Najznámejší eucharistický zázrak - Lanciano

Najznámejší eucharistický zázrak - Lanciano

Približne v roku 700 došlo v Lanciane v Taliansku k úplnej premene veľkej svätej Hostie na mäso a vína na krv. V abruzzskej oblasti sa rozkladá v kopcoch niekoľko kilometrov od Jadranského mora mesto Lanciano, preslávené prvým eucharistickým zázrakom. Toto dokumentuje prvé písané svedectvo z roku 1631.

V tomto meste stál okolo roku 700 kláštor sv. Legonziana. Patril mníchom sv. Bazila. Dnes má tento kláštor meno sv. Františka z Assisi. Jeden baziliánsky mních prežíval veľké skúšky a pokušenia, pretože mal pochybnosti v skutočnú prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii. Neustále sa modlil o pomoc v týchto pochybnostiach a mal strach, že stráca svoje povolanie. Trpel rutinou vo svojom kňazskom živote a týmito pochybnosťami.

Situácia vo svete tiež práve neposilňovala jeho vieru. V týchto časoch sa objavovalo mnoho heréz, ktoré ho vzďaľovali od viery. Objavovali sa nielen v Cirkvi, ale i vo vnútri. Bratia kňazi a biskupi boli obeťami týchto heréz a boli rozptýlení v celej Cirkvi. Tento kňaz bol viac a viac presvedčený o logike týchto heréz, najmä pokiaľ šlo o skutočnú prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii.

Jedného rána, zatiaľ čo mal silné pochybnosti, začal slúžiť svätú omšu pre ľudí z mesta. Používal rovnakú veľkosť hostie, aká sa používa pri dnešných svätých omšiach. Zrazu zbadal, že premenená Hostia a víno spôsobili, že sa mu trasú ruky a celé telo. Dlho stál chrbtom k ľuďom a potom sa k nim pomaly otáčal.

Povedal: „Ó šťastní svedkovia, ktorým sa Boh, aby zmaril moje pochybnosti, zjavil v Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Poďte, bratia, a obdivujme Boha, ktorý je tak blízko nás. Za týmto Telom a Krvou je náš najmilovanejší Ježiš Kristus.“ Hostia sa premenila na mäso. Víno sa premenilo na krv.

Ľudia, ktorí boli svedkami zázraku, začali plakať, prosili o odpustenie a Božie milosrdenstvo. Iní sa začali biť do pŕs, vyznávali svoje hriechy a vyhlasovali sa za nehodných svedkov takéhoto zázraku. Ďalší padali na kolená v úcte a ďakovali za dar Pánovi, ktorý sa im daroval. Udalosť sa rozšírila do mesta a blízkych dedín. Ježiš dokonca dovolil, aby bol znovu ukrižovaný. Po zázraku bola Hostia pripichnutá na drevené brvno, aby keď uschne, sa neskrútila, ako sa to stáva s usušeným mäsom. Tak tu bol znovu s klincami vo svojom tele pribitý na dreve.

Zázrak, ktorý sa stal v roku 700, bol len začiatkom. Viera kňaza bola obnovená. Celá zem začala uctievať zázrak. Pútnici sa hrnuli do Lanciana, aby uctili Hostiu premenenú na mäso. Viera v Eucharistiu sa znovu zrodila. Ale to ešte nie je všetko. Zázrak pokračuje. Hostia premenená na mäso a víno premenené na krv, bez použitia akýchkoľvek konzervačných látok, sú stále prítomné v relikviári. V roku 1574 prebehlo testovanie na mäse a krvi a nevysvetliteľný jav bol odhalený. Päť kúskov zrazenej krvi má rôznu veľkosť a tvar. Ale akákoľvek kombinácia hmotnosti je stále rovnaká. Inými slovami, jeden kúsok váži rovnako ako dva, dva vážia rovnako ako tri a tri vážia rovnako ako päť.

Od samého začiatku miestna cirkev prijala zázrak ako pravé znamenie z neba a uctievala Eucharistické Telo a Krv v procesiách vo sviatok na poslednú nedeľu v októbri. Sláva miesta sa rýchlo rozšírila po celej krajine a čoskoro celé Taliansko sem prichádzalo na púť.

Mnísi sv. Bazila zostávajú v Lanciane až do roku 1175. Od roku 1250 kláštor prevzali františkáni (v týchto rokoch bol rozšírený ich kult) a v roku 1258 bol postavený nový gotický kostol a boli doňho neskôr prenesené sv. ostatky. Tu sú uložené i teraz.

Vedecké skúšky

Prvé vedecké skúšky o pravosti zázraku boli uskutočnené 18. 11. 1970, ďalej roku 1971 a 1981. Okrem rady iných vedcov, lekárov a rôznych odborných pracovníkov bol prítomný tiež prof. Odoardo Linoli ako hlavný zodpovedný. Boli vykonané histologické, imunologické a biochemické skúšky na odobratých dochovaných častiach.

Záver: neexistuje žiadna pochybnosť o skutočnosti zázraku, lebo sa jedná o skutočnú časť ľudského tela, tj. srdcového svalu, a ľudskú krv skupiny AB. Neboli zistené ani žiadne konzervačné zložky.

Dnes je táto zázračná Eucharistia starostlivo uložená v chráme zasvätenom sv. Františkovi z Assisi, v kaplnke vo vnútri kostola. Táto kaplnka bola vybudovaná istým Giovannim Franceskom Valseccom v roku 1636 na jeho vlastné náklady. Na oltári v tejto kaplnke, za zaveseným veľkým plátnom, na ktorom je vyobrazený Zázrak, sú v striebornom svätostánku uložené tieto doposiaľ neporušené sväté ostatky.

Podrobnejšie informácie o eucharistickom zázraku v Lanciane nájdete tu: https://web.katolik.cz/feeling/1_2.htm

Prevzaté z: https://www.modlitba.sk/htm/svedectva/eucharistia/eucha_5.htm

TIP:

Odporúčame Vám DVD Tajomná prítomnosť - 16 Eucharistických zázrakov v Taliansku (Zachej.sk)

 

Lanciano

/album/lanciano/lan1-jpg/ /album/lanciano/lan2-jpg/ /album/lanciano/lan3-jpg/