo medzi pokrstenými nemôže byť nikdy rozviazané. Okrem toho, táto sviatosť udeľuje manželom milosť potrebnú na dosiahnutie svätosti v manželskom živote, na zodpovedné prijatie detí a na ich výchovu. (Kom KKC 346)

Späť