Január

Čítanie Svätého písma začneme jeho prvou knihou, ktorá sa nazýva Genezis alebo Prvá kniha Mojžišova. Táto kniha vyzdvihuje predovšetkým, že Boh je stvoriteľom neba a zeme a zvrchovaným pánom celého stvorenia. On mal od počiatku so svetom a s človekom presný spasiteľný plán a tento Boží plán spásy nezmaril ani prvý hriech človeka. Povolaním Abraháma a vyvolením izraelského národa ako nositeľa pravého zjavenia a prisľúbení Boh postupne viedol ľudstvo k spáse. I keď sú v Geneze niektoré úseky o Bohu antropomorfické, sú všetky - na rozdiel od polyteistických predstáv v náboženstvách starovekého Blízkeho východu - autentickým výrazom viery v jedného Boha, zvrchovaného Pána neba a zeme, ktorý riadi dejiny sveta, najmä osudy izraelského národa, a vedie ho k spáse. Kniha Genezis sa právom nazýva ,“Knihou počiatkov“, lebo opisuje počiatok stvorenia, ľudstva, manželstva, hriechu a smrti, počiatok vyvoleného ľudu a počiatok Božích prisľúbení.

Druhou knihou, ktorú v januári prečítame, je kniha Exodus alebo Druhá kniha Mojžišova. Knihu Exodus treba chápať ako súčasť Pentateuchu, lebo odchod Izraelitov z Egypta, uzavretie zmluvy medzi Bohom Jahve a vyvoleným národom, vyhlásenie zákonov a kultových predpisov pri vrchu Sinaj sú iba jednou, i keď veľmi dôležitou etapou dejín. V rámci dejín spásy a z teologického hľadiska má Exodus osobitné miesto, lebo podáva učenie o vyslobodení Izraela z otroctva priamym Božím zásahom, o zmluve medzi Jahvem a izraelským ľudom, o Mojžišovi ako vodcovi, zákonodarcovi a orodovníkovi za neverný ľud, o izraelskom zákonodarstve, o vzniku hlavných židovských sviatkov (Pascha, sviatok Nekvasených chlebov, Pentekostes a sviatok Stánkov), ktorými sa každoročne v izraelskom kulte sprítomňovali udalosti Exodu atď. V Novom zákone sa všetky tieto udalosti pokladajú za predobrazy vyslobodenia a spásy v Ježišovi Kristovi. V zákonodarnej časti sa opisuje zriadenie teokracie na základe sinajskej zmluvy a uvádzajú sa základy náboženského, mravného a kultového života národa (Desatoro, Kniha zmluvy, bohoslužobné ustanovenia atď.).

Deň Čítanie zo Svätého Písma MP3
1 Gn 1-3 Ž 1

Kniha Genezis

2 Gn 4-6  
3 Gn 7-9 Ž 2
4 Gn 10-12  
5 Gn 13-15 Ž 3
6 Gn 16-18  
7 Gn 19-21 Ž 4
8 Gn 22-24  
9 Gn 25-27 Ž 5
10 Gn 28-30  
11 Gn 31-33 Ž 6
12 Gn 34-36  
13 Gn 37-39 Ž 7
14 Gn 40-42  
15 Gn 43-45 Ž 8
16 Gn 46-48  
17 Gn 49-50 Ž 9
18 Ex 1-3  

Kniha Exodus

19 Ex 4-6 Ž 10
20 Ex 7-9  
21 Ex 10-12 Ž 11
22 Ex 13-15  
23 Ex 16-18 Ž 12
24 Ex 19-21  
25 Ex 22-24 Ž 13
26 Ex 25-27  
27 Ex 28-30 Ž 14
28 Ex 31-33  
29 Ex 34-36 Ž 15
30 Ex 37-40  
31 Lv 1-3 Ž 16