Príhovor
Začneme rozprávaním o chválospeve Magnificat. Čo to je? Odkiaľ pochádza táto modlitba? Pri akej príležitosti zaznela prvýkrát? Pripomenieme, že Pána Boha máme nielen prosiť, ale máme mu i ďakovať.
 
Biskup Jordán a prví poľskí mučeníci
Hovoríme o misionároch, ktorí pôsobili na území Poľska. Ide o misiu piatich bratov, ako ich nazval sv. Bruno. Misia mala počiatok v stretnutí kniežaťa Boleslava Chrabrého s cisárom Ottom III. v roku 1000. Vtedy sa zrodila misijná myšlienka. Cisár poprosil benediktínsky kláštor Pereum, aby našli niekoho spomedzi seba, kto by plnil misijného poslanie na poľskom území. Benedikt a Ján prišli do Poľska v roku 1002. Na misijnú a pastoračnú prácu hľadali spolupracovníkov a čoskoro sa k nim pridali dvaja Poliaci Matúš a Izák. Okrem nich pomáhal v kláštore chlapec Kristín. Bratia zomreli v noci z 10. na 11. novembra 1003. Zahynuli mečmi alebo oštepmi zbojníkov, ktorí napadli kláštor. Nenašli očakávané poklady, objavili iba omšové rúcho, ktoré bolo darom cisára Otta. Po svojom krutom čine podpálili kláštor a odišli.
 
Ďalšou osobou, ktorá je spojená s počiatkami kresťanstva v Poľku je biskup Jordán. Pochádzal pravdepodobne z románskych krajov (Taliansko, Lotrinsko alebo Francúzsko). Niektorí tvrdia, že pochádzal z Ríma. Jedna z verzií tvrdí, že do Poľska sa dostal ako súčasť delegácie kňažnej Dobravy, alebo bol poslaný na misiu do Poľska priamo cisárom Ottom III. Jeho hlavným pôsobiskom bola Poznaň. Slovanom podobne ako u nás (sv. Cyril a Metod), aj na území Poľska ohlasovali evanjelium misionári z ďalekých krajov. Prišli z ďaleka a reagovali na slová Pána Ježiša: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.“ Opustili svoju vlasť, išli na neznáme miesta a plnili misionárske poslanie. Dnes spievame Magnificat v duchu vďačnosti za všetkých obetavých misionárov, ktorí zasiali v našich predkoch semienka viery.
 
Úloha pre deti
Povzbudíme k modlitbe alebo spevu Magnificat. Deti sa takto spolu v rodine poďakujú za dar ohlasovaného evanjelia.