18. A teda, deti moje, ohláste toto posolstvo všetkému môjmu ľudu

18. A teda, deti moje, ohláste toto posolstvo všetkému môjmu ľudu

 

Týmto zreteľným príkazom Panna Mária z La Salette skončila svoj dlhý rozhovor s dvojicou pastierikov. Posolstvo bolo smerované priamo a hlavne k vizionárom. Preto Panna Mária hovorila najprv v nárečí detí. Potom, keď vyšla na malý kopec, opakovala svoj príkaz, ale tentoraz spisovným jazykom, hľadiac smerom k Rímu, akoby chcela povedať: „Povedzte to Cirkvi.“ Vzápätí zmizla v žiarivom svetle.

„Ohláste toto posolstvo všetkému môjmu ľudu!“ Tieto posledné slová zjavenia nám kážu myslieť nám na iný odkaz, ktorý dal Kristus svojim apoštolom pred nanebovstúpením: „Choďte teda, učte všetky národy... a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mt 28,19) Ako povedal Ježiš na olivovej hore veriacim všetkých čias, nielen apoštolom, aby zvestovali a ďalej odovzdávali všetko to, čo on vykonal a učil, tak i Panna Mária na hore v La Salette dala príkaz, aby dôležité posolstvo, určené jej ľudu, bolo mu skutočne ohlásené. K jej ľudu, k Božiemu ľudu patria, ako jasne vyhlásil Druhý vatikánsky koncil, všetci ľudia, ale nie na tej istej úrovni príslušnosti: katolíci, pravoslávni, anglikáni, evanjelici, Židia, moslimi, ďalej členovia spoločnosti iných náboženstiev, a napokon všetci ľudia, ktorí nepoznajú jediného naozajstného Boha, lež svoj život žijú v súlade so svojim svedomím. Panna Mária sa obracia k svojmu ľudu a pripomína mu plnosť bohatstva a povinnosti jeho povolania. Poukazuje na to, že všetkými udalosťami dejín, šťastnými i nešťastnými, Boh chce pomôcť každému človeku odhaliť a potvrdiť jeho príslušnosť k Božiemu ľudu. Učí nás, že všetko, čo sa udeje, je dôsledkom Božieho boja o našu lásku.

V La Salette nám, zaliata slzami, ukázala svoju materinskú starostlivosť a námahu, aby doviedla ku Kristovi celý svoj ľud. Dvakrát sa dožaduje: „Ohláste toto posolstvo všetkému môjmu ľudu!“ Plače hlavne nad ľudom Novej zmluvy:

  • Nad tým ľudom, ktorí sa zrodil pri Poslednej večeri, z nej čerpá a udržuje svoj život a jednotu, ale ktorý sa nezúčastňuje hostiny, znesväcuje nedeľu a vynecháva svätú omšu.
  • Nad tým ľudom, ktorí vie o svätosti a Božej láske, a predsa neúctivo preklína a zanedbáva modlitbu.
  • Nad tým ľudom, ktorí je povolaný k slobode Božích detí, ale neustále sa ohrozuje nedôstojným otroctvom.

Po cirkevnom schválení zjavenia biskup z Grenoble povedal: „Poslanie pastierikov sa skončilo, začala sa poslanie Cirkvi. Pastierikovia sa môžu vzdialiť, rozísť do sveta, zradiť veľkú milosť, ktorú dostali, ale zjavenie Panny Márie na tom neutrpí, lebo je isté, že ani neskôr naň nemôže spätne nič pôsobiť.“

Aby sme odpovedali na odkaz Panny Márie, ktorý Cirkev prevzala prostredníctvom slávnostného potvrdenia zjavenia biskup z Grenoble založil rehoľu Misionárov Matky Božej Lasaletskej – Saletínov. Oni majú hlásať odkaz jej zjavenia z 19. septembra 1846 všetkému ľudu s jeho horkou, ale i potešujúcou pravdou a bdieť nad tým, aby sa posolstvo nikdy nehlásalo nesprávnym spôsobom.

Rehoľa misionárov Matky Božej Lasaletskej pracuje dnes po celom svete. A tak sa splnilo to, čo predpovedal svätý farár z Arsu prvému predstavenému rehole, P. Archierovi: „La Salette vykonalo veľa dobra a urobí ešte viac. Najsvätejšia Panna vám zverila počiatok veľkého diela, začnite ho plní odvahy! Nech rastie, aby jedného dňa boli k dispozícii vaši nástupcom ľudia z každej časti sveta!“ Nie je existencia takéhoto spoločenstva kňazov – ktoré má svoj začiatok v zjavení Panny Márie v La Salette, lebo ona je v zvláštnej úlohe Zmieriteľky hriešnikov – zároveň i nezmazateľným a veľavravným svedectvom nepretržitej účasti Panny Márie v dejinách spásy? Ten, kto môže uveriť v zázračné zjavenie Panny Márie v La Salette, kto pozná jej posolstvo a chápe s istotou jeho význam, nemôže ignorovať odkaz Panny Márie: „Ohláste toto posolstvo všetkému môjmu ľudu!“