I. PRIVÍTANIE

Možno zaspievať jednu z uvedených piesní alebo inú vhodnú pieseň:

 • 332 - Celá krásna si Mária
 • 404 - Stotisíc ráz ťa tu pozdravujeme
 • 413 - Pôjdem v tejto chvíli štastnej

R: Vitaj nám, Mária, vitaj! Blahoslavená, vitaj nám! Vitaj nám, Mária, vitaj! Ó, Krásna Pani, vitaj nám!

1. Ó, lasaletská najsvätejšia Matka, prinášame Ti prácu našich rúk. Skladáme Ti do daru veniec modlitby a lásku našich obetavých sŕdc.

R: Vitaj nám, Mária ...

 

II. ÚVODNÁ MODLITBA

Matka Božia lasaletská, prichádzame dnes k Tebe s veľkou dôverou a prosíme o Tvoju pomoc. Nespoliehame sa na naše zásluhy a dobré skutky, lež na nekonečné zásluhy Ježiša Krista a na Tvoju materinskú lásku.

Ty, Bolestná matka, stojac pod krížom, pozerala si na rany Vykupiteľa i na jeho Krv, vyliatu za naše spasenie. Odvolávame sa na Vykupiteľove muky a jeho smrť na Kalvárii, ako aj na nevýslovné muky tvojho srdca, ó, Orodovnica naša. Vrúcne a pokorne Ťa prosíme, aby si nám u svojho Syna vyprosila tie milosti, po ktorých tak túžime a ktoré tak veľmi potrebujeme.

Zmierenie hriešnych, Ty vieš, ako Ježiš Kristus veľmi túži udeliť nám všetky plody svojho vykúpenia. On Ťa učinil našou najstarostlivejš ou Matkou a do tvojich rúk vložil nevýslovné poklady svojich milostí, aby si nám ich Ty rozdeľovala.

Vypros nám teda, najláskavejšia Matka, u Srdca Ježišovho tie milosti, o ktoré v tejto pobožnosti pokorne prosíme. Túžime prichádzať k Tebe, aby sme s vďačným srdcom oslavovali Tvoju dobrotu a milosrdenstvo teraz i na veky. Amen.

Pieseň k Panne Márii podľa vlastného výberu:

 • 015 - Matka Božia lasaletská
 • 357 - Ó, Mária, pozri na mňa
 • 365 - Pod tvoj plášť sa utiekame

 

III. MODLITBA ODPROSENIA

Matka Božia lasaletská, prostrednica všetkých milostí, chceme Ťa odprosiť za našu nevďačnosť, za bolesť spôsobenú tvoju milujúcemu srdcu a za slzy za nás vyliate. S veľkým zármutkom si vyriekla slová: "Ó, ako dlho už trpím za vás. Keď nechcem, aby vás môj Syn opustil, musím ho neustále o to prosiť, ale vy si z toho nič nerobíte... !" Za túto neustálu námahu pre naše dobro ti chceme poďakovať.

Plačúca Matka, prijmi naše modlitby, obete, dobré skutky a predsavzatia. Prednes ich svojmu Synovi, Ježišovi Kristovi ako zadosťučinenie za naše hriechy. Ďakujeme Ti za Tvoju obetavú lásku, za všetky dary, ktoré sme dostali od Teba a chválime Ťa Mária.

Prosby:

 1. Panna nepoškvrnená. R: Chválime Ťa, Mária!
 2. Vzor krásnej lásky.
 3. Opatrovkyňa našich rodín.
 4. Zázračné uzdravenie chorých.
 5. Patrónka všetkých pokorne prosiacich.
 6. Naša nádej a potecha.
 7. Matka Božieho milosrdenstva.
 8. Pani naša Lasaletská.

Niektorá vhodná pieseň k Panne Márii:

 • 334 - Horí naša láska
 • 414 - Ruža rajská spanilá
 • 376 - Slávna si Kráľovná
 • 377 - Slávne meno Márie

 

IV. MODLITBA VĎAKY

Naša Pani Lasaletská, ty nás zahŕňaš svojou dobrotou a materinskou láskou. Zjednocuješ nás pri spoločnej modlitbe a privádzaš k svojmu Synovi. Kľačíme pokorne pred Tebou, aby sme Ti vzdali hold a preukázali našu vďačnosť.

Prosby:

 1. Za to, že ustavične oroduješ za nás, biednych hriešnikov. R: Vzdávame Ti vďaky, Matka Lasaletská.
 2. Za to, že zadržiavaš trestajúcu ruku syna, na nás rozhnevaného.
 3. Za to, že si prameňom spásy pre kajúcich hriešnikov.
 4. Za to, že pripomínaš v lasaletskom zjavení umučenie tvojho Syna.
 5. Za to, že si posolkyňou Božieho milosrdenstva.
 6. Za to, že udeľuješ mnohé milosti tým, ktorí sa obrátili.
 7. Za to, že privádzaš spravodlivých k horlivejšej zbožnosti.
 8. Za to, že povolávaš mladíkov za svojich misionárov.
 9. Za to, že dobrotivo naliehaš, aby sme sa k tebe utiekali.
 10. Za všetky dary a milosti, ktoré si nám i ostatným vyprosila.

 

V. MODLITBA PROSBY

Prednesme Matke Božej Lasaletskej prosby: za celý ľud Boží, za svätého Otca, biskupov, kňazov, diakonov, rehoľných bratov a sestry. Modlime sa za božie požehnanie pre našu vlasť, za obrátenie hriešnikov, za chorých a trpiacich, za povolania kňazské, rehoľné a zvlášť misionárske. Odporúčajme v našej modlitbe zvlášť tých, ktorí prosia, aby ich Matka Božia zahrnula svojou ochrannou starostlivosťou, ako aj tých, ktorí jej ďakujú za pomoc. Modlime sa taktiež za nás samotných.

Teraz nasleduje prednesenie prosieb a poďakovaní, ktoré si pripravili veriaci. Podstatu pobožnosti však netvorí prečítanie všetkých prosieb a poďakovaní, lebo pobožnosť sa koná na úmysel všetkých.

Matka Boha a ľudí, posolkyňa Božieho milosrdenstva. Ty si žriedlom vykúpenia pre kajúcich hriešnikov. Mocné a neustále je tvoje orodovanie u nebeského Otca. Keď nás hriechy tlačia anemáme odvahu pozrieť k nebu, ty nás objímaš a v pokornej modlitbe porúčaš svojmu synovi. Do víťaznej moci modlitby pridávaš triumfujúcu silu utrpenia, sĺz a tichých výčitiek.

Matka Božia Lasaletská, bezmedzne dúfame v tvoju pomoc a ochranu. Prosíme ťa vrúcne, vypočuj naše volanie a pomôž nám v každej potrebe nevyhnutnej pre riadny kresťanský život, aby sme si zaslúžili večnú odmenu v nebi. Amen.

Prosby:

 1. Za svätú Cirkev, aby hlásaním Kristovho evanjelia šírila Božie kráľovstvo po celom svete. R: Prosíme ťa, Mária!
 2. Za Božie požehnanie pre svätého Otca, aby jeho úsilie smerovalo k posväteniu a zjednoteniu sveta.
 3. Za biskupov a kňazov, za všetky duchovné stavy, aby si ich utvrdzovala vo vernosti a službe Bohu.
 4. Za kňazské, rehoľné a misionárske povolania, aby si veľa mladých učinila svojimi apoštolmi.
 5. Za našu vlasť, aby si ju obklopila starostlivou ochranou.
 6. Za svetlo viery pre blúdiacich a zblúdilých, aby našli Krista, svojho Vykupiteľa.
 7. Za naše rodiny, najmä rozvrátené a nešťastné, aby láska a úcta k tebe stali sa pre nich prameňom zjednotenia.
 8. Za milosť obrátenia a pokánia pre ľahostajných a zatvrdlivých hriešnikov.
 9. Za chorých a nešťastných, aby ich Boh uchránil od ďalších utrpení, uzdravil ich a obdaril svojím požehnaním.
 10. Za všetkých, ktorí sa dnes odporúčali do našich modlitieb, aby si im vyprosila potrebné milosti.

Teraz nasleduje jedna z vybraných antifón, ktorú opakujeme trikrát:

 1. Matka Božia Lasaletská, zmieriteľka hriešnikov, oroduj neustále za nás, ktorí sa k tebe utiekame!
 2. Lasaletská Plačúca Pani, Matka Božia, pomôž nám. Tvoja milosť nech nás chráni a priveď nás Matka k Synovi!
 3. Nezatvrdzujte si srdcia, spasenia prišiel čas, už Ježiš volá nás, možno posledný raz. Mária Matká má, plačúca v La Salette, za nás Syna pros, aby odvrátil hnev.
 4. Panenka Lasaletská, plačúca v strede hôr. O milosť ťa dnes prosí /:sŕdc našich biednych chór:/.

Otče náš, ...

Zdravas Mária, ...

Rozpomeň sa, ó, Matka Božia Lasaletská, opravdivá Matka bolestná, na slzy vyliate za mňa na Kalvárii. Pamätaj tiež na námahu, ktorú neustále pre mňa vynakladáš, aby si ma uchránila pred Božou spravodlivosťou. Či by si mohla teraz opustiť svoje dieťa, pre ktoré si ochotne už tak veľa urobila? Povzbudený touto potešujúcou myšlienkou padám k Tvojim nohám, hoci som neverný a nevďačný. Nezavrhni moju modlitbu, ó, prečistá Panna, zmierenie hriešnych, ale obráť ma a vypros mi tú milosť, aby som si Ježiša nadovšetko zamiloval a Teba potešoval bohabojným životom, aby som ťa raz mohol uzrieť v nebi. Amen.

Matka Božia Lasaletská, zmierenie hriešnych, oroduj neustále za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.

 

VI. ZÁVEREČNÁ MODLITBA

Najsvätejšia Panna Mária Lasaletská, Matka Božia i Matka naša. Do tvojej ochrany sa porúčame, v nádeji sa utiekame pod plášť tvojho milosrdenstva. Buď nám, dobrá Matka, útočišťom v potrebách, potechou v utrpení, prostredníčkou u tvojho Božieho Syna teraz i po všetky dni nášho života a najmä stoj pri nás v hodine našej smrti. Amen.

Niektorá vhodná pieseň k Panne Márii:

 • 024 - Ó Matka Pána
 • 025 - Ó krása slovenskej zeme
 • 026 - Ó Pomocnica

 

VII. POŽEHNANIE

Boh, ktorý vykúpil svet skrze svojho Syna zrodeného z Márie Panny, nech vás obdarí svojím požehnaním. Amen.

Nech vás vždy a všade chráni Panna Mária, ktorá zrodila Darcu života. Amen.

Vám všetkým, ktorí ste sa tu zhromaždili, aby ste jej preukázali úctu, nech Boh udelí opravdivú radosť a večné šťastie. Amen.

Nech vás žehná všemohúci Boh + Otec i + Syn i + Duch Svätý. Amen.

 

Imprimatur: rehoľný predstavený, Považské Podhradie, 1999